Tiedote terveydenhuoltohenkilöstölle 14.7.2004

Uusia lääkkeitä erityiskorvattaviksi, beetainterferonin ja imatinibin korvausoikeuksiin pidennystä

Yhteenveto

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt uusia lääkkeitä erityiskorvattaviksi. Osa muutoksista on jo astunut voimaan ja osa tulee voimaan 1.8.2004. Hintalautakunnan päätösten toimeenpanemiseksi Kansaneläkelaitos on lisännyt sairautta 206 Krooninen sepelvaltimotauti koskevaan ohjeeseen klopidogreelin erityiskorvaamiseen liittyvät ohjeet.

Lisäksi Kansaneläkelaitos on tarkistanut MS-taudin lääkkeiden ja imatinibin merkittäviä ja kalliita lääkkeitä koskevat erityiset käyttöaiheet sekä imatinibin erityiskorvattavuutta koskevat ohjeet.

MS-taudin lääkkeet ja imatinibi

Rajoitetusti peruskorvattavien 'merkittävien ja kalliiden' MS-taudin lääkkeiden (beetainterferoni ja glatirameeriasetaatti) peruskorvausoikeus (303) ja imatinibin peruskorvaus- ja erityiskorvausoikeus (316 ja 189) voidaan heinäkuun alusta lukien myöntää kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Uudet erityiskorvattavat lääkeaineet

Seuraavat lääkeaineet ovat tulleet erityiskorvattaviksi 1.6.2004 lukien

 • kapesitabiini hoidettaessa rintasyöpää ja pahanlaatuisia kasvaimia, joita ei ole erikseen mainittu valtioneuvoston asetuksessa. Kapesitabiinia erityiskorvataan potilaille, joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 115 tai 130.
 • travoprosti glaukooman hoidossa, kun potilaalle on myönnetty erityiskorvausoikeus 114.

Seuraavat lääkeaineet ovat tulleet erityiskorvattaviksi 1.7.2004 lukien

 • bimatoprosti glaukooman hoidossa, kun potilaalle on myönnetty erityiskorvausoikeus 114.
 • eksemestaani rintasyövän hoidossa, kun potilaalle on myönnetty erityiskorvausoikeus 115.
 • sertindoli vaikeiden psykoosien ja muiden vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoidossa, kun potilaalle on myönnetty erityiskorvausoikeus 112.

Seuraavat lääkeaineet tulevat erityiskorvattaviksi 1.8.2004 lukien

 • ropiniroli Parkinsonin taudin ja siihen verrattavien liikehäiriöiden hoidossa, kun potilaalle on myönnetty erityiskorvausoikeus 110.
 • rosiglitatsoni diabeteksen hoidossa, kun potilaalle on myönnetty erityiskorvausoikeus 103.
 • sirolimuusi elinsiirron tai kudossiirron jälkitilan hoidossa, kun potilaalle on myönnetty erityiskorvausoikeus 127.
 • klopidogreeli tulee rajoitetusti erityiskorvattavaksi kroonisen sepelvaltimotaudin hoidossa potilaille, joilla on sepelvaltimotaudin erityiskorvausoikeuden (sairaus 206) lisäksi klopidogreelin peruskorvausoikeus (315) tai joille on määrätty klopidogreeliä 'erityisten käyttöaiheiden' mukaisen erikoissairaanhoidossa hoidetun sepelvaltimotautikohtauksen tai pallolaajennuksen takia ja lääkäri on tehnyt asiasta lääkemääräykseen merkinnän 'sepelvaltimotautikohtaus' tai 'pallolaajennus' päivämäärineen.

Klopidogreelin erityiskorvaamista koskeva ohje tulee voimaan 1.8.2004 ja ohje on täsmällisessä muodossaan ohessa.

206 Krooninen sepelvaltimotauti

(Angina pectoris, infarctus myocardii inveteratus, morbi ischaemici alii; I20–I22, I24.0, I25)

Lausunnon edellytetään perustuvan sisätautilääkärin tutkimukseen sairaalassa. Selvissä tapauksissa voidaan kuitenkin hyväksyä muunkin lääkärin antama, pitkäaikaiseen hoitosuhteeseen pohjautuva lausunto.

Oikeus erityiskorvattavaan lääkehoitoon voidaan myöntää seuraavin perustein:

 • Potilaan selvä angina pectoris -oire on kliinisen tutkimuksen perusteella tulkittavissa krooniseksi, ja se reagoi lääkehoidolle. Jos lepo-EKG ei anna riittävää osoitusta sepelvaltimotaudin olemassaolosta (esim. infarktiarpi), diagnoosi tulee varmentaa esimerkiksi kliinisellä rasituskokeella.
 • Potilas on sairastanut sydäninfarktin tai hänelle on tehty sepelvaltimo-ohitusleikkaus tai pallolaajennus tai hänellä on rintakipuoireen lisäksi varjoainetutkimuksessa osoitettu merkittävä ahtauma sepelvaltimoissa.

