Tiedote terveydenhuoltohenkilöstölle 19.1.2005

Erityiskorvattavien sairauksien ja erityisperustein korvattavien lääkkeiden korvattavuuden edellytykset

Kansaneläkelaitos on sairausvakuutuslain (1224/2004) nojalla antanut seuraavat päätökset 31.12.2004.

  1. Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää
  2. Kansaneläkelaitoksen päätös lääketieteellisistä edellytyksistä, jotka sairauden tulee rajoitetusti erityiskorvattavan lääkkeen erityiskorvaamiseksi täyttää
  3. Kansaneläkelaitoksen päätös erityisperustein korvattavien lääkkeiden sairausvakuutuslain mukaisissa peruskorvauksissa noudatettavista erityisistä käyttöaiheista ja korvattavuuden edellytyksistä

Päätökset ovat tulleet voimaan 1.1.2005.

Päätökset vastaavat pääasiassa aikaisempaa Kansaneläkelaitoksen merkittäviä ja kalliita lääkkeitä koskevaa päätöstä ja niistä annettuja lisäohjeita sekä erityiskorvattavia sairauksia koskevia ohjeita.

Kaikkien kolmen päätöksen sanontaa on ajanmukaistettu vastaamaan vuoden 1999 asetuksen mukaisia lääketieteellisiä erikoisaloja ja voimassa olevan kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-10) tautinimikkeitä.

Päätöksiin sisältyy kolme sisällöllistä muutosta:

Doketakseli

Doketakseli on peruskorvattavaa myös hormoniresistentin levinneen eturauhassyövän hoidossa korvausnumerolla 312. Lääkevalmisteiden erityiskorvattavuudesta päättää lääkkeiden hintalautakunta. Doketakseli ei tällä hetkellä ole erityiskorvattavaa eturauhassyövän hoidossa.

Teriparatidi

Teriparatidin peruskorvattavuutta (318) koskevan lausunnon antajiksi hyväksytään myös reumatologian ja fysiatrian erikoisalojen yksiköt ja lääkärit.

Levetirasetaami

Levetirasetaami (Keppra) on 1.2.2005 alkaen erityiskorvattavaa paikallisen ja muun vaikeahoitoisen epilepsian hoidossa, kun vakuutetulle on myönnetty erityiskorvausoikeus 182.