Särskilda kostnader

Med särskilda kostnader avses sådana behövliga, extra och fortlöpande kostnader som nedsatt funktionsförmåga medför en person i sitt arbete eller sina studier. I regel godtar FPA endast fortlöpande kostnader för minst 6 månader.

Särskilda kostnader kan t.ex. vara

  • sjukvårds- och läkemedelskostnader
  • resekostnader
  • kostnader för hemvård eller hemsjukvård
  • kostnader för inköp av kläder
  • kostnader en särskild diet medför.

Som särskilda kostnader räknas inte inte normala kostnader för mat och kläder, hobbyverksamhet, införskaffning av apparater eller de kostnader bilen medför.

Senast ändrad 19.10.2012
Uppdaterad 19.10.2012