Tiedote terapiapalveluntuottajille: Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat, tammikuu 2019

1Tapaturmavakuutus

Tiedote vakuutusturvasta: vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden palvelukuvaus 1.1.2019

Palveluntuottajilta edellytetty vakuutusturva on kuvattu terapiapalvelukuvauksessa kohdassa 3.3.1. Vakuutusturva.

Kela täydentää ryhmämuotoista tapaturmavakuutusta koskevaa vaatimusta seuraavasti:

  • vakuutus koskee Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutujia, Kela ei ole edellyttänyt vakuutuksen kattavan terapiakäyntiin osallistuvaa omaista tai läheistä
  • vakuutus on oltava voimassa varsinaisen terapiakäynnin aikana toteutuspaikasta riippumatta (mukaan lukien liikunta- ja harrastuskokeilut ja reaaliaikainen etäteknologiaa hyödyntävä kuntoutus)
  • palveluntuottaja, jolla on sopimus Kelan kanssa terapiapalvelun tuottamisesta, vastaa sopimuksen mukaisesti siitä, että palveluntuottajalla on palvelukuvauksen mukainen vakuutusturva. Jos palvelua tuotetaan alihankintasuhteessa, Kelan kanssa sopimussuhteessa olevan palveluntuottajan vastuulla on varmistaa, että myös alihankintasuhteessa toteutuu palvelukuvauksen mukainen vakuutusturva.

2 Uudessa lasten ja nuorten fysioterapian ja toimintaterapian hankinnassa on vastattu tarjoajien esittämiin kysymyksiin ja annettu tiedote Cloudiassa

Uuden lasten ja nuorten fysioterapian ja toimintaterapian tarjouskilpailussa tarjoajien esittämiin kysymyksiin on vastattu 18.1.2019 Cloudiassa. Mikäli keväällä sopimuksen saaneilla fysioterapian ja toimintaterapian palveluntuottajilla on epätietoisuutta esim. sen suhteen, miten tämä uusi lasten ja nuorten tarjouskilpailu vaikuttaa jo voimassa olevien sopimuksiin, kannattaa katsoa annettu tiedote Cloudiasta ko. tarjouskilpailuista. Kela ei vastaa sellaisiin palveluntuottajien tiedusteluihin, joissa on esimerkiksi kysytty kannattaako ja/tai pitääkö jättää tarjous käynnissä oleviin tarjouskilpailuihin.

3 Palvelun toteuttaminen ilman Kelan sopimusta

Kela vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen vanhat 1.1.2015-31.12.2018 voimassa olleet sopimukset ovat päättyneet. Näiden sopimusten perusteella ei voi enää toteuttaa terapiaa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille. Mikäli palveluntuottajalla ei ole voimassa olevaa sopimusta Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista, ei palvelua voi toteuttaa asiakkaalle. Mikäli palveluntuottaja kuitenkin toteuttaa Kelan asiakkaalle terapiaa ilman sopimusta, kyseessä ei ole Kelan järjestämä palvelu eikä sitä näin ollen myöskään korvata palveluntuottajalle, eikä asiakkaalla ole oikeutta matkakorvaukseen, mikäli suoritettu matka ei täytä sairausvakuutuslain mukaisia edellytyksiä. Tällaisissa tilanteissa palveluntuottaja on velvollinen kertomaan asiakkaalle, miten edellä mainitut edellytykset muuttuvat ja selvittämään muun muassa vakuutusten kattavuuden.

4 Terapian toteuttaminen voimassa olevan sopimuksen mukaan

Kelan vaativan lääkinällisen kuntoutuksen sopimukset toimitilallisten palveluntuottajien kanssa on tehty niin, että kussakin sopimuksessa on hyväksytty vain yksi toimipiste, koska tarjoukset piti tehdä toimipisteittäin. Tämä tarkoittaa sitä, että ko. sopimuksen mukaisia palveluja voidaan toteuttaa vain tarjouksessa hyväksytyssä toimipisteessä.

Mikäli sopimuspalveluntuottaja ostaa alihankintana terapeuttipalveluja esimerkiksi joltakin toiselta terapiayritykseltä, ei terapiapalveluja voida toteuttaa palveluntuottajan sopimuksen perusteella alihankintayrityksen tiloissa. Sopimuksen mukaisesti Kela voi purkaa sopimuksen, mikäli sopimuspuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja ja olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään mm. sitä, ettei palvelu vastaa sovittua.

5 Palveluntuottajahaku

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat saavat palveluntuottajahausta tällä hetkellä hakiessaan asuinkunnassa toimivia terapianpalveluntuottajia näkyviin listauksen kaikista vakuutuspiirin alueella toimivista palveluntuottajista.

Palveluntuottajahakua tullaan kehittämään niin, että jatkossa asiakkaat saavat listauksen asuinkunnassaan toimivista terapiapalveluntuottajista. Kela tiedottaa asiakkaille ja palveluntuottajille, kunhan palveluntuottajahaku saadaan toimimaan edellä mainitusti.

6 Muutosten ilmoittaminen hyväksyttyjen terapiatilojen muuttuessa

Kela tulee päivittämään sekä ohjeet että uuden lomakkeen tarjouskilpailussa hyväksyttyjen tilojen ilmoittamisesta pikimmiten. Aikaisemmilla käytössä ollutta KU 115 lomaketta ei enää hyväksytä tällä sopimuskaudelle tilojen muutoslomakkeena ja näin ollen se on poistettu www.kela.fi/avoterapiapalveluihin-liittyvat-muutokset sivuilta.

7 Kuntoutuslaskulomake KU203 on uudistunut

Laskulomakkeessa KU203 on tarkennettu mm. kohtia verkostokäynteihin ja matkareittien . liittyen. Palveluntuottajia pyydetään käyttämään uusinta versiota. Suosittelemme edelleen terapiakustannusten laskuttamista kerran kuukaudessa.

8 Hankintaoikaisut

Kela ilmoitti marraskuussa 2018, että tavoitteena on, että kaikki terapiahankintojen hankintaoikaisupäätökset saadaan valmiiksi vuodenvaihteessa 2019. Tämä ei kuitenkaan toteutunut suunnitellusti. Kela ilmoittaa näin ollen, että hankintaoikaisuvaatimukset saadaan valmiiksi helmikuun aikana.

Jokaiselle hankintaoikaisuvaatimuksen tekijälle tullaan antamaan kirjallinen päätös asiassa. Kela ei anna puhelimitse tietoja hankintaoikaisupäätösten valmistumisen aikataulusta eikä myöskään kerro hankintaoikaisupäätösten ratkaisuista puhelimitse.