Särskilda kostnader

Med särskilda kostnader avses sådana behövliga, extra och fortlöpande kostnader som nedsatt funktionsförmåga medför en person i sitt arbete eller sina studier. I regel godtar FPA endast fortlöpande kostnader för minst 6 månader.

Särskilda kostnader kan t.ex. vara

  • sjukvårds- och läkemedelskostnader
  • resekostnader
  • kostnader för hemvård eller hemsjukvård

Som särskilda kostnader räknas inte inte normala kostnader för mat och kläder, hobbyverksamhet, införskaffning av apparater eller de kostnader bilen medför.

Senast ändrad 6.6.2015
Uppdaterad 19.10.2012