Tutkimus: Kuntoutuskurssi paransi aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden arkea

Kelan kohdennetut kuntoutuskurssit auttoivat aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita säilyttämään tai kohentamaan toimintakykyään.

Kurssit kohdentuivat henkilöille, joilla oli ollut haasteita aivoverenkiertohäiriön (AVH) jälkeen joko käden käytössä, kävelyssä tai puheen avulla kommunikoimisessa. Kuntoutujat hyötyivät kurssien kohdennetusta sisällöstä. Osallistujien kokemat hyödyt olivat kuitenkin kokonaisvaltaisia, ja ne näkyivät monilla eri toimintakyvyn alueilla. Vaikutukset saattoivat näkyä kurssille osallistuneen arjessa vielä puolen vuoden päästä kurssin päättymisestä.

Kurssien aikana saavutetut toimintakykyä parantavat vaikutukset säilyivät osallistujien arjessa, jos palveluketjut olivat katkeamattomat, jos osallistuja sai läheiseltä tukea ja jos kuntoutujalla oli hyvä motivaatio. Olennaista muutosten säilymiselle oli erityisesti kurssilla opetettujenharjoitteiden jatkaminen omaehtoisesti kurssin jälkeen.

Haasteina kuntoutukseen hakeutuminen ja läheisten jaksaminen

Tutkimuksen mukaan aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen ihmisen kokonaistilanne saattoi jäädä terveydenhuollossa selvittämättä. Etenkin neuropsykologiset oireet saattoivat jäädä tutkimatta, kun keskityttiin liikkumisen ongelmiin.

Aivoverenkiertohäiriöön sairastumisen jälkeen palveluketjut eivät aina olleet yhtenäisiä ja Kelan kohdennetuille kuntoutuskursseille ohjautumisessa havaittiin haasteita. Terveydenhuollossa ei ole tutkimuksen mukaan riittävästi tietoa kuntoutusvaihtoehdoista. Usein kurssille osallistuminen tapahtui liian myöhäisessä vaiheessa sairastumisen jälkeen.

Kursseille osallistui myös aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden läheisiä, jotka kertoivat saaneensa itsekin apua kurssin ohjelmasta ja siitä, kun kuntoutujan toimintakyky parantui. Tutkimuksessa haastateltujen läheisten mukaan suoraan heille suunnattuja palvelujen sisältöjä ei kuitenkaan ole tarpeeksi. Etenkin omaishoitajana toimivat läheiset olivat psyykkisesti kuormittuneita.

– Sairastuminen aivoverenkiertohäiriöön aiheuttaa tutkimuksemme mukaan katkoksen kuntoutujan elämänkulkuun. Arki muuttuu, mikä vaikuttaa merkittävästi myös sairastuneen lähipiiriin. Läheisten jaksamista tulisi jatkossa huomioida paremmin, Lotta Hautamäki Kuntoutussäätiöstä kertoo.

Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin aivoverenkiertohäiriöön sairastuneille kohdennettuja kuntoutuskursseja. Moninäkökulmaisesta laadullisesta aineistosta toteutettu tutkimus keskittyi kuntoutujien ja heidän läheisten sekä palveluntuottajien kokemuksiin kursseista.

Lisätietoja

Hautamäki L, Vuorento M, Tuomenoksa A, Hiekkala S, Poutiainen E. Arjen toimintakykyä etsimässä. Kuntoutujien, läheisten ja ammattilaisten kokemuksia Kelan kohdennetuista AVH-kuntoutuskursseista. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 25, 2021. 116 s. ISBN 978-952-284-130-8 (pdf).