Muokattu 20.4. Kelan kuntoutuspalvelujen toteuttaminen koronavirusepidemian johdosta

Tiedotetta muokattu 20.4. Lisätty: Etätulkkauksen toteuttaminen etäkuntoutuksen aikana

Tiedotetta muokattu 3.4.  Lisätty:  Ryhmämuotoinen kuntoutuspsykoterapia etäkuntoutuksena

Tiedotetta päivitetty 24.3. seuraavien osalta:

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat

Vaativa lääkinnällinen kuntoutuksen ryhmäterapiat

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (ml. OPI-kurssit sekä Taito- ja KIILA-kurssit)

Yleistä etäkuntoutuksen toteutuksesta

Tämä tiedote korvaa 13.3. ja 17.3. annetut Kelan kuntoutuspalveluja koskevat tiedotteet. Tämä ohje Kelan kuntoutuksen toteuttamisesta on voimassa 31.5.2020 asti, jos ei toisin ilmoiteta.

Hallituksen esittämät toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi vaikuttavat kaikkiin Kelan kuntoutuspalveluihin seuraavista syistä:

 • Hallitus on todennut Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.
 • Hallitus on suositellut välttämään tarpeetonta liikkumista, kokoontumista ja fyysisiä kontakteja. Kaikkien rajoittamistoimien tarkoituksena on hidastaa koronavirusepidemian leviämistä ja suojella riskiryhmiin kuuluvia.
 • Läsnäkuntoutus sisältää altistumisriskin, joka koskee asiakasta, palveluntuottajaa ja heidän läheisiään.
 • Suuri osa Kelan kuntoutuksen asiakkaista kuuluu THL:n määrittelemiin riskiryhmiin.
 • Kelan kuntoutuspalveluissa ei ole kyse kiireellisestä terveyttä turvaavasta toiminnasta. Terveydenhuolto vastaa asiakkaiden kiireellisen sairaanhoidon ja kuntoutuksen tarpeista.
 • Kuntoutuksen ohjauksellinen rooli korostuu poikkeusoloissa.

Kelan tavoitteena on hidastaa koronaviruksen leviämistä mahdollisimman tehokkaasti ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia. Edellä mainituista seikoista johtuen Kela suosittaa läsnäkuntoutuksen keskeyttämistä ja kuntoutuksen toteuttamista etäkuntoutuksena, jos se on mahdollista.

Hallitus on vahvasti suosittanut välttämään koronaepidemian aikana kokoontumisia. Ryhmämuotoista kuntoutusta ei ole mahdollista järjestää etäkuntoutuksena joten Kela suosittaa ryhmämuotoisen kuntoutuksen keskeyttämistä.

Koronavirusepidemian aikana palveluntuottajalla ei ole velvollisuutta järjestää kuntoutusta kasvokkain eikä asiakkaalla ole velvollisuutta osallistua kasvokkain tapahtuvaan kuntoutukseen. Jos palveluntuottaja ei toteuta kuntoutuspalvelua epidemian aikana, asiakas voi valita toisen palveluntuottajan.

Palveluntuottajan ja asiakkaan on sovittava kuntoutuksen jatkamisesta yhdessä. Jos kuntoutusta päätetään jatkaa kasvokkain, palveluntuottajan ja asiakkaan on arvioitava koronavirusinfektion leviämiseen liittyvät riskit ja huolehdittava tehostetusta hygieniasta ja muusta tarpeellisesta suojautumisesta.

Tarvittaessa palveluntuottaja sopii asiakkaan kanssa keskeytyneelle tai siirretylle kuntoutukselle uuden ajankohdan. Jos kuntoutusta ei ehditä toteuttaa voimassa olevan kuntoutuspäätöksen aikana asiakas, palveluntuottaja tai terveydenhuolto voi ottaa myöhemmin Kelaan yhteyttä kuntoutuspäätöksen voimassaolon pidentämiseksi.

Muuta tärkeää huomioitavaa

Kela korvaa kuntoutuslain perusteella vain toteutuneesta kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset. Palveluntuottajat ovat tarjousta antaessaan sitoutuneet toteuttamaan kuntoutuspalvelua etukäteen määritellylle asiakasmäärälle. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen ilmoitetun asiakasmäärän ei voida kuitenkaan katsoa toistaiseksi sitovan palveluntuottajia.

Kelassa on siirrytty mahdollisuuksien mukaan etätyöhön. Tämän vuoksi palveluntuottajille voidaan lähettää kuntoutuspäätökseen liittyviä asiakirjoja suojatulla sähköpostilla. Kela pyytää palveluntuottajia seuraamaan sähköpostiaan.

