Tiedote toimintaterapiapalveluntuottajille

Kela kilpailutti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiapalvelut keväällä 2018. Sopimuskausi alkoi 1.11.2018 ja palvelun toteutus 1.1.2019.

Markkinaoikeus on kumonnut seuraavien yksilöterapioiden hankintapäätökset:

  • Eteläinen vakuutuspiiri: Allasterapia, fysioterapia ja toimintaterapia
  • Itäinen vakuutuspiiri: Fysioterapia ja toimintaterapia

Kela teki korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituslupahakemukset markkinaoikeuden päätöksistä ja näihin ei valituslupaa myönnetty.

Markkinaoikeuden päätösten johdosta Kela aloittaa Eteläisen ja Itäisen vakuutuspiirin toimintaterapian uusien tarjouskilpailujen valmistelun. Nykyisten palveluntuottajien sopimukset ovat voimassa siihen saakka, kunnes uusien tarjouskilpailujen mukaisten palvelujen sopimuskaudet alkavat.

Markkinaoikeuden ratkaisuilla ja uusien tarjouskilpailujen valmistelulla ei ole vaikutusta muiden vakuutuspiirien toimintaterapiapalveluiden toteutukseen eikä lasten ja nuorten toimintaterapiapalvelujen toteutukseen.

 

Meddelande till producenter av ergoterapitjänster

FPA konkurrensutsatte individuell terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering våren 2018. Avtalsperioden började 1.11.2018 och tjänsterna började tillhandahållas 1.1.2019.

Marknadsdomstolen har upphävt följande upphandlingsbeslut gällande individuell terapi:

  • Södra försäkringsdistriktet: vattenterapi, fysioterapi och ergoterapi
  • Östra försäkringsdistriktet: fysioterapi och ergoterapi

FPA ansökte hos högsta förvaltningsdomstolen om besvärstillstånd gällande marknadsdomstolens beslut, men besvärstillstånd meddelades inte.

På grund av marknadsdomstolens beslut börjar FPA bereda nya anbudsförfaranden gällande ergoterapi i södra och östra försäkringsdistriktet. De nuvarande serviceproducenternas avtal gäller tills avtalsperioderna för de tjänster som omfattas av de nya anbudsförfarandena börjar.

Marknadsdomstolens avgöranden och beredningen av de nya anbudsförfarandena inverkar inte på genomförandet av ergoterapitjänsterna i de övriga försäkringsdistrikten och inte heller på genomförandet av ergoterapitjänster för barn och unga.