Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden hankinta vuonna 2018 ja rekisteröitymismenettely

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioiden tarjouskilpailut käydään keväällä 2018

Kela hankkii vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiat keväällä 2018 avoimilla tarjouskilpailuilla. Sopimukset tarjouskilpailussa tehdään ajalle 1.1.2019-31.12.2019. Tämän lisäksi Kela mahdollisesti varaa oikeuden jatkaa sopimusta optiovuosilla, jotka ilmoitetaan tarjouspyynnössä. Vaativan lääkinnällisen terapioiden tarjouskilpailut tullaan toteuttamaan sähköisesti Cloudian Hanki-palvelulla.

Kela tiedottaa tarjouskilpailuihin liittyvistä asioista tasapuolisesti kaikille mahdollisille tarjoajille julkaisemalla tiedotteita näillä samoilla sivuilla muun muassa tarjouskilpailujen aikataulusta, hankinta-alueista yms. asioista alkuvuodesta 2018.

Kuntoutuspalveluiden hankinta rekisteröitymismenettelyllä

Kela valmistelee siirtymistä kuntoutuspalvelujen hankinnassa rekisteröitymismenettelyyn nykyisen kilpailutusmenettelyn sijasta. Uutta menettelyä varten Kela rakentaa sähköisen järjestelmän, jonka kautta palveluntuottaja voi määritellyillä kriteereillä rekisteröityä Kelan palveluntuottajaksi tuottamaan kuntoutuspalveluita. Järjestelmässä toteutetaan myös portaali, joka tukee ja ohjaa asiakasta palveluntuottajan valinnassa.

Rekisteröitymismenettely voidaan ottaa käyttöön vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden hankinnassa aikaisintaan vuodesta 2020 alkaen. Menettely voidaan ottaa käyttöön myös muiden kuntoutustoimenpiteiden osalta voimassa olevien sopimuskausien päättyessä.

Upphandling av terapi inom krävande medicinsk rehabilitering 2018 och registreringsförfarande

Anbudsförfaranden gällande terapi inom krävande medicinsk rehabilitering ordnas våren 2018

FPA upphandlar öppenvårdsterapi inom krävande medicinsk rehabilitering genom öppna anbudsförfaranden under våren 2018. Avtalen görs upp för perioden 1.1.2019–31.12.2019. FPA förbehåller sig rätten att eventuellt förlänga avtalet med de optionsår som anges i anbudsförfrågan. Anbudsförfarandena gällande terapi inom krävande medicinsk rehabilitering kommer att genomföras elektroniskt i tjänsten Hanki som tillhandahålls av Cloudia Oy.

FPA informerar i början av 2018 alla eventuella anbudsgivare på ett likvärdigt sätt om frågor som gäller anbudsförfarandena genom att publicera meddelanden på de här webbsidorna om bland annat tidtabellen för anbudsförfarandena och upphandlingsområdena.

Anskaffning av rehabiliteringstjänster med registreringsförfarande

FPA håller på att förbereda en övergång från det nuvarande anbudsförfarandet till ett registreringsförfarande vid anskaffningen av rehabiliteringstjänster. För det nya förfarandet bygger FPA upp ett elektroniskt system där serviceproducenten utifrån vissa kriterier kan registrera sig som producent av rehabiliteringstjänster hos FPA. Systemet kommer också att omfatta en portal som stöder och handleder kunden vid valet av serviceproducent.

Registreringsförfarandet kan tas i bruk vid anskaffningen av terapitjänster inom krävande medicinsk rehabilitering tidigast från och med 2020. Förfarandet kan tas i bruk också inom andra rehabiliteringsformer när nuvarande avtalsperioder löper ut.