Palveluntuottajien tulee seurata kuntoutuspalveluiden ajankohtaistiedotteita osoitteessa kela.fi/yhteistyokumppanit-kuntoutuspalvelut-ajankohtaista

Mahdolliset palveluntuottajien kysymykset  tulee lähettää sähköpostitse kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi

Kuntoutusrahan maksaminen, jos kuntoutus keskeytyy

Jos asiakas on hakenut kuntoutusrahaa, palveluntuottajia voi ohjata asiakasta ottamaan yhteyttää Kelaan verkkoasioinnin kautta (kela.fi/omakela) tai puhelimitse numeroon 020 692 205.  Kela arvioi, voiko kuntoutusrahan maksaminen jatkua kuntoutuksen tilapäisen keskeytymisen vuoksi.

Yleistä etäkuntoutuksen toteutuksesta

Etäkuntoutus tulee toteuttaa Valviran ohjeen mukaisesti. Valviran ohje löytyy osoitteesta www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut. 

Tietoturvan ja –suojan osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakkaan tunnistamisen tulee perustua vahvaan sähköiseen tunnistamiseen tai vastaavaan luotettavaan menetelmään, joka on todennettavissa jälkikäteen.

Kela ei voi arvioida sovellusten tai yhteyksien soveltuvuutta etäkuntoutuksen toteuttamiseen vaan etäkuntoutusta tarjoavan palveluntuottajan on ratkaistava itsenäisesti kuntoutuksen järjestäminen etäyhteydellä. Palveluntuottajia kehotetaan varmistamaan yhteyden tai sovelluksen järjestävältä yritykseltä, että sen tarjoama palvelu täyttää Valviran ohjeen mukaiset edellytykset tietosuojan, -turvan ja asiakastietojen käsittelyn osalta.

Palveluntuottaja vastaa etäkuntoutuksen tietosuojasta Valviran ohjeen mukaisesti. Etäkuntoutuksen käytöstä ei tarvitse erikseen ilmoittaa Kelaan.

Etätulkkauksen toteuttaminen etäkuntoutuksen aikana

Asiakas, kuntoutuspalveluntuottaja ja tulkki ovat ääniyhteydessä toisiinsa ja lisäksi on mahdollista tarvittaessa ottaa kuvapuhelu verkkoyhteyden avulla.

 • Etätulkkaus voidaan toteuttaa puhelimen, videoyhteyden tai muun vastaavan teknisen laitteen välityksellä.
 • Etätulkkausta käytettäessä on otettava huomioon tietoturva- ja tietosuoja-asiat.
 • Etäkuntoutuksen tulkkaus toteutetaan asiakkaan ja palveluntuottajien omilla laitteilla.  
 • Sovi tulkkausaika asiakkaan kanssa ja ota sen jälkeen yhteyttä Vatu-keskukseen.
 • Korona-epidemian aikana tulkkausta voidaan kertaluontoisesti käyttää kuntoutukseen vaikuttavien käytäntöjen selvittämiseen (esim. etäkuntoutuksen tai -terapian käsitteen selittäminen, laiteyhteensopivuuksien selvittely, tarvittavat ohjelmat jne).
 • Tulkkaus on hyvä tilata viimeistään muutama päivä ennen tulkkaustapahtumaa.

 

Eri kuntoutusmuotoja koskevat tarkennukset

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat

Kela suosittaa, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat järjestetään etäkuntoutuksena, jos etäkuntoutus sopii asiakkaalle ja terapeutille. Ratsastus- ja allasterapiaa ei voi toteuttaa etäkuntoutuksena. Jos asiakas on lapsi, on arvioitava lapsen kehitystaso huomioiden, milloin lapsen vanhemman tai muun turvallisen aikuisen pitää olla läsnä.

 Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioita on mahdollista toteuttaa myös kasvokkain.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapia voidaan toteuttaa poikkeuksellisesti myös puhelimitse. On huomioitava, että puhelinyhteyttä käytettäessä tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Koronaviruspandemian aiheuttaman tilanteen vuoksi terveydenhuollon vastaanottoaikoja on saatettu perua tai siirtää.  Jos asiakkaalla ei ole tästä syystä mahdollisuutta saada kuntoutuksen jatkamiseksi tarvittavaa kuntoutussuunnitelmaa, Kela voi tarvittaessa jatkaa kuntoutuspäätöstä enintään 6 kuukaudella tilanteessa, jossa kuntoutus on päättynyt tai päättyy 30.9. mennessä.

 Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiat

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapioita ei ole palvelukuvauksen mukaan mahdollista järjestää etäkuntoutuksena. Koronaepidemian vuoksi kokoontumisia on syytä välttää. Kela suosittaa, että ryhmäterapiat keskeytetään.

Kuntoutuspsykoterapia

Kela suosittaa, että kuntoutuspsykoterapia (yksilö-, pari- tai perheterapia) järjestetään etäterapiana. Se voidaan toteuttaa poikkeuksellisesti myös puhelinyhteydellä. On huomioitava, että puhelinyhteyden tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja.

Kuntoutuspsykoterapiaa (yksilö-, pari- tai perheterapiaa) on mahdollista toteuttaa myös läsnäkuntoutuksena.'

Ryhmämuotoinen kuntoutuspsykoterapia

Lähtökohtaisesti Kela suosittaa edelleen ryhmämuotoisen terapian keskeyttämistä.

Meneillään olevan ryhmämuotoisen terapian muuttaminen etäkuntoutukseksi ei ole ongelmatonta, koska ryhmää ei ole alusta saakka suunniteltu etäkuntoutuksena toteutettavaksi.

Ryhmäterapia myönnetty kuntoutuspsykoterapia on kuitenkin mahdollista toteuttaa reaaliaikaisena etäkuntoutuksena, jos:

 • jokainen ryhmän jäsen on halukas jatkamaan ryhmäterapiaa etäkuntoutuksena ja
 • jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus ja tekniset valmiudet osallistua etäkuntoutukseen ja
 • jokaisella ryhmän jäsenellä on mahdollisuus käyttää tilaa, josta hän voi osallistua etäkuntoutukseen yksityisyydensuoja huomioiden.

Terapeutin tulee lisäksi huolehtia siitä, että hänellä on toimintamalli tilanteeseen

 • jossa asiakas etäyhteyden päässä esimerkiksi ahdistuu tai saa paniikkikohtauksen (asiakasturvallisuus) 
 • jossa asiakkaalla/asiakkailla on teknisiä haasteita, ettei terapia-aikaa mene teknisten ongelmien ratkomiseen.

Terapeutin pitää huolehtia siitä, että jokaisen asiakkaan kohdalla tietoturva on Valviran ohjeiden mukainen ja asiakkaiden yksityisyydensuoja säilyy.

Kela ei korvaa etäyhteyden hankkimisesta tai suojaamisesta aiheutuvia kustannuksia.

 

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (ml. OPI-kurssit sekä Taito- ja KIILA-kurssit)

Kursseja ei voida toteuttaa kokonaan etäkuntoutuksena. Kursseja voidaan siirtää tai perua. Koronaepidemian vuoksi kokoontumisia on syytä välttää. Kela suosittaa kurssien keskeytystä.

Ennen 31.5.2020 alkavat kurssien jaksot suositellaan siirrettäväksi kuntoutuskurssijärjestelmän ekstranetissä myöhemmälle ajankohdalle. Vuodelle 2020 myönnettyjen kurssien tulee alkaa vuoden 2020 puolella, eli kurssien ensimäistä jaksoa ei voi siirtää vuodelle 2021. Vuonna 2020 alkavien kurssien jatkojaksot voi siirtää vuoden 2021 puolelle. Palvelukuvauksissa määritellyistä ajoista, jonka sisällä kuntoutusjaksojen tulee toteutua, voidaan joustaa.

Ilmoita sähköpostitse Kelaan peruuntuneet kurssit (kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi). 

Moniammatillinen yksilökuntoutus

Moniammatillista yksilökuntoutusta ei voida järjestää etäkuntoutuksena. Koronaepidemian vuoksi kokoontumisia on syytä välttää. Kela suosittaa huomioimaan tämän kuntoutuspalvelua mahdollisesti toteutettaessa.  Tarvittaessa asiakkaan kuntoutusjakson ajankohtaa siirretään. Tarvittaessa asiakkaan kuntoutuspäätöstä voidaan jatkaa enintään 6 kuukaudella kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

LAKU-perhekuntoutus

Kela suosittaa, että LAKU-perhekuntoutus järjestetään etäkuntoutuksena. LAKU-perhekuntoutus on mahdollista toteuttaa myös läsnäkuntoutuksena.

NUOTTI-valmennus

Kela suosittaa, että NUOTTI-valmennus järjestetään etäkuntoutuksena.  Valmennus voidaan toteuttaa poikkeuksellisesti myös puhelinyhteydellä. On huomioitava, että puhelinyhteyden tietosuoja ei ole yhtä vahva kuin etäteknologiaa käytettäessä. Kela ei korvaa puhelimen käytöstä aiheutuneita kuluja. NUOTTI-valmennus on mahdollista toteuttaa myös läsnäkuntoutuksena.

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Kela suosittaa, että ammatillinen kuntoutusselvitys järjestetään etäkuntoutuksena. Ammatillinen kuntoutusselvitys on mahdollista toteuttaa myös läsnäkuntoutuksena.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

Työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK) ei voida järjestää etäkuntoutuksena. Kuntoutuspalvelu on mahdollista toteuttaa läsnäkuntoutuksena. Koronaepidemian vuoksi kokoontumisia on syytä välttää. Kela suosittaa huomioimaan tämän kuntoutuspalveluun mahdollisesti sisältyvän ryhmämuotoisen kuntoutuksen toteutuksessa. 

Koulutuskokeilu

Oppilaitokset ovat tällä hetkellä suljettuina, joten koulutuskokeilut siirtyvät.

Koulutus ammatillisena kuntoutuksena

Opiskelu toteutuu etänä tai muuten sovitusti oppilaitosten ollessa suljettuina.

Seuraa viranomaisten ohjeita ja tiedotteita:

www.thl/korona

www.stm.fi/varautuminen-koronavirukseen

Lue lisää kela.fista

www.kela.fi/korona