Kelan ja erikoissairaanhoidon yhteistyö tiivistyy

Kela sairaalassa -projekti kehittää uusia toimintamalleja kuntoutusyhteistyöhön. Tavoitteena on, että asiakkaat ohjautuvat entistä sujuvammin Kelan kuntoutuspalveluihin.  

Kela käynnisti vuoden alussa projektin, jossa Kela ja eri erikoissairaanhoidonyksiköt kehittävät yhdessä uusia toimintamalleja asiakkaiden ohjaamiseksi Kelan kuntoutukseen.

Projektissa on nyt mukana yhteistyökumppaneita jokaiselta erikoissairaanhoidon erityisvastuualueelta, useista sairaanhoitopiireistä ja eri erikoisaloilta.

– Hyvin toimivalla yhteistyöllä halutaan varmistaa, että asiakas saa tarvitsemansa kuntoutuspalvelut oikeaan aikaan. Näin hän saa kuntoutuksesta parhaan mahdollisen hyödyn itselleen. Kun toimivat yhteistyön tavat ja kanavat on luotu ja otettu käyttöön, voimme kenties nähdä kuntoutuksen hyötyjä laajemminkin, koko väestön tasolla, projektipäällikkö Sari Mikkola Kelasta sanoo.

Yhteistyön muodot konkretisoituvat työpajoissa

– Sairaanhoidon kumppaneita ei tarvinnut suostutella mukaan projektiin, vaan kaikki pyytämämme yksiköt lähtivät innostuneesti mukaan. Esimerkiksi laaja-alaisia kuntoutustutkimuksia toteuttavia terveydenhuollon yksiköitä sekä psykiatrian yksiköitä on lähtenyt yhteistyöhön mukaan runsaasti. Yhteistyön tiivistäminen on nähty tärkeäksi erikoissairaanhoidossakin, Sari Mikkola huomauttaa.

Yhteistyökanavat on avattu ja yhteinen suunta viitoitettiin kick off –tilaisuudessa, joka pidettiin huhtikuussa. Nyt on aika siirtyä ideoista tarkempaan suunnitteluun, aikataulutukseen ja käytännön työhön.

Käytännön työtä vievät eteenpäin Kelan vakuutuspiireihin palkatut projektityöntekijät, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä paikallisten erikoissairaanhoidon yksiköiden kanssa. He tekevät asiakasyhteistyötä eri verkostoissa asiakkaan ja terveydenhuollon ammattilaisten rinnalla. Työ sisältää arjen asiakasyhteistyön lisäksi muun muassa koulutusta sekä työpajoja, joissa pohditaan yhdessä tiedon liikkuvuuteen ja osaamisen kasvattamiseen liittyviä teemoja.  

– Asiakkaan kokonaistilanteen ja palvelukokonaisuuden hahmottaminen sekä kuntoutumisen tukeminen on kaikkien yhteinen tavoite.

Tavoitteena sujuva kuntoutuspolku

Kela sairaalassa -projekti on käynnissä vielä ensi vuoden.

– Viimeistään vuoden 2023 alussa esittelemme uudet toimintamallit Kelan ja erikoissairaanhoidon väliseen yhteistyöhön. Esittelemme myös, miten niiden avulla asiakkaan kuntoutustarpeet voidaan paremmin tunnistaa ja asiakkaat saadaan ohjattua sujuvammin kuntoutukseen, Sari Mikkola lupaa.

Yksi projektin tärkeistä lopputuotteista on terveydenhuollolle suunnattu verkkokoulu. Verkkokoulu kehitetään yhteistyössä projektissa mukana olevien tahojen kanssa.  

– Tavoitteena on tuottaa työväline, jonka avulla terveydenhuoltoalan ammattilaiset saisivat riittävät ja ajantasaiset tiedot Kelan järjestämästä kuntoutuksesta ja sen eri vaihtoehdoista. 

Lue lisää

Projektin esittely kela.fissä