Teriparatidin korvattavuus laajenee 1.4.2006 alkaen

Kansaneläkelaitos on 28.2.2006 antanut uuden päätöksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden sairausvakuutuslain mukaisissa peruskorvauksissa tarvittavista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä. Päätös tulee voimaan 1.4.2006.

Päätöksen myötä teriparatidin peruskorvausoikeuden voivat tietyin edellytyksin saada myös vaikeaa, luunmurtumiin johtanutta osteoporoosia sairastavat postmenopausaaliset naiset, joilla asianmukaisesti annosteltu bisfosfonaattihoito on osoittautunut tehottomaksi. Päätöksen teriparatidia koskeva osa esitetään täsmällisessä muodossa seuraavassa.


318. Teriparatidi

Teriparatidi on peruskorvattavaa vaikean ja vaikeahoitoisen luunmurtumiin johtaneen osteoporoosin hoidossa erityisin käyttöaihein.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B sisätautien, reumatologian, endokrinologian, geriatrian, kirurgian, ortopedian ja traumatologian tai fysiatrian erikoissairaanhoidon yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Teriparatidi on peruskorvattavaa postmenopausaalisille naisille, joilla on todettu vähintään yksi pienienerginen murtuma ja

  • osteoporoosi (T-score < -2,5) ja jotka eivät voi käyttää bisfosfonaattivalmisteita hoitokokeiluissa osoitettujen haittavaikutusten takia

tai

  • vaikea osteoporoosi (T-score < -3,0) ja joilla asianmukaisesta annostelusta huolimatta bisfosfonaattihoito on osoittautunut tehottomaksi, jolloin

  • luotettavasti osoitettu luun tiheyden pienentymä on ollut > 5 % vuodessa tai > 10 % kolmessa vuodessa tai

  • vuoden kestäneen bisfosfonaattihoidon jälkeen potilaalla on todettu uusi nikamanmurtuma.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään 18 kuukaudeksi.