Gå till innehållet

Utbetalning av grundläggande utkomststöd

I regel betalar FPA in det grundläggande utkomststödet på det konto som uppgetts av den sökande eller av en person som den sökande har befullmäktigat.

Grundläggande utkomststöd betalas ut den första bankdagen i månaden. Om ditt utkomststöd inte hinner betalas ut på den egentliga betalningsdagen betalas det ut i samband med att beslutet fattas. I så fall är beloppet på ditt bankkonto inom 2 bankdagar.

Om FPA bedömer att ansökan är brådskande handläggs den samma vardag som den inkommit till FPA eller vardagen därpå. Betalningen är på kontot inom 2 bankdagar efter att beslutet fattats. I brådskande fall kan kunden också få en betalningsförbindelse för läkemedel eller livsmedel. En betalningsförbindelse som är avsedd för läkemedel överförs direkt från FPA till apoteket. En betalningsförbindelse som är avsedd för livsmedel kan avhämtas från det närmaste av FPA:s serviceställen eller enligt överenskommelse t.ex. från kommunens socialbyrå.

I brådskande fall ska kunden ringa FPA eller besöka FPA-serviceställen och ange skälen till att ärendet brådskar. Brådskande fall är det till exempel fråga om när det sker en sådan oväntad förändring i livssituationen som man inte har kunnat förbereda sig på.

Utbetalning i flera omgångar

Det grundläggande utkomststödet betalas i regel ut i sin helhet på en gång.

Det är också möjligt att dela upp utbetalningen i två eller fyra lika stora delar. Betalningsdagarna är den 1:a, 9:e, 16:e och 23:e dagen i månaden. Den första posten betalas alltid ut den första bankdagen i månaden. Betalningsdagarna för de övriga posterna tidigareläggs om betalningsdagen råkar infalla på ett veckoslut eller på en helgdag.

Den som vill ha betalningen i flera poster måste avtala om detta för minst en månad åt gången. Kontakta i så fall FPA-byrån eller FPA:s telefontjänst. Det minsta belopp som kan delas upp på flera betalningsposter är 80 euro.

Betala räkningar

Som bilagor till din ansökan ska du lämna in kopior av de räkningar som eventuellt inverkar på beloppet av ditt utkomststöd.

Räkningarna kan beaktas som en del av det grundläggande utkomststödets belopp.  Det är också möjligt att FPA enligt din anmälan betalar räkningarna direkt till faktureraren, t.ex. till ett elbolag eller försäkringsbolag. Räkningarna betalas till faktureraren enligt förfallodag. När räkningar betalas direkt till faktureraren blir det belopp som betalas in på ditt konto mindre. Räkningen kan inte betalas om det grundläggande utkomststöd som du beviljas inte räcker till för det.

Grundläggande utkomststöd beviljas inte för indrivningskostnader, inte heller för kostnader för förseningar som orsakas av ditt eget handlande. FPA ersätter indrivningskostnader eller kostnader för förseningar, om de beror på FPA:s förfarande.

Lämna in räkningar i efterhand

Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd kan du lämna in räkningarna senare, förutsatt att de förfaller till betalning under den tid som beslutet gäller. I beslutet anges för vilka utgifter du kan lämna in räkningar. Även dessa räkningar kan enligt din anmälan betalas antingen till dig själv eller direkt till faktureraren.

Lämnar du in räkningar i efterhand kan du göra det i FPA:s e-tjänst under Meddelanden. Om du lämnar in räkningar per post ska du bifoga FPA:s blankett Följebrev för utgifter (TO3r). Om du inte har något följebrev att lägga till ska du anteckna din personbeteckning på räkningen. Då kopplas din räkning ihop med dina ansökningsuppgifter hos FPA.

Övriga betalningsmottagare

Grundläggande utkomststöd betalas till en intressebevakare eller intressebevakningsfullmäktig om domstolen eller förmyndarmyndigheten har förordnat en intressebevakare för att sköta dina ekonomiska ärenden.

Inom det grundläggande utkomststödet kan hyran betalas direkt till hyresvärden utifrån din fullmakt. Meddela det här i samband med din ansökan.

Läs mer