Tiedote terveydenhuoltohenkilöstölle 24.11.2004

Osteoporoosilääke teriparatidi erityisperustein peruskorvattavaksi

Osteoporoosin hoidossa käytettävä parathormonijohdos teriparatidi tulee sairausvakuutuksesta peruskorvattavaksi 1.12.2004.

Valmisteyhteenvedon mukaan teriparatidin on osoitettu vähentävän osteoporoosia sairastavien postmenopausaalisten naisten uusien nikamamurtumien vaaraa. Lonkkamurtumien vaaraan sen ei ole osoitettu vaikuttavan. Teriparatidin tehoa murtumien estämisessä ei ole tutkimuksissa verrattu bisfosfonaattihoitoon. Teriparatidihoito maksaa noin 7 000 euroa potilasta kohti vuodessa. Lääkekustannuksiltaan teriparatidi on yli kymmenkertaisesti kalliimpaa kuin bisfosfonaatit.

Valtioneuvoston 18.11.2004 antaman asetuksen nojalla teriparatidi on erityisperustein peruskorvattava 'merkittävä ja kallis lääke', jota korvataan luunmurtumiin johtaneen vaikean ja vaikeahoitoisen osteoporoosin hoidossa erityisin käyttöaihein. Peruskorvausoikeutta haetaan Kansaneläkelaitokselta. Oikeuden saaminen edellyttää sisätautien, endokrinologian, geriatrian, kirurgian tai ortopedian ja traumatologian erikoisalalta annettua B-lausuntoa.

Teriparatidia peruskorvataan postmenopausaalisille naisille, joilla on todettu osteoporoosi (T-score < - 2,5) ja vähintään yksi pienienerginen murtuma ja jotka eivät voi käyttää bisfosfonaattivalmisteita hoitokokeiluissa osoitettujen haittavaikutusten takia.

Valtioneuvoston asetus 974/2004