Kelan maksamien asumistukien menot ovat kasvaneet merkittävästi

Kelan asumistukimenot ovat jatkaneet kasvuaan seitsemättä vuotta peräkkäin. Viime vuoden aikana yleisen asumistuen menot kasvoivat 24 %.

Kela maksoi asumistukia vuonna 2015 yhteensä 1 732 milj. euroa, mikä on 14 % edellisvuotta enemmän. Yleisen asumistuen menot kasvoivat 24 % vuodesta 2014, ja ne olivat 918 milj. euroa. Myös eläkkeensaajan asumistuen menot lisääntyivät. Opintotuen asumislisän menot pysyivät lähes samansuuruisina edellisvuoteen verrattuna.

Yleisen asumistuen menoja kasvattivat pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen sekä vuoden 2015 alussa voimaan tullut lainmuutos, joka nosti tuen määrää monilla tuensaajilla. Muutos myös mahdollisti sen, että tukea voi saada etenkin lapsiperheissä aiempaa suuremmilla tuloilla. Lisäksi syyskuussa 2015 yleisessä asumistuessa otettiin käyttöön 300 euron ansiotulovähennys, joka lisäsi palkkatuloja saavien ruokakuntien asumistukea.

Yleisen asumistuen saajaruokakuntia oli vuoden 2015 lopussa 246 400, mikä on enemmän kuin koskaan ennen. Eläkkeensaajan asumistukea sai 197 900 henkilöä ja opintotuen asumislisää 151 700 opiskelijaa. Kelan maksamien asumistukien piirissä oli vuoden lopussa 820 000 henkilöä, mikä on 15 % väestöstä.

Todelliset asumismenot ylittävät usein asumistuessa huomioitavat menot

Asumistukia myönnettäessä asumismenot huomioidaan laissa määriteltyihin enimmäismääriin asti, eikä tukea makseta tämän rajan ylittävältä osuudelta.

Joulukuussa 2015 monella asumistuen saajalla todelliset asumismenot kuitenkin ylittivät asumistuessa huomioitavat menot. Näin kävi 68 %:lla yleistä asumistukea saavista ruokakunnista, ja eläkkeensaajan asumistuen saajilla vastaava osuus oli 23 %. Vuokra-asunnossa tai opiskelija-asuntolassa asuvista opintotuen asumislisän saajista 88 %:lla asumismenot olivat suuremmat kuin asumislisässä huomioidaan.