Yksityisten oppilaitosten opintotukioikeus

Opintotukea myönnetään yleensä vain julkisen valvonnan alaisissa oppilaitoksissa suoritettaviin opintoihin. Julkisen valvonnan alaisena oppilaitoksena pidetään oppilaitosta, joka on opetusviranomaisten tai oman alansa viranomaisten valvoma tai rahoittama.

Kela voi Suomessa toimivan yksityisen oppilaitoksen hakemuksesta myöntää sen järjestämään koulutukseen opintotukioikeuden (opintotukilaki 4 a §). Tässä yhteydessä yksityisellä oppilaitoksella tarkoitetaan muuta kuin julkisen valvonnan alaista oppilaitosta.

Opintotukioikeuden myöntäminen edellyttää, että

  • koulutus järjestetään Suomessa
  • koulutuksen järjestäjällä on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset toiminnalleen
  • koulutuksen järjestäjä on järjestänyt kyseistä koulutusta vähintään vuoden ajan
  • koulutus valmistaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen näyttötutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen ja
    • Opintotukioikeus myönnetään myös valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävään muuhun koulutukseen, jos koulutus tuottaa yleisesti tunnustetun ammattipätevyyden ja muut opintotukioikeuden myöntämisen edellytykset täyttyvät. Tällaisia koulutuksia ovat Alexander-tekniikan koulutus ja näyttelijän työn koulutus.
  • koulutuksen järjestäjällä on sopimus näyttötutkintojen vastaanottamisesta sellaisen tahon kanssa, jolla on tutkintotoimikunnan myöntämä näyttöjen järjestämislupa, tai koulutuksen järjestäjällä on näyttötutkinnon järjestämissopimus oman alansa tutkintotoimikunnan kanssa.
    • Tätä ei edellytetä valtioneuvoston asetuksella erikseen säädettävää muuta koulutusta tarjoavilta koulutuksen järjestäjiltä (Alexander-tekniikan koulutus ja näyttelijän työn koulutus).

Lisätietoja opintotukioikeuden hakemisesta ja myöntämisestä.

Kun Kela on myöntänyt opintotukioikeuden yksityisen oppilaitoksen järjestämään koulutukseen, siihen osallistuvat opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen, jos opintotuen myöntämisedellytykset opiskelijan kohdalla muutoin täyttyvät.

Ennen opintotukioikeuden myöntämistä oppilaitos ei saa markkinoida koulutustaan opintotukeen oikeuttavana.

Opintoetuudet yksityisissä oppilaitoksissa

Yksityisen oppilaitoksen opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen (opintorahaan, asumislisään ja opintolainan valtiontakaukseen), jos Kela on myöntänyt kyseiseen koulutukseen opintotukioikeuden ja jos opintotuen myöntämisedellytykset muutoin täyttyvät. Opintotuki on tarkoitettu kattamaan opiskeluaikaiset elinkustannukset. Kela ei myönnä avustuksia yksityisten oppilaitosten lukukausimaksuihin. Yksityisessä oppilaitoksessa opiskelevat eivät myöskään ole oikeutettuja koulumatkatukilain mukaiseen koulumatkatukeen.

Opiskelu yksityisessä oppilaitoksessa perustuu opiskelijan ja oppilaitoksen väliseen sopimukseen. Oppilaitos vastaa antamansa koulutuksen sisällöstä ja laadusta. Oppilaitoksen toimintaan ja opetukseen liittyvissä kysymyksissä opiskelijoiden tulee kääntyä kyseisen oppilaitoksen puoleen.

Viimeksi muokattu 3.7.2014
Sivu päivitetty 3.7.2014