Personer som sitter på ett möte

Visste du, att...

FPA sörjer för den grundläggande sociala tryggheten för dem som bor i Finland.

Verksamhet

FPA ansvarar för den ekonomiska grundtryggheten för dem som är bosatta i Finland. Alla som bor i Finland och även personer som bor utomlands men som omfattas av den finländska sociala tryggheten, är FPA:s kunder.

Den sociala tryggheten som FPA ansvarar för omfattar minimipensioner, sjukförsäkring, rehabilitering, grundtrygghet för arbetslösa, stöd till barnfamiljer, bostadsbidrag, studiestöd och skolresestöd, grundläggande utkomststöd, handikappförmåner och -tjänster samt militärunderstöd.

Till FPA:s uppgifter hör också att

  • informera om förmåner och tjänster
  • bedriva forskning som främjar utvecklingen av den sociala tryggheten
  • utarbeta statistik, beräkningar och prognoser som behövs vid förhandsuppskattningen och uppföljningen av förmånerna och verksamheten.
  • ge förslag till utveckling av lagstiftningen om den sociala tryggheten.

FPA ansvarar också för produktionen av tjänster för det nationella hälsoarkivet (Kanta). Det nationella hälsoarkivet är den gemensamma benämningen på olika riksomfattande informationssystemtjänster för hälso- och sjukvården, apoteken och medborgarna. De omfattar en recepttjänst, ett patientdataarkiv, en läkemedelsdatabas och webbtjänsten Mina Kanta-sidor.

Lagstiftningsportfölj

FPA gör årligen en sammanställning över de med tanke på FPA:s verksamhet viktigaste utvecklingsområdena inom lagstiftningen. Sammanställningen ges beslutsfattarna för kännedom. En uppdaterad utvecklingsportfölj som omfattar de områden inom lagstiftningen där det finns behov av utveckling tillställs riksdagens social- och hälsovårdsutskott, FPA:s fullmäktige och de ministerier som ansvarar för lagberedningen.

Utöver FPA:s egna observationer innehåller portföljen uppgifter om ändringsbehov som har framförts av kunder och samarbetspartner. En förenkling av lagstiftningen och verkställigheten av den hör till de viktigaste utvecklingsområdena liksom även behovet av att trygga en tillräcklig nivå på förmånerna.  Det finns ett stort antal ändringsförslag gällande enskilda förmåner och förmånsgrenar.

Verksamhetsidé och grundläggande värderingar

FPA:s verksamhetsidé är ”Ett stöd i livets alla skeden”. FPA tryggar befolkningens försörjning, främjar hälsan och bidrar till att ge alla en möjlighet att klara sig själva i olika livssituationer.
FPA:s verksamhet bygger på följande grundläggande värderingar:

  • Respekt för individen
  • Kompetens
  • Samverkan
  • Nytänkande

I lagen om Folkpensionsanstalten finns bestämmelser om FPA:s ställning, uppgifter och förvaltning. FPA:s uppgifter inom den sociala tryggheten finns reglerade i förmånslagstiftningen.

Mer information

Senast ändrad 9.8.2017
Uppdaterad 19.10.2012