Familjeförmåner utomlands

EU/EES-land eller Schweiz
Länder med avtal om social trygghet

Andra länder

Familjeförmåner för personer som flyttar till ett EU/EES-land eller Schweiz

I EU-sammanhang avses med familjeförmåner FPA-förmånerna barnbidrag, stöd för hemvård av barn samt barnförhöjningen till folkpensionen.

Andra EU-/EES-länder och Schweiz kan förutom förmåner som motsvarar dessa finländska förmåner även ha andra förmåner vars syfte är att täcka de kostnader som ett barn medför.

När din familj eller en del av din familj rör sig mellan Finland och andra EU-/EES-länder och någon av familjemedlemmarna arbetar fastställs utbetalningen av de familjeförmåner som beror på ett barn utifrån den gemensamma europeiska lagstiftningen. Då är det möjligt att familjeförmåner för barnet betalas samtidigt från både Finland och ett annat EU-/EES-land.

Vid tillämpningen av EU-bestämmelserna är huvudregeln att en arbetstagare i familjen omfattas av den sociala tryggheten i sysselsättningslandet i enlighet med det landets lagar. Även när det gäller de familjeförmåner som betalas för arbetstagarens barn är frågan om huruvida de kan beviljas bundet till sysselsättningslandet i fråga. Rätten till familjeförmåner baserar sig således i första hand på i vilket land barnets förälder eller någon annan vårdnadshavare arbetar, och först i andra hand på i vilket land barnet är bosatt.

Exempel

Barnets förälder arbetar i Sverige medan barnet bor i Finland. Eftersom föräldern arbetar i Sverige utbetalar de svenska myndigheterna barnbidrag till det belopp som fastställts i landet och andra familjeförmåner på de villkor som gäller i Sverige. Finland, dvs. barnets bosättningsland, utbetalar inte längre barnbidrag och eventuellt stöd för hemvård av barn, förutom om det sammanlagda beloppet av dessa förmåner är större än förmånerna i Sverige. I så fall betalar Finland skillnaden mellan förmånerna.Om barnets andra förälder dock arbetar i Finland, utbetalas barnbidrag och andra familjeförmåner fortfarande till fullt belopp från landet där barnet bor.

Det finns dock några viktiga undantag från principen om sysselsättningsland. En utsänd arbetstagare från Finland som tillfälligt är stationerad i ett annat medlemsland anses fortfarande arbeta i Finland när beslut fattas om vilket land det är som ska ansvara för utbetalningen av familjeförmånerna. Familjeförmånerna för ett barn betalas då inte från sysselsättningslandet utan fortsättningsvis från Finland. Samma gäller för personer som arbetar i finska statens tjänst i ett annat EU-/EES-land.

Stöd för hemvård av barn betalas också till personer som flyttar till ett annat EU- eller EES-land eller till Schweiz och som inte har arbetstagarstatus och alltjämt omfattas av den sociala tryggheten i Finland medan de vistas utomlands. Till personer som studerar i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz i över ett år kan förutom barnbidrag även betalas hemvårdsstöd, ifall de omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Kommuntillägg, stöd för privat vård samt partiell vårdpenning betalas inte till utlandet.

Pensionstagare har rätt till familjeförmåner från det EU-/EES-land som betalar ut pensionen. De som har rätt till pensionens barnförhöjning får den till fullt belopp. Barnförhöjningen samordnas således inte med de familjeförmåner som betalas från något annat land.

Moderskapsunderstöd

Rätt till moderskapsunderstöd har kvinnor som vistas i ett EU-/EES-land eller i Schweiz men som dock omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Det kan i så fall vara fråga om en tillfällig vistelse utomlands som varar kortare tid än ett år. Också till exempel utsända arbetstagare, studerande, statliga tjänstemän eller deras familjemedlemmar har, då de omfattas av den finländska sociala tryggheten, rätt till moderskapsunderstöd även om vistelsen utomlands skulle vara längre tid än ett år.

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

Om du under föräldradagpenningsperioden flyttar från Finland till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz fortsätter utbetalningen av dagpenningsförmånen från Finland ända till betalningsperiodens slut, trots flyttningen. Till den som flyttar under dagpenningsperioden betalas finländska dagpenningsförmåner oavsett om förmånens belopp grundar sig på tidigare arbetsinkomster eller om det rör sig om dagpenning som betalas med minimibelopp.

I allmänhet kan dagpenningsförmåner från FPA inte börja utbetalas efter att man flyttat till ett annat EU-/EES-land eller till Schweiz. Om du dock under din vistelse utomlands fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i Finland får du dagpenningsförmåner på samma grunder som de försäkrade som bor i Finland. Det kan till exempel vara fråga om en vistelse utomlands som betraktas som tillfällig och som varar högst ett år, eller om en vistelse som varar över ett år för personer som utstationerats utomlands som utsända arbetstagare från Finland.

