Vårdbidrag för pensionstagare

Vårdbidraget för pensionstagare kan beviljas pensionstagare som på grund av långvarig sjukdom eller ett handikapp har nedsatt funktionsförmåga i minst ett år. Bidraget är avsett som stöd för att klienten ska kunna skaffa vård och tjänster för att, trots sjukdomen eller handikappet, klara sig i vardagen och kunna upprätthålla sin funktionsförmåga.

Vårdbidrag kan beviljas pensionstagare över 16 år.

Förutsättningen är att man är bosatt i Finland och får

 • ålderspension eller förtidspension från folkpensioneringen eller arbetspensioneringen
 • sjukpension, rehabiliteringsstöd från folkpensioneringen eller arbetspensioneringen
 • pension eller ersättning för arbetsoförmåga från lagstadgad olycksfalls-, trafikförsäkrings- eller militärskadepension
 • särskilt stöd till invandrare eller
 • motsvarande förmåner från utlandet.

Du kan inte få vårdbidrag om du får delinvalidpension, deltidspension, arbetslöshetspension eller lagstadgat hjälplöshets- eller mentillägg för din sjukdom eller skada.

Vårdbidrag kan utbetalas till pensionstagare i institutionsvård, men bidraget beaktas då i långtidsvårdavgiften som institutionen eller kommunen fakturerar.

Vid bedömning av nedsatt funktionsförmåga beaktas allmänna olägenheter i det dagliga livet. Med nedsatt funktionsförmåga avses i detta sammanhang att en person lider av en sjukdom eller ett handikapp som försämrar funktionsförmågan i minst ett års tid. Nedsatt funktionsförmåga betyder att personen inte kan

 • reda sig själv (t.ex. tvätta sig och klä på sig)
 • klara de nödvändigaste hushållssysslorna och
 • klara av att uträtta ärenden utanför hemmet.

Nedsatt funktionsförmåga är inte det samma som nedsatt arbetsförmåga, utan det är ett tillstånd som innebär att man på grund av sin sjukdom eller skada behöver hjälp av andra för att klara de normala dagliga funktionerna.. Enbart hjälpbehov i hushållssysslor berättigar inte till vårdbidrag.

Vidare ska det finnas ett fortsatt

 • behov av hjälp
 • behov av tjänster och
 • fortlöpande särskilda kostnader.

Vårdbidraget för pensionstagare utbetalas i tre olika kategorier och belopp beroende på hur stort behov av hjälp, handledning och tillsyn och hur stora särskilda kostnader som du har, se Belopp.

Om du bott eller flyttar utomlands

Vårdbidrag för pensionstagare betalas vanligen endast till personer som omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Om du flyttat till Finland kan du få vårdbidrag i allmänhet först efter att du bott 3 år i Finland. Försäkringstillhörighet i Finland kan jämställas med faktiskt boende i Finland. Om du har bott i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz kan försäkringsperioder i dessa länder beaktas i kravet på 3 års boende.

Vårdbidrag för pensionstagare kan betalas till utlandet om stödtagaren omfattas av den sociala tryggheten i Finland under bosättningen utomlands.
Under vissa omständigheter kan dock vårdbidrag beviljas person som bor i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz, även om personen inte längre omfattas av den sociala tryggheten i Finland efter flyttningen. Möjligheten att få vårdbidrag är också beroende av vilket land som betalar pensionen.

 För ytterligare information se Internationella situationer.

Lisätietoja

Senast ändrad 10.8.2017
Uppdaterad 19.10.2012