Yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, jota maksetaan perheen tulojen perusteella. Lisäksi perhe voi mahdollisesti saada kuntalisää. Yksityisen hoidon tuki maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Määrä

Hoitoraha

Hoitorahan määrä on sama kaikista lapsista. Hoitorahaa maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen.

Hoitolisä

Hoitolisän määrään vaikuttavat hakijan ja puolison bruttotulot sekä perheen koko. Lasta, josta maksetaan vanhempainpäivärahaa, ei huomioida perheen koossa. Jos lapsi on kunnan järjestämässä osapäiväisessä maksuttomassa esiopetuksessa tai jos lapsi aloittaa koulun 6-vuotiaana, hänestä maksetaan vähennetty hoitoraha. Tällöin myös hoitolisän määrä puolitetaan. Jos yksityinen päiväkoti tarjoaa maksullista esiopetusta, tuki maksetaan normaalisti. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Kuntalisä

Kunta voi maksaa Kelan maksaman tuen lisäksi kuntalisää. Kunta maksaa kuntalisän joko itse tai Kelan kautta. Kela maksaa kuntalisän suoraan päivähoidon tuottajalle, ja kunnat päättävät itse, miten ne maksavat kuntalisää. Lapsen hoitaja- ja hoitoaikatiedot vaikuttavat mahdollisen kuntalisän maksamiseen ja sen määrään. Kuntalisän maksamisen perusteista ja määrästä saa lisätietoja omasta asuinkunnasta ja Kelan kautta maksussa olevista kuntalisistä lisätietoja saa Kelasta.

Tuen suhde hoitomaksuun

Yksityisen hoidon tuki on aina enintään lapsen hoitomaksun suuruinen. Yleensä hoitomaksu on yksityisen hoidon tukea suurempi, ja siten perhe itse maksaa hoitomaksusta loput. Tuki maksetaan niiltä kuukausilta, joilta päivähoidon tuottaja veloittaa tuensaajaa. Jos korvaus on sovittu suoritettavaksi 12 kuukaudelta, tuki voidaan maksaa vastaavalta ajalta. Jos korvausta ei ole sovittu suoritettavaksi esim. päivähoidon tuottajan kesäloman ajalta, ei myöskään tukea makseta tältä ajalta.

Maksaminen

Yksityisen hoidon tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle jälkikäteen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Jos hakemus ratkaistaan kuukauden 10. päivän jälkeen, yksityisen hoidon tuki maksetaan seuraavan kuun lopussa. Esimerkki: Yksityisen hoidon tuen hakemus ratkaistaan toukokuun 15. päivänä. Yksityisen hoidon tuen ensimmäinen maksupäivä on 30.6.

Ennakonpidätys

Yksityisen hoidon tuki on veronalaista tuloa.

Kela tekee ennakonpidätyksen päivähoidon tuottajalle maksamastaan yksityisen hoidon tuesta

  • suorasiirtona verottajalta tulleen ennakonpidätystiedon,
  • hoidontuottajan toimittaman muutos- tai portaikkoverokortin tai
  • ennakonperintärekisteriotteen mukaisesti.

Yksityisen päivähoidon tuottaja voi pyytää ennakonpidätyksen korjausta toimittamalla muutosverokortin. Muutosverokortti voi olla työkorvausta, yksityisen hoidon tukea tai palkkaa varten. Työkorvauksen tai palkan maksamiseen ei käy muutosverokortti sosiaalietuutta varten. Jos muutosverokortti on palkkaa varten, tulee verokortin mukana olla saate, jossa hoidon tuottaja kertoo, että hän on yksityisen hoidon tuottaja, ja että muutosverokortti on yksityisen hoidon tukea varten.

Tarvittaessa hoidon tuottajan tulee toimittaa Kelalle ennakkoperintärekisteriote tai ennakonpidätystodistus. Ennakkoperintärekisteriotteen voimassaoloaikana yksityisen hoidon tuesta ei toimiteta ennakonpidätystä.

Työsuhteisen hoitajan palkannut vanhempi tai muu huoltaja suorittaa

  • ennakonpidätyksen maksamastaan palkkaosuudesta sekä
  • sosiaaliturvamaksut hoitajan koko palkasta (myös Kelan maksamasta osuudesta) ja
  • muut lakisääteiset maksut.

Kela ilmoittaa verottajalle vain ennakonpidätyksen alaiset yksityisen hoidon tuet. Jos hoidon tuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, hän ilmoittaa itse tulonsa verottajalle.