Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon korvausten edellytys

Työnantajan tulee viimeistään vuonna 2016 teettää työterveyshuollon perusselvitys. Ilman perusselvitystä Kela ei jatkossa korvaa työterveyshuollon kustannuksia.

Työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan työnantajalle vuoden 2016 lopussa päättyvältä tilikaudelta ja sen jälkeen vain, jos työpaikalla on tehty työterveyshuollon perusselvitys. Sen tekevät työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat. Työnantajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työterveyshuollon perusselvitys tehdään vuoden 2016 aikana, ellei sitä ole jo tehty.

Yrittäjälle työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset korvataan vuoden 2017 alusta lukien vain, jos työpaikkaselvitys on tehty. Työterveyshuollon kustannukset siis hylätään, kunnes työpaikkaselvitys on tehty.

Työterveyshuollon on tunnettava työ, työpaikka ja sen olosuhteet

Työterveyshuollon toiminta perustuu työterveyshuollon perusselvitykseen. Sen perusteella tehdään työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Työnantaja vastaa työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tehtävässä tarvitaan yhteistyötä työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa.

Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaaroja, haittoja, kuormitustekijöitä sekä voimavaroja. Arviointi keskittyy erityisesti siihen, mikä merkitys näillä tekijöillä on terveydelle ja työkyvylle.

Työterveyshuollon ammattihenkilöt käyvät työpaikalla tekemässä perusselvityksen ja laativat selvityksestä kirjallisen raportin. He kirjaavat raporttiin arvion työn vaikutuksista työntekijän terveyteen ja työkykyyn. Lisäksi raporttiin merkitään toimenpide-ehdotukset työolosuhteiden kehittämiseksi.