Muutoksia työnantajien ja yrittäjien etuuksiin vuonna 2019

Vuoden 2019 merkittävin muutos Kelan työnantaja-asiakkaille on tulorekisterin käyttöönotto, joka vaatii aluksi totuttelua uusiin järjestelmiin sekä toiminta- ja asiointitapoihin. Työnantajat saavat suurimman hyödyn tulorekisteristä vuoden 2020 alussa, kun Kela saa tulorekisteristä päivärahaetuuksien pohjaksi nykyistä tuoreempia palkkatietoja.

Muita työnantajiin vaikuttavia muutoksia ovat joidenkin vanhempainpäivärahakausien pidennykset, työterveyshuollon enimmäismäärien korvausten jäädyttäminen ja muutokset asumisperusteiseen sosiaaliturvaan. Työnantajan sairausvakuutusmaksu pienenee vuonna 2019.

Työnantajien verkkoasiointi monipuolistuu

Kaikkien työnantajien pitää ilmoittaa vuoden 2019 alusta lähtien maksamansa palkat tulorekisteriin. Kela toivoo, että työnantajat ilmoittavat samalla täydentäviä palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitietoja rekisteriin. Jos Kela saa täydentävät tiedot rekisteristä, lisäselvityksiä ja liitteitä tarvitaan vähemmän ja asiointi Kelan kanssa helpottuu.

Kela alkaa hyödyntää tulorekisteriä sitä mukaa kun rekisteriin on kertynyt riittävästi tietoa eri etuuksien käsittelyä varten. Sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahojen ja kuntoutusrahan määräytymiseen tulorekisteristä saadaan varsinainen hyöty vasta vuoden 2020 alusta, kun tulorekisteriin on kertynyt palkkatietoja vuoden ajalta ja päivärahojen määräytymistä koskevat lakimuutokset, joista on jätetty hallituksen esitys, astuvat voimaan.

Jo tammikuussa 2019 tulorekisteri tarjoaa kuitenkin Kelan työnantaja-asiakkaille uuden asiointikanavan nykyisten lisäksi. Ilmoittaessaan palkkatietoja tulorekisteriin, työnantaja voi samalla hakea päivärahoja ja perhevapaakorvausta Kelasta, jos vain palkkajärjestelmä sallii sen.

Hakemuksen tekeminen tulorekisterissä edellyttää, että työnantaja on antanut Kelan Työnantajan asiointipalvelussa suostumuksensa vastaanottaa Kelan päätökset sähköisesti, jolloin päätöksiä ei enää lähetetä postitse. Suostumuksen voi antaa 12.1. alkaen. Lisäselvityspyynnöt ja muut kirjeet Kela lähettää edelleen postitse.

Kela järjesti työnantajan päiväraha-asioinnin ajankohtaisista muutoksista verkkoseminaarin 8.1.2019. Katso esitysmateriaali

Katso-tunniste vaihtuu Suomi-fi-tunnukseksi

Työnantajat kirjautuvat Kelan verkkoasiointipalveluihin Katso-tunnisteella vuoden 2019 lopulle asti, koska Kela siirtyy käyttämään Suomi.fi-palvelua organisaatioiden tunnistautumisessa vasta silloin.

Tulorekisterin palkkailmoituksia varten työnantajat tarvitsevat kuitenkin suomi.fi-valtuudet jo vuoden 2019 alusta lähtien.

SAIRAUSPOISSAOLOT, PERHEVAPAAT JA KUNTOUTUS

Muutoksia sairaus-, vanhempainpäivärahoihin ja kuntoutusrahaan

Osa vanhempainpäivärahakausista pitenee 1.4.2019 alkaen. Toinen lakimuutos, josta on vasta hallituksen esitys, koskee sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahojen sekä kuntoutusrahan määräytymisperusteita on tarkoitettu astumaan voimaan vuoden päästä eli 1.1.2020. Tästä on jätetty hallituksen esitys.

Huhtikuun alussa isyysrahakausi pitenee monikkoperheissä, joihin syntyy tai adoptoidaan samaan aikaan useampi lapsi. Esimerkiksi kaksosperheissä tämä tarkoittaa 54+18 päivää.

Adoptiovanhemman vanhempainrahakausi pitenee 233 arkipäivään lapsen hoitoon ottamisesta alkaen. Vanhempainrahaoikeus myönnetään kaikille vanhemmille, jotka adoptoivat alle 18-vuotiaan lapsen perheen ulkopuolelta.

Lapsen kanssa yksin asuva ja lapsesta huolehtiva äiti saa oikeuden isyysrahaa vastaaviin vanhempainpäivärahapäiviin (54 pv yhdestä lapsesta), jos äiti on lapsen ainoa huoltaja eikä ole toista henkilöä, joka on oikeutettu isyysrahapäiviin. Äidin vanhempainpäivärahakausi siis pitenee.

Sairausvakuutuslaki muuttuu keväällä myös siten, että kunnallisen tai maakunnallisen luottamustoimen hoitamista ei enää katsota ansiotyöksi, jonka takia vanhempainpäiväraha on tähän asti maksettu vähimmäismääräisenä.

Kelan päivärahojen määräytymisperusteiden muutoksesta on joulukuun alussa jätetty hallituksen esitys (HE 296/2018 vp). Toteutuessaan muutos mahdollistaa sen, että Kela voi 1.1.2020 alkaen verotustietojen tai 6 kuukauden palkan sijaan käyttää tuoreempia tulorekisteritietoja sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahojen sekä kuntoutusrahan euromäärän perusteena. Siihen asti päivärahat määräytyvät kuten tähänkin asti.

TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveyshuollon korvausten enimmäismäärät ennallaan 2019

Työterveyshuollon korvausten enimmäismäärät on jäädytetty vuoden 2017 tasolle aina vuoteen 2021 asti. Enimmäismäärät tarkistetaan seuraavan kerran vasta silloin. Korvausluokkiin tulee 1.1.2020 muutoksia, joita sovelletaan työnantajiin tilikaudella 2020 ja yrittäjiin vuoden 2021 alusta.
Kela järjestää lakimuutoksista infotilaisuuden verkossa 21.3.2019.

Työterveyshuollon korvaushakemusten postitus selkiytyy

Työterveyshuollon korvaushakemuksille on tähän asti ollut useita postiosoitteita, mutta 1.1.2019 sekä työnantajien että yrittäjien hakemukset lähetetään yhteen postiosoitteeseen. Osoite on Kela, PL 10, 00056 KELA. Työnantajat voivat hakea korvausta työterveyshuollon kustannuksista myös verkossa.

Työterveyshuollon palveluntuottaja postittaa yrittäjien työterveyshuollon tilitykset entiseen tapaan suoraan korvaushakemusten käsittelypaikkaan.

Työterveyshuollon korvausneuvonnan puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Työterveyshuollon korvausten yhteystiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖ

Lähetetyn työntekijän vakuutuspalkka tulorekisteriin

Kela voi käyttää ulkomaille lähetetyn työntekijän vakuutuspalkkaa joidenkin etuuksien perusteena. Työnantajan pitää siksi ilmoittaa myös vakuutuspalkka tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien.

Asumisperusteinen sosiaaliturva muuttuu keväällä

Laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa tulee voimaan 1.4.2019. Sen sisältö on pääpiirteittäin seuraava:

Lähetetyt työntekijät rinnastetaan ulkomaankomennuksen aikana Suomessa asuvaan henkilöön enintään 5 vuoden ajan. Kela ratkaisee oikeuden asumisperusteisiin etuuksiin, kun työntekijä lähetetään muualle kuin EU/ETA-maahan tai sosiaaliturvasopimusmaahan.

Kela ei enää anna päätöstä sosiaaliturvaan kuulumisesta. Työnantajan pitää kuitenkin ilmoittaa Kelalle ulkomailla työskentelystä, kun työskentely tapahtuu muussa kuin EU/ETA-maassa tai sosiaaliturvasopimusmaassa. Työnantaja tekee ilmoituksen Kelan lomakkeella Y38 T tai Työnantajan asiointipalvelussa. Ennen lakimuutosta annetut Kelan päätökset ovat voimassa päätöksissä todetun ajan.

Ulkomailta Suomeen tulevia työntekijöitä koskee muutos, jolla nykyinen työskentelyperusteisen sosiaaliturvan edellytys eli niin sanottu 4 kuukauden sääntö poistuu. Silloin työntekijällä on työsuhteen kestosta riippumatta oikeus etuuksiin työn keston ajan, jos vähimmäisansio vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan määrää eli on vähintään 696,60 e/kk. Uuden jälkisuojasäännöksen mukaan 6 kuukauden työ Suomessa antaa työn päättyessä 3 kuukauden jälkisuojan, jonka ajan työntekijällä on edelleen oikeus etuuksiin.

Kela tekee ratkaisut vanhan lainsäädännön mukaan 31.3.2019 asti.

SAIRAUSVAKUUTUS- JA SOSIAALITURVAMAKSUT

Työnantajan sairausvakuutusmaksu pienenee, yrittäjän päivärahamaksu suurenee

Vuonna 2019 työnantajan sairausvakuutusmaksu on 0,77 % maksettavista palkoista (0,86 % vuonna 2018) . Maksu siis pienenee 0,09 prosenttiyksikköä.

Suomessa vakuutetun palkansaajan päivärahamaksu on 1,54 % palkasta vuonna 2018 (1,53 % vuonna 2018).  Myös MYEL- yrittäjällä päivärahamaksu on 1,54 % työtulosta. YEL-vakuutettu yrittäjä maksaa päivärahamaksun lisäksi lisärahoitusosuuden, joka vuonna 2019 nousee 0,06 prosenttiyksiköllä 0,23 prosenttiin (0,17 vuonna 2018). Nousu johtuu siitä, että yrittäjien sairauspäivärahan omavastuuaikaan lyhennettiin vuoden 2018 alusta kolmesta yhteen päivään.

Jos palkkatulon ja yrittäjän työtulon yhteismäärä jää alle 14 282 euron, päivärahamaksua ei makseta ollenkaan.

Palkansaajat ja yrittäjät eivät maksa sairaanhoitomaksua vuonna 2019. Eläke- ja etuustuloista perittävä sairaanhoitomaksu nousee 0,08 prosenttiyksiköllä vuonna 2019 ja on 1,61 % (1,53 % vuonna 2018). Se sisältyy ennakonpidätykseen.

YRITTÄJÄT

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva paranee

Yrittäjän perheenjäsenellä on heinäkuusta alkaen oikeus työttömyysturvaan samoin työvoimapoliittisin edellytyksin kuin palkansaajalla. Muutoksen on tarkoitus koskea henkilöitä, jotka työskentelevät perheyrityksessä, mutta joilla ei ole yrityksessä omistusta eikä määräysvaltaa. Lisäksi yrittäjän ei omistaville perheenjäsenille tulee uusi 52 viikon työssäoloehto, jonka täytyttyä henkilöllä on oikeus työttömyyspäivärahaan. Muutos tulee voimaan 1.7.2019.

Muita henkilöasiakkaita ja yrittäjiä koskevista muutoksista on kerrottu tiedotteessa Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2019 (21.12.2018)

Lisätietoja Kelan etuuksista ja palveluista työnantajille ja yrittäjille: