Personer som sitter på ett möte

Visste du, att...

FPA sörjer för den grundläggande sociala tryggheten för dem som bor i Finland.

Verksamhet

FPA svarar för den ekonomiska grundtryggheten för dem som är bosatta i Finland. Alla som bor här är FPAs kunder, likaså personer bosatta utomlands som omfattas av den finska sociala tryggheten.

FPA:s verksamhet omfattar minimipensionsskydd, sjukförsäkring, rehabilitering, grundskydd för arbetslösa, utkomstskydd för barnfamiljer, bostadsbidrag, studiestöd och skolresestöd, grundläggande utkomststöd, handikappförmåner och -tjänster samt militärunderstöd.

Dessutom hör det till FPA:s uppgifter att

  • informera om sina förmåner och tjänster
  • idka socialförsäkringsforskning som främjar den sociala tryggheten
  • föra statistik och göra prognoser som behövs för att förutse och följa upp verksamheten och tygghetsförmånerna.
  • bidra till att utveckla lagstiftningen om socialförsäkring bl.a. genomförbättringsförslag.

FPA ansvarar också för produktionen av tjänster för det Nationella hälsoarkivet (Kanta). Det Nationella hälsoarkivet är den gemensamma benämningen på olika riksomfattande informationssystemtjänster för hälso- och sjukvården, apoteken och medborgarna. Till Kanta-tjänsterna hör det elektroniska receptet, Det Nationella hälsoarkivet, Läkemedelsdatabas och Mina Kanta-sidor.

FPAs verksamhetsidé och grundläggande värderingar

FPA:s verksamhetsidé är Ett stöd i livets alla skeden. FPA tryggar befolkningens utkomst, främjar hälsa och stöder ett oberoende liv. FPA tryggar befolkningens basutkomst, främjar hälsa och bidrar till att ge alla en möjlighet att klara sig själva i olika livssituationer.

FPA har som mål att erbjuda sina kunder den bästa servicen inom den offentliga sektorn och deltar aktivt i att utveckla den sociala tryggheten och hur den verkställs. FPA:s sociala trygghet ska representera en rimlig nivå och god kvalitet.

Verksamheten styrs av följande grundläggande värderingar:

  • respekt för individen
  • kompetens
  • samverkan
  • nytänkande.

I lagen om Folkpensionsanstalten stadgas om FPA:s ställning, uppgifter och förvaltning. De uppgifter inom den sociala tryggheten som FPA ålagts att handha finns reglerade inom förmånslagstiftningen.

Mer information

Senast ändrad 21.6.2017
Uppdaterad 19.10.2012