Opintotukioikeuden hakeminen ja myöntäminen

Yksityisen oppilaitoksen järjestämän koulutuksen opintotukioikeutta haetaan Kelalta oppilaitoksen edustajan allekirjoittamalla vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen tulee liittää:

  • Oppilaitoksen opetussuunnitelma, josta ilmenee koulutuksen sisältö, laajuus, kesto, loma-ajat, opetustuntien määrä ja koulutuksesta vastaavat opettajat.
  • Selvitys oppilaitoksen opetushenkilökunnasta (koulutus ja työkokemus sekä pedagoginen pätevyys).
  • Kopio sopimuksesta näyttötutkintojen vastaanottamiseksi (ei koske Alexander-tekniikan koulutusta eikä näyttelijän työn koulutusta).
  • Selvitys oppilaitoksen opiskelijoiden menestyksestä näyttötutkinnoissa (ei koske Alexander-tekniikan koulutusta eikä näyttelijän työn koulutusta).
  • Selvitys oppilaitoksen hallinnon järjestämisestä.
  • Viimeisimmät tilintarkastetut tilinpäätöstiedot (myös tilintarkastajan lausunto) ja toimintakertomus. Jos toimintakertomusta ei ole laadittu tilinpäätöksen yhteydessä, tulee hakemukseen liittää vapaamuotoinen selvitys edellisen tilikauden toiminnasta.
  • Oppilaitoksen omistavan tahon kaupparekisteriote.

Lisäksi hakija voi toimittaa muuta hakemustaan tukevaa materiaalia, joka kuvaa oppilaitoksen toimintaa.

Kela voi pyytää Opetushallitukselta tai muulta kyseistä koulutusta tuntevalta taholta lausunnon oppilaitoksen antaman koulutuksen tasosta.

Kela antaa opintotukioikeutta koskevaan hakemukseen valituskelpoisen päätöksen. Päätös yksityisen oppilaitoksen opintotukioikeudesta on voimassa toistaiseksi. Opintotukioikeus voidaan Kelan päätöksellä perua, jos opintotukioikeuden myöntämiselle säädetyt edellytykset eivät täyty. Oppilaitos on velvollinen ilmoittamaan Kelalle opetussuunnitelmissaan tai yritystoiminnassaan tapahtuvista muutoksista ja toimittamaan Kelan pyynnöstä tarvittavat selvitykset siitä, täyttääkö koulutus edelleen opintotukioikeuden edellytykset. Myös uusista opintolinjoista tulee ilmoittaa ja niille tulee hakea opintotukioikeus.

Yksityisten oppilaitosten opintotukioikeutta koskevia hakemuksia käsitellään Kelan Etuuspalvelujen lakiyksikön opintotukiryhmässä. Lisätietoja oppilaitoksille antaa suunnittelija Anne Jääskeläinen (anne.jaaskelainen@kela.fi tai 050-5520881).

Yhteystiedot

Kansaneläkelaitos
Lakiyksikkö
Opintotukiryhmä
PL 80
00056 KELA
puh. 020 634 11 (vaihde)
sähköposti: etunimi.sukunimi (at) kela.fi

Viimeksi muokattu 1.6.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012