Sosiaaliturvasopimukset

Oikeutesi sosiaaliturvaan maasta- ja maahanmuuton yhteydessä voi perustua sosiaaliturvasopimuksiin, joita Suomi on solminut Pohjoismaiden, USA:n, Kanadan, Chilen, Israelin, Australian ja Intian kanssa. Australian kanssa Suomella on lisäksi sopimus, joka koskee tilapäisen oleskelun aikaista sairaanhoitoa. Lisäksi Quebecin kanssa on sovittu erillisestä sosiaaliturvajärjestelystä.

Sopimukset koskevat yleensä työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään. Sopimusten määräyksiä sovelletaan ainoastaan niihin henkilöryhmiin ja sosiaaliturvan aloihin, jotka sisältyvät sopimuksiin. Jollei sosiaaliturvastasi säädetä sosiaaliturvasopimuksessa, sinuun sovelletaan Suomen kansallista lainsäädäntöä ja siinä olevia määräyksiä Suomesta tai Suomeen muuton vakinaisuudesta ja tilapäisyydestä. Niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa Muut maat.

Sosiaaliturvasopimukset koskevat eri osia sosiaaliturvasta

  • USA:n sosiaaliturvasopimus koskee kansan- ja perhe-eläkettä sekä lähetettyjen työntekijöiden osalta lisäksi sairaus- ja vanhempainvakuutusta ja lapsilisää.
  • Kanadan sosiaaliturvasopimus kattaa vanhuus- ja perhe-eläkkeet.
  • Chilen sosiaaliturvasopimus koskee vanhuus- ja perhe-eläkkeitä ja eläkeläisten sairaanhoitoa.
  • Israelin sosiaaliturvasopimus koskee vanhuus- ja perhe-eläkettä, lapsilisiä ja äitiysavustusta. Lähetettyjen työntekijöiden osalta sopimus koskee lisäksi sairausvakuutusta ja vanhempainetuuksia.
  • Quebecin kanssa solmittu sosiaaliturvajärjestely koskee terveydenhuoltoa ja sairausvakuutusta. Sopimuksen mukaan tilapäisesti työskentelevillä, lähetetyillä työntekijöillä, opiskelijoilla ja tutkijoilla sekä heidän perheenjäsenillään on oikeus sairaanhoitoon Quebecissä.
  • Australian sosiaaliturvasopimus koskee vanhuuseläkettä.
  • Australiassa sairaanhoitoa tarvitsevat, maassa tilapäisesti oleskelevat Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt ovat oikeutettuja välittömästi tarvittaviin sairaanhoitopalveluihin.
  • Intian sopimus koskee lähinnä työeläkkeitä. Sopimus ei koske Kelan kansaneläkettä tai muita Kelan etuuksia.

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus

Pohjoismaiden välillä liikkuviin henkilöihin sovelletaan yleensä EU:n sosiaaliturva-asetuksen määräyksiä. Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella  EU-asetusta sovelletaan myös henkilöryhmiin, joihin sitä ei muuten sovellettaisi. Näitä ovat mm. kolmansien maiden kansalaiset, jotka liikkuva Tanskan ja muiden Pohjoismaiden välillä.

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus sisältää mm. työttömyysturvaa koskevan ns. 5 vuoden paluuoikeusmääräyksen. Tämän mukaan toisesta Pohjoismaasta Suomeen palaavan työskentelyhistoria toisessa Pohjoismaassa voidaan hyväksyä suoraan Suomen työttömyyspäivärahan työssäoloehtoon. Edellytyksenä kuitenkin on, että hän on viimeisten 5 vuoden aikana työskennellyt Suomessa tai saanut Suomesta työttömyyspäivärahaa.

Sopimuksen mukaan sairaustapauksissa kotimatkasta aiheutuvat lisäkustannukset korvataan Pohjoismaiden välillä.

Pohjoismaisessa sopimuksessa sovitaan tarkemmin myös asumisen määrittelystä epäselvissä tilanteissa.

Pohjoismainen yhteistyö ammatillisessa kuntoutuksessa

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus velvoittaa Pohjoismaita tekemään yhteistyötä rajat ylittävässä ammatillisessa kuntoutuksessa. Pohjoismaat ovat solmineet kahdenvälisiä hallinnollisia sopimuksia kuntoutuksen järjestämisestä ja käytännön toimintatavoista. Sopimukset helpottavat kuntoutusasioiden hoitamista, kun henkilö on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ja sen mukaisesti työskentelee yhdessä Pohjoismaassa ja asuu toisessa. Suomi on solminut sopimukset Ruotsin, Norjan, Islannin ja Tanskan kanssa.

Kuntoutuksen hakijan voi olla vaikeaa täyttää kuntoutuksen aikaisen rahaetuuden (esim. kuntoutusrahan) ja kuntoutustoimenpiteiden saamisen edellytyksiä, jos sekä työskentelymaa että asuinmaa soveltavat tiukasti kansallista lainsäädäntöään.

Kahdenvälisiä kuntoutussopimuksia sovelletaan tilanteissa, joissa:

  • henkilö työskentelee yhdessä ja asuu toisessa Pohjoismaassa
  • kuntoutuksen toimenpiteet tapahtuvat asuinmaassa ja rahaetuus maksetaan työskentelymaasta.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 18.4.2017
Sivu päivitetty 8.6.2016