Hallitus esittää muutoksia lakiin toimeentulotuesta

Toimeentulotukea koskevaan lakiin ehdotetaan muutoksia, jotka tulisivat voimaan 1.1.2023. Tavoitteena on kehittää Kelan ja tulevien hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua toimeentulotukiasioissa sekä parantaa erityisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien asiakkaiden asemaa toimeentulotuen hakijoina.

Muutoksella pyritään selkeyttämään lainsäädäntöä ja viranomaisten vastuita. Taustalla on myös se, että täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen toimeenpano siirtyy kunnilta hyvinvointialueille ensi vuoden alusta. Perustoimeentulotuesta vastaa jatkossakin Kela.

Kela ja kunnat tekevät jo nykyisellään tiivistä yhteistyötä toimeentulotukiasiakkaiden palvelemisessa. Yhteistyöstä halutaan kuitenkin säätää aiempaa tarkemmin laissa, jotta erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tilanne paranisi. Lakiin kirjattaisiin nykyistä täsmällisemmin esimerkiksi viranomaisten välisestä tiedonkulusta ja tietojen luovuttamisesta.

Lakiesityksessä painotetaan, että asioinnin toimeentulotuessa pitää olla saavutettavaa ja että siinä täytyy ottaa huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Lakiesityksessä halutaan turvata asiakkaan oikeus henkilökohtaiseen palveluun Kelassa ja hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa.

Esitys ei puutu tuen määrään

Uudistus ei vaikuttaisi juurikaan tuen maksamiseen, eikä esityksessä puututa tuen määrään. Merkittävä muutos on, että laissa säädettäisiin siitä, että Kelan ja hyvinvointialueen työntekijät voisivat tavata asiakasta tarvittaessa myös yhdessä. Lisäksi laissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin sosiaalihuollon näkemysten huomioimisesta toimeentulotukiasioiden käsittelyssä.

Uudistus muuttaisi lain rakennetta joiltakin osin. Lakiin tehtäisiin myös muutokset, jotka aiheutuvat siitä, että sosiaalihuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille

Kela on ottanut esitykseen tarkemmin kantaa tekemässään lausunnossa. Kela olisi toivonut, että sen näkemykset olisi otettu esityksessä huomioon nykyistä laajemmin. Esityksen tarjoamat keinot helpottaa ihmisten arkea ja toimeentulotuen asiointia jäävät nyt vähäisiksi.

Lisätietoja asiakkaille: