Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle

Valtion korvauksen tarkoituksena on korvata valtion varoista kunnalle ja kuntayhtymälle hoitokustannuksia, kun julkinen terveydenhuolto on antanut hoitoa henkilölle,

  1. jolla ei ole kotikuntaa Suomessa
  2. jolla on kotikunta Suomessa, mutta jonka sairaus- ja äitiysetuuksien kustannuksista vastaa toinen EU-lainsäädäntöä soveltava valtio.

Oikeus hoitoon julkisessa terveydenhuollossa

Asiakkaan on osoitettava oikeutensa sairaanhoitoon asianmukaisella hoito-oikeustodistuksella kiireellisen hoidon tilanteita lukuun ottamatta. Se, miten asiakas osoittaa oikeutensa hoitoon ja miten laaja oikeus hänellä on saada hoitoa Suomessa, riippuu sovellettavasta EU-lainsäädännöstä, kansainvälisestä sopimuksesta tai kansallisesta lainsäädännöstä.

Jos asiakkaan oikeus sairaanhoitoon Suomessa on epäselvä, julkinen terveydenhuolto voi ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen, p. 020 635 1808, inter.helsinki@kela.fi. Kela pyrkii selvittämään, onko asiakkaalla oikeus hoitoon Suomessa. Myös hoitokustannusten valtion korvaukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen.

Hoidon tarpeen arvioi julkisessa terveydenhuollossa työskentelevä laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Asiakas maksaa hoidosta vastaavat asiakasmaksut kuin kyseisessä kunnassa asuva henkilö.

Oikeus valtion korvaukseen

Julkinen terveydenhuolto voi saada valtion korvausta sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kustannuksista. Korvausta voi saada myös potilaille maksuttomista palveluista. Hoidosta aiheutuneista kustannuksista korvataan enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten määrä, josta on vähennetty asiakkaalta perityt asiakasmaksut.

Valtion korvaushakemukseen on liitettävä kopio asiakkaan hoito-oikeustodistuksesta, jollei kyse ole ollut kiireellisen hoidon antamisesta. Kela maksaa valtion korvauksen julkisen terveydenhuollon ylläpitäjälle. Korvaukset maksetaan neljä kertaa kalenterivuodessa. Kun julkinen terveydenhuolto hakee hoitokustannuksista valtion korvausta, Kelalle välittyvät samalla tiedot, joita se tarvitsee voidakseen hoitaa valtioiden välistä kustannusten laskutusta.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 7.8.2017
Sivu päivitetty 15.11.2016