En kund stiger ut ur en taxi

Visste du att...

En transportserviceproducent kan ansluta sig till direktersättningsförfarandet genom att ingå ett avtal med FPA.

Transportserviceproducenter

På dessa sidor finns information för transportserviceproducenter om ersättandet av resekostnader enligt sjukförsäkringslagen.

Telefonservice till transportserviceproducenter

Har du frågor som gäller en enskild kund och hans anhängiga ärenden ring servicenumret. Gäller din fråga avtal, samarbete eller lokala ärenden ring försäkringsdistriktet.

Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken 29.6.2016/570

Enligt kommunikationsministeriet har statsrådet utfärdat en ny förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i  taxitrafiken. Den nya förordningen trädde i kraft 1.7.2016.

De maximipriser som anges i förordningen innehåller inte mervärdesskatt.  Taxans struktur är i stort sett densamma som i föregående taxa. Förhöjningar har gjorts i de avgifter som baseras på körsträckans längd, i väntetidsavgiften och  i flygplatstillägget. Grundavgifterna för taxitrafiken och övriga tilläggsavgifter är oförändrade och inga nya tilläggsavgifter införs.

När det gäller tilläggsavgifterna gjordes justeringar i tillägget för assistans i trappor och  i bårtillägget.

Tilläggsavgift för assistans i trappa kan nu tas ut för resor som FPA ersätter också då kunden ges assistans i husets yttertrappor.

Det tidigare omnämnandet av flervåningshus med loftgång slopades i förordningen. I förordningstexten finns ingen närmare definition av trappor. Riktlinjen gällande antalet trappsteg i fråga om resor som FPA ersätter har avtalats med kommunikationsministeriet. Med trappa avses en trappa med minst fyra (4) trappsteg när det gäller resor som ersätts av FPA.

De ändringar som gäller bårtillägg träder i kraft stegvis.  För bårtransporter med bilar som ändringsbesiktas 1.1.2017 eller senare får bårtillägg tas ut endast om bilen uppfyller kraven i  rekommendationen om särskilda krav för bilar med bårsystem  (TRAFI/18841/03.04.03.00/2013 1(3) 25.2.2016) För bilar som ändringsbesiktats före 2017 får bårtillägg tas ut också efter årsskiftet.

Senast ändrad 20.2.2017
Uppdaterad 19.10.2012