Vaikuttavaa vastuullisuutta – Kelan ensimmäiset strategiset vastuullisuuslinjaukset julkaistu

Kelan strategiset vastuullisuuslinjaukset ohjaavat kaikkea tekemäämme vastuullisuustyötä. Ne kiteytyvät neljään teemaan, joita ovat monimuotoisuus, digitaalinen luottamus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ilmastonmuutos.

Kela on kansallisesti merkittävä organisaatio, ja toimintamme heijastuu koko yhteiskuntaan. Ensimmäistä kertaa tehdyt strategiset vastuullisuuslinjaukset pohjautuvat strategiaamme, ja ne on tehty yhteistyössä keskeisten sidosryhmiemme kanssa.

Yhteiskunnallinen vastuumme edellyttää, että edistämme toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Siksi linjausten taustalla ovat myös Agenda 2030 -tavoitteet.

Vastuullisuustyössämme painottuu jatkuva kehittäminen: tarkastelemme työtämme paitsi positiivisten myös negatiivisten vaikutusten kautta. Vastuullinen toimija huomioi toimintansa vaikutukset yhteiskuntaan.

Kela tuottaa yhä enemmän vastuullisuuteen liittyvää tietoa

Kelan vastuullisuuslinjaukset kiteytyvät neljään teemaan: monimuotoisuus, digitaalinen luottamus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ilmastonmuutos. Nämä teemat toistuvat päivittäisessä toiminnassamme.

Suomessa väestö muuttuu taustoiltaan, tavoiltaan ja lähtökohdiltaan aiempaa monimuotoisemmaksi. Muutos vaatii meiltä Kelassa kykyä tunnistaa asiakaskuntamme monimuotoisuus ja vahvistaa siten ymmärrystä asiakkaiden tarpeista. Vastuullisuus ulottuu myös tietoon ja läpinäkyvyyteen sen käytössä. On keskeistä, että tuotamme ja hyödynnämme tietoa luotettavasti.

Vastuullisuuteen liittyvä lainsäädäntö velvoittaa myös julkista sektoria, ja esimerkiksi vastuullisuusraportointia vaaditaan entistä enemmän. Kela on ollut edelläkävijä julkisen sektorin vastuullisuusraportoinnissa jo ennen kuin se tuli pakolliseksi, mutta kehitettävää on edelleen.

– Vastuullisuustyömme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentaminen on tärkeää, ja haluamme olla tässä työssä suunnannäyttäjiä, kertoo vastaava vastuullisuuden asiantuntija Petra Elomaa.

Kelassa laaditaan linjausten pohjalta vuoden 2022 aikana toimintasuunnitelma, johon kirjataan tarkemmin konkreettiset vastuullisuustoimet. Toimintasuunnitelmassa määritellään myös mittarit, joiden avulla toiminnan onnistumista arvioidaan. 

Lue lisää

Kelan vastuullisuuslinjaukset 2022