Klopidogreelin erityiskorvaaminen kroonisen sepelvaltimotaudin hoidossa edellyttää erityiskorvausoikeuden 206 lisäksi,

 • että potilaalle on myönnetty peruskorvausoikeus 315 (Klopidogreeli)
 • tai että klopidogreelihoidon peruste on klopidogreelin erityisten käyttöaiheiden mukainen äkillinen sepelvaltimotautikohtaus tai pallolaajennuksen jälkitila, joka on osoitettu lääkemääräykseen tehdyllä merkinnällä siten kuin klopidogreelin erityisiä käyttöaiheita koskevassa päätöksessä (315 Klopidogreeli) todetaan.

Klopidogreelin erityiskorvauksissa noudatetaan samoja määräaikoja kuin klopidogreelin peruskorvauksissa.

Erityiset käyttöaiheet ja erillisselvitykset

315 Klopidogreeli*

(D68, G45, I20–I25, I63–I66, I70, I73, I74)

Klopidogreeli on peruskorvattavaa suuren veritulppavaaran aiheuttavissa sairauksissa erityisin käyttöaihein.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon asianomaisen erikoisalan (sisätaudit, kardiologia, neurologia, verisuonikirurgia tai sydän- ja rintaelinkirurgia) yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä. Erikoissairaanhoidossa hoidetun sepelvaltimotautikohtauksen ja pallolaajennuksen jälkitilassa klopidogreelistä voidaan tietyissä tilanteissa suorittaa peruskorvausta myös pelkän lääkemääräysmerkinnän perusteella (kts. alla).

Erityiset käyttöaiheet

Klopidogreeli on peruskorvattavaa oireiseen valtimosairauteen (sydäninfarkti, aivohalvaus, perifeerinen valtimosairaus) sairastuneille, joiden veritulppavaaran takia verihiutaleisiin vaikuttava lääkitys on tutkimustietoon perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaan aiheellista, mutta luotettavasti osoitettu yliherkkyys estää asetyylisalisyylihappovalmisteiden käytön.

Lisäksi klopidogreeli on peruskorvattavaa

 • edellä esitetyn mukaista valtimosairautta poteville, joilla esiintyy veritulppia asetyylisalisyylihappohoidosta huolimatta, ja
 • eräitä harvinaisia hyytymishäiriöitä poteville, joiden hoidossa asetyylisalisyylihappo yksinään on teholtaan riittämätöntä.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Äkillinen sepelvaltimotautikohtaus (akuutti koronaarioireyhtymä) ja valtimon pallolaajennuksen jälkitila: lääkemääräykseen tehtävä merkintä

Erikoissairaanhoidossa hoidetun

 • äkillisen sepelvaltimotautikohtauksen (epästabiili angina pectoris tai sydäninfarkti ilman ST-segmentin nousua) jälkitilassa ja
 • pallolaajennuksen jälkitilassa

klopidogreeliä peruskorvataan potilaille, jotka tutkimusnäyttöön perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaan tarvitsevat asetyylisalisyylihappo- klopidogreeliyhdistelmähoitoa.

Sepelvaltimotautikohtaus- ja pallolaajennuspotilaiden klopidogreelihoidon peruste voidaan osoittaa ilman lääkärinlausuntoa kirjoittamalla hoitopaikasta annettavan lääkemääräyksen kohtaan 'Lääkärin perustelut' merkintä 'Sepelvaltimotautikohtaus' tai 'Pallolaajennus' ja merkitsemällä sen jälkeen sepelvaltimotautikohtauksen tai pallolaajennuksen päivämäärä, esimerkiksi 'Sepelvaltimotautikohtaus 15.2.2003' tai 'Pallolaajennus 5.3.2003'. Tällöin potilas ei erikseen hae peruskorvausoikeutta eikä hänen Kela-korttiinsa tehdä merkintää peruskorvausoikeudesta.

Lääkemääräykseen tehtävän merkinnän nojalla klopidogreeliä voidaan peruskorvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoa varten tarvittava määrä ja kaikkiaan enintään yhden vuoden ajalta sepelvaltimotautikohtauksesta tai pallolaajennuksesta lukien.

Kansaneläkelaitoksen päätös 20.10.2003. Päätöstä sovelletaan 1.11.2003 lukien.

Lisäohje

Sepelvaltimotaudin hoidossa klopidogreeliä erityiskorvataan näiden erityisten käyttöaiheiden ja erillisselvitysten mukaisesti potilaille, joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 206, sen mukaan kuin sairautta 206 koskevassa ohjeessa todetaan.