Meddelande till terapiproducenter: Terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering, januari 2019

1 Olycksfallsförsäkring

Meddelande om försäkringsskyddet: servicebeskrivningen för terapi inom krävande medicinsk rehabilitering 1.1.2019

Det försäkringsskydd som serviceproducenterna förutsätts ha beskrivs i punkt 3.3.1 Försäkringsskydd i servicebeskrivningen för terapi. Försäkringsskydd.

FPA kompletterar kravet gällande gruppolycksfallsförsäkring enligt följande:

  • Försäkringen gäller klienter inom krävande medicinsk rehabilitering som ordnas av FPA. FPA har inte förutsatt att försäkringen ska omfatta anhöriga eller närstående som deltar i terapibesök.
  • Försäkringen ska vara i kraft under egentliga terapibesök oberoende av var terapin ges (inklusive försök med motions- och fritidsaktiviteter och distansrehabilitering i realtid).
  • En serviceproducent som ingått avtal med FPA om att producera terapitjänster ansvarar i enlighet med avtalet för att ha det försäkringsskydd som förutsätts i servicebeskrivningen. Om tjänster produceras genom underleverans, har den serviceproducent som står i avtalsförhållande med FPA ansvaret för att se till att också dessa tjänster omfattas av det försäkringsskydd som förutsätts i servicebeskrivningen.

2 I det nya anbudsförfarandet gällande fysioterapi och ergoterapi för barn och unga har anbudsgivarnas frågor besvarats och ett meddelande publicerats i Cloudia

I det nya anbudsförfarandet gällande fysioterapi och ergoterapi för barn och unga har de frågor som anbudsgivarna ställt besvarats i Cloudia 18.1.2019. Om serviceproducenter som under våren ingått avtal med FPA om tillhandahållande av fysioterapi och ergoterapi är osäkra exempelvis på hur det nya anbudsförfarandet gällande barn och unga påverkar de avtal som redan är i kraft, lönar det sig att läsa det meddelande om det aktuella anbudsförfarandet som publicerats i Cloudia. FPA svarar inte på sådana förfrågningar där serviceproducenter till exempel har frågat om det lönar sig att lämna anbud och/eller om de ska lämna anbud i det pågående anbudsförfarandet.

3 Tillhandahållande av tjänster utan avtal med FPA

De gamla avtal om FPA:s krävande medicinska rehabilitering som var i kraft 1.1.2015–31.12.2018 har upphört att gälla. Terapi kan inte längre tillhandahållas för kunder inom FPA:s krävande medicinska rehabilitering med stöd av dessa avtal. Serviceproducenter som inte längre har ett gällande avtal om tjänster som ordnas inom ramen för FPA:s krävande medicinska rehabilitering kan inte tillhandahålla tjänster för FPA:s kunder. Om en serviceproducent ändå tillhandahåller terapi för en FPA-kund utan att ha ett avtal, är det inte fråga om en tjänst som ordnas av FPA. I sådana fall får serviceproducenten ingen ersättning från FPA för tjänsten och kunden har inte rätt till reseersättning om resan inte uppfyller villkoren i sjukförsäkringslagen. I sådana situationer är serviceproducenten skyldig att informera kunden om att de ovan nämnda villkoren har förändrats och att reda ut bland annat vad försäkringarna täcker.

4 Tillhandahållande av terapi enligt gällande avtal

FPA:s avtal om krävande medicinsk rehabilitering med serviceproducenter som har verksamhetslokal har gjorts upp så att man i varje avtal har godkänt endast ett verksamhetsställe, eftersom anbudsgivarna förutsattes lämna separata anbud för varje verksamhetsställe. Det här innebär att de tjänster som anges i ett avtal kan tillhandahållas endast vid det verksamhetsställe som det godkända anbudet gäller.

Om en avtalsserviceproducent köper terapitjänster som underleverans till exempel av ett annat terapiföretag, kan terapitjänsterna inte tillhandahållas i underleverantörens lokaler med stöd av serviceproducentens avtal. I enlighet med avtalet kan FPA häva avtalet om en avtalspart väsentligt bryter mot villkoren i avtalet. Som ett väsentligt avtalsbrott beaktas bland annat att tjänsten inte motsvarar det som avtalats.

5 Tjänsten för sökning av serviceproducent

När kunder inom krävande medicinsk rehabilitering i tjänsten för sökning av serviceproducent söker serviceproducenter som tillhandahåller terapi i den egna boendekommunen, får de för närvarande fram en förteckning över alla serviceproducenter som är verksamma i försäkringsdistriktet.

Tjänsten för sökning av serviceproducent kommer att utvecklas så att kunderna i fortsättningen får fram en förteckning över de serviceproducenter som är verksamma i den egna boendekommunen.  När söktjänsten fungerar på ovan beskrivet sätt kommer FPA att informera kunderna och serviceproducenterna om detta.

6 Anmälan av ändringar gällande godkända terapilokaler

FPA kommer inom kort att uppdatera såväl anvisningarna som den nya blanketten för anmälan gällande de lokaler som godkänts vid anbudsförfarandet. Blankett KU 115r, som tidigare användes, godkänns inte längre för den här avtalsperioden som blankett för anmälan om ändringar som gäller lokalerna. Därför har den avlägsnats från sidan www.kela.fi/avoterapiapalveluihin-liittyvat-muutokset.

7 Blankett KU 203r, Terapiräkning – Krävande medicinsk rehabilitering, har omarbetats

Räkningsblanketten KU 203r har preciserats bland annat i fråga om de punkter som gäller nätverksbesök och resrutter. Vi ber serviceproducenterna använda den nyaste versionen. Vi rekommenderar fortfarande att terapikostnaderna faktureras en gång i månaden.

8 Upphandlingsrättelser

FPA meddelade i november 2018 att målet är att alla beslut om upphandlingsrättelse gällande upphandlingen av terapi skulle vara klara senast vid årsskiftet 2018/2019. Detta mål uppfylldes inte enligt planerna. FPA meddelar därför att besluten om yrkandena på upphandlingsrättelse kommer att bli klara under februari månad.

Varje anbudsgivare som yrkat på upphandlingsrättelse kommer att få ett skriftligt beslut i ärendet. FPA ger inte per telefon information om tidtabellen för besluten om upphandlingsrättelse eller om innehållet i avgörandena.