Dessa slag av vistelser beaktas också vid bedömningen av om förutsättningen för utbetalning av föräldrapenning uppfylls, d.v.s. att du varit bosatt i Finland 180 dagar omedelbart före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Du har således rätt till dagpenning även om barnet föds utomlands eller en kort tid efter återflyttningen till Finland.

Familjeförmåner för personer som flyttar till länder med avtal om social trygghet

Moderskapsunderstöd

Rätt till moderskapsunderstöd har kvinnor som vistas i ett land med vilket Finland ingått en överenskommelse om social trygghet, men som dock omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Det kan i så fall vara fråga om en tillfällig vistelse utomlands som varar kortare tid än ett år. Också till exempel utsända arbetstagare, studerande, statliga tjänstemän eller deras familjemedlemmar har, då de omfattas av den finländska sociala tryggheten, rätt till moderskapsunderstöd även om vistelsen utomlands skulle vara längre tid än ett år.

Barnbidrag

Barnbidrag betalas för barn under 17 år som vistas i ett land med vilket Finland ingått en överenskommelse om social trygghet, förutsatt att barnet fortfarande omfattas av den finländska sociala tryggheten under sin utlandsvistelse. Det kan vara fråga om en tillfällig vistelse i ett s.k. avtalsland som varar kortare tid än ett år. Även en längre vistelse på över ett år t.ex. som familjemedlem till en utsänd arbetstagare eller till en person som arbetar utomlands i finska statens tjänst ger rätt till barnbidrag.

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

Föräldradagpenningar betalas även till personer som vistas i ett land med vilket Finland har ingått en överenskommelse om social trygghet, ifall de fortfarande är försäkrade i Finland. Det kan i så fall vara fråga om en tillfällig vistelse utomlands som varar kortare tid än ett år. Också till exempel utsända arbetstagare, studerande, statliga tjänstemän eller deras familjemedlemmar har, då de omfattas av den finländska sociala tryggheten, rätt till föräldradagpenningar även om vistelsen utomlands skulle vara längre tid än ett år.

Stöd för hemvård och privat vård av barn

Stöd för hemvård och privat vård av barn betalas inte för ett barn som vistas i ett land med vilket Finland ingått en överenskommelse om social trygghet. Till exempel betalas inget stöd för ett barn under 3 år som vistas i USA i egenskap av familjemedlem till en utsänd arbetstagare.

Familjeförmåner för personer som flyttar till andra länder

Moderskapsunderstöd

Rätt till moderskapsunderstöd har kvinnor som vistas i något annat land men som dock omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Det kan i så fall vara fråga om en tillfällig vistelse utomlands som varar kortare tid än ett år. Också till exempel utsända arbetstagare, studerande, statliga tjänstemän eller deras familjemedlemmar har, då de omfattas av den finländska sociala tryggheten, rätt till moderskapsunderstöd även om vistelsen utomlands skulle vara längre tid än ett år.

Barnbidrag

En förutsättning för att barnbidrag ska kunna betalas är att barnet fortfarande är försäkrat i Finland trots att det vistas utomlands. Till exempel kan barnbidrag betalas för ett barn som i egenskap av familjemedlem till en utsänd arbetstagare vistas i Kina, men som omfattas av den sociala tryggheten i Finland.

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

Föräldradagpenningar kan börja utbetalas även efter flyttningen från Finland, om personen i fråga fortfarande omfattas av den finländska sociala tryggheten under sin vistelse utomlands. Det kan i så fall vara fråga om en tillfällig vistelse utomlands som varar kortare tid än ett år. Också till exempel utsända arbetstagare, studerande, statliga tjänstemän eller deras familjemedlemmar har, då de omfattas av den finländska sociala tryggheten, rätt till föräldradagpenningar även om vistelsen utomlands skulle vara längre tid än ett år.

Om dagpenning redan har börjat betalas ut avbryts utbetalningen i och med flyttningen från Finland ifall mottagaren inte fortsättningsvis omfattas av den finländska sociala tryggheten. Dagpenning kan inte heller börja betalas till personer som på grund av flyttning utomlands inte längre omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Stöd för hemvård och privat vård av barn

Stöd för hemvård och privat vård av barn betalas inte till utlandet förutom för barn som vistas i ett EU-/EES-land  eller i Schweiz. Till exempel betalas inget stöd för ett barn som vistas i Kina i egenskap av familjemedlem till en utsänd arbetstagare.

Uppdaterad $dateTool.format("yyyy-MM-dd",$dateTool.toDate("E, dd MMMM yyyy HH:mm:ss Z", $reserved-article-display-date.data, $localeUtil.fromLanguageId("fi_FI")))