Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus uudistuu vuonna 2016

Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset muuttuvat 1.1.2016 alkaen. Kuntoutuksen nimi muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Samalla myös kuntoutuksen sisältö uudistuu.

Kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa siihen, että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä saavan hoitotukea. Kuntoutus voidaan myöntää, jos kuntoutujalla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa. Kuntoutusta hakevalla tulee olla perusteltu tarve kuntoutukseen vähintään vuoden ajan. Tarvetta arvioitaessa otetaan laaja-alaisesti huomioon hakijan toimintakykyyn vaikuttavat tekijät.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujaa arjen toiminnoista suoriutumisessa ja edistää osallistumista esimerkiksi kotona, työssä tai opiskelussa.  Kuntoutuksen tulee olla hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja perustua erityisasiantuntemukseen. Kuntoutuksessa tehdään kuntoutujan kannalta tarpeellista yhteistyötä hänelle merkityksellisten toimijoiden kanssa. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisältö korostaa kuntoutujan omaa aktiivisuutta. Kuntoutus voi toteutua yksilöterapioina- ja ryhmäterapioina sekä moniammatillisina kuntoutuspalveluina kuntoutuslaitoksissa. Terapiat voidaan toteuttaa kuntoutujan arkiympäristössä tai terapeutin tiloissa.

Lainmuutoksen seurauksena Kelan järjestämän lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin on arvioitu tulevan uusia kuntoutujia yhteensä noin 7 700.  Jos henkilöllä on jo voimassa oleva kuntoutuspäätös vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kuntoutus jatkuu ilman eri toimia sen mukaisesti.

Vaativan kuntoutuksen yläikäraja on 65 vuotta. Kela ei järjestä kuntoutusta niille, jotka ovat julkisessa laitoshoidossa tai joiden kuntoutus liittyy välittömään sairaanhoitoon. Kela ei myöskään järjestä kuntoutuksena toimintaa, jonka tavoitteet ovat ainoastaan hoidollisia.

Muutos ei vaikuta kunnan vastuuseen järjestää sairaanhoitoon liittyvää lääkinnällistä kuntoutusta.  Jos henkilön kuntoutus ei kuulu Kelan järjestämisvastuulle, vastuu siitä on henkilön kotikunnalla.

Lain toimeenpano edellyttää Kelan ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä muun muassa hyvien kuntoutuskäytäntöjen kehittämiseksi edelleen yhdessä muiden toimijoiden kanssa


Lisätietoja:

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen (pdf)