Tiedote terveydenhuoltohenkilöstölle 16.8.2005

Merkittävät ja kalliit psoriaasilääkkeet erityisperustein peruskorvattaviksi

Psoriaasin hoidossa käytettävät merkittävät ja kalliit lääkkeet efalitsumabi ja etanersepti tulevat sairausvakuutuksesta peruskorvattaviksi 1.9.2005.

Valtioneuvoston 4.8.2005 antaman asetuksen (616/2005) nojalla merkittävät ja kalliit psoriaasin hoidossa käytettävät lääkkeet peruskorvataan 1.9.2005 alkaen vaikean ja vaikeahoitoisen psoriaasin hoidossa erityisin käyttöaihein. Peruskorvausoikeutta haetaan Kansaneläkelaitokselta. Oikeuden saaminen edellyttää erikoissairaanhoidon ihotautien yksikössä annettua lääkärinlausuntoa B.

Efalitsumabi ja etanersepti ovat peruskorvattavia vaikean kroonisen psoriaasin hoidossa aikuisilla, joilla muut systeemiset hoidot, mukaan lukien siklosporiini, metotreksaatti ja PUVA, eivät saa aikaan vastetta, ovat vasta-aiheisia tai eivät ole siedettyjä.

Erikoissairaanhoidon ihotautien yksikössä laaditusta lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on vaikea krooninen psoriaasi, jonka hoidossa efalitsumabin tai etanerseptin käyttö on tutkimusnäyttöön perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaista, ja että muut systeemiset hoidot, mukaan lukien siklosporiini, metotreksaatti ja PUVA, eivät saa aikaan riittävää hoitovastetta tai ovat vasta-aiheisia tai eivät ole siedettyjä.

Korvausoikeus myönnetään kerralla yhdeksi vuodeksi. Korvausoikeus voidaan myöntää erikoissairaanhoidon ihotautien yksikössä laaditun uuden lääkärinlausunto B:n perusteella uudelleen vuodeksi kerrallaan edellä esitettyjä erityisiä käyttöaiheita noudattaen edellyttäen, että lausunnosta on pääteltävissä hoidon tehoavan ja lääkityksen käytön olevan edelleen edellä esitetyn mukaisesti perusteltua.