Astma ja allergia aiheuttavat vuosittain noin 1,5 miljardin kustannukset

Sairaanhoidon kustannukset ovat pienentyneet, mutta lääkkeiden myynti on kasvanut lähes neljänneksellä 2000-luvun alusta lukien.

Astma, allerginen nuha, atooppinen ihottuma ja muut allergiset sairaudet ovat kansantauteja, jotka yleisyytensä vuoksi aiheuttavat suuria yhteiskunnallisia kustannuksia. Nyt julkaistavan tutkimuksen mukaan allergian ja astman kokonaiskustannukset olivat 1,3–1,6 miljardia euroa vuonna 2011.

Kustannuksia aiheutuu sekä terveyspalvelujen käytöstä (ns. suorat kustannukset) että tuottavuuden laskusta. Suorien kustannusten osuus oli 319 miljoonaa euroa, mikä on vajaa 2 % terveydenhuollon kokonaiskustannuksista. Suorista kustannuksista yli puolet syntyi lääkehoidosta (180 milj. euroa). Terveydenhuollon avohoidon ja sairaalahoidon kustannuksia puolestaan oli kolmannes (109 milj. euroa). Taudeista astma on merkittävin – sen osuus suorista kustannuksista on 65 %.

Tuottavuuden laskusta aiheutuvat kustannukset johtuvat pääosin sairauspoissaoloista, työtehon heikkenemisestä ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisestä. Vain joka kymmenes allerginen ja joka neljäs astmaa sairastava on joutunut olemaan poissa töistä allergian tai astman vuoksi. Silti näiden tautien takia ollaan vuosittain poissa töistä noin miljoona päivää. Kaikkiaan epäsuoria kustannuksia kertyy 1–1,3 miljardia vuodessa.

Epäsuorat kustannukset ovat hoitokustannuksiin verrattuna suuria, koska valtaosa allergisten ja astmaatikkojen sairauksista on lieviä ja lääkkeillä hoidettavia. Allergisista vain hyvin harvat tarvitsevat sairaalahoitoa, mutta silti allergiat vaikuttavat noin kahden miljoonan suomalaisen elämään.

Sairaanhoidossa erityisesti hoitopäivien kustannukset ovat pienentyneet, kun kustannuksia verrataan 2000-luvun alkuun. Sairaalahoidon tarvetta on vähentänyt mm. astman oirekuvan lieveneminen. Astmaatikkojen määrä on kuitenkin kasvanut ja siksi lääkkeiden kulutus on lisääntynyt.

Allergia- ja astmalääkkeiden myynti kasvoi lähes neljänneksellä 2000-luvun alusta, mutta viime vuosina vuosimyynti on vakiintunut 180–190 miljoonan euron tuntumaan. Allergia- ja astmalääkkeiden osuus lääkkeiden kokonaismyynnistä oli 7 % vuonna 2011.

Kustannuksia on selvitetty kansallisen allergiaohjelman (www.allergiaterveys.fi) seurannan tueksi. Ohjelman tavoitteena on vähentää allergioita, lisätä suomalaisten sietokykyä, saada vakavat allergia- ja astmaoireet hoidettua ajoissa sekä yhtenäistää allergian hoitokäytäntöjä.

Julkaisu: Jantunen J. Allergian ja astman kustannukset Suomessa vuonna 2011. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 85, 2014. ISBN 978-951-669-949-6 (nid.), 978-951-669-950-2 (pdf).

Tilaukset: julkaisut@kela.fi