Erityiskorvattavien ja erillisselvityksen perusteella korvattavien merkittävien ja kalliiden lääkkeiden muutokset

Tiedote terveydenhuoltohenkilöstölle 30.9.2003

 

Yhteenveto

Valtioneuvoston asetusten ja niihin perustuvien Kansaneläkelaitoksen päätösten ja ohjeiden myötä erityiskorvattaviin sairauksiin ja lääkkeisiin sekä erillisselvityksen perusteella peruskorvattaviin lääkkeisiin on tullut muutoksia, joista osa on jo astunut voimaan ja osa tulee voimaan 1.11.2003 lukien.

Erillisselvityksen perusteella korvattavia merkittäviä ja kalliita lääkkeitä koskevien valtioneuvoston asetusten nojalla annettujen Kansaneläkelaitoksen päätösten mukaisesti

  • memantiini on tullut rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.4.2003,
  • anakinra on tullut rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.5.2003 ja
  • tadalafiili on tullut rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.7.2003.

Uusien korvattavien lääkkeiden ja uusien tutkimustietojen myötä Kansaneläkelaitoksessa katsottiin tarpeelliseksi tarkistaa myös Alzheimerin taudin ja reumasairauksien hoidossa käytettäviä merkittäviä ja kalliita lääkkeitä koskevat erityiset käyttöaiheet. Tarkistetut päätökset (liitteet 1 ja 2) ovat tulleet touko-heinäkuussa voimaan siten kuin jäljempänä tarkemmin esitetään.

Erityiskorvattavia lääkkeitä koskevan 1.11.2003 voimaan tulevan valtioneuvoston asetuksen 780/2003 nojalla

  • glargininsuliini tulee erityiskorvattavaksi tyypin 1 diabeteksen hoidossa - glargininsuliinin erityiskorvaus edellyttää reseptimerkintää 'Tyypin 1 diabetes' tai 'DM 1' jäljempänä tarkemmin esitettävään tapaan
  • natriumkloridi ja kaliumkloridi tulevat erityiskorvattaviksi synnynnäisenä aineenvaihduntahäiriönä ilmenevän synnynnäisen kloridiripulin hoidossa
  • metotreksaatti tulee erityiskorvattavaksi yleisen erytrodermian hoidossa
  • leflunomidi tulee erityiskorvattavaksi valtioneuvoston päätöksen tarkoittaman sairauden 'Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat' hoidossa
  • glaukooman hoidossa käytettävää latanoprostia koskeva 'vaikeahoitoinen' -määre poistetaan
  • kroonisen verenpainetaudin hoidossa käytettäviä angiotensiini II -estäjiä eprosartaani, kandesartaani, losartaani, telmisartaani ja valsartaani koskeva 'vaikeahoitoinen' -määre poistetaan.

Edellä mainittuun ja aiemmin annettuun valtioneuvoston asetukseen perustuen Kansaneläkelaitos on tarkistanut Parkinsonin tautia ja synnynnäisiä aineenvaihduntasairauksia koskevia erityiskorvausohjeita ja antaa glargininsuliinin erityiskorvattavuutta koskevan ohjeen.

Valtioneuvoston asetus 780/2003 sekä Kansaneläkelaitoksen asetusten nojalla antamat erityisiä käyttöaiheita koskevat päätökset ovat täsmällisessä muodossaan liitteinä (1 ja 2).

Seuraavassa esitellään muutoksia sairaus- ja lääkekohtaisesti.

Erillisselvityksen perusteella korvattavat merkittävät ja kalliit lääkkeet

307. Takriini, donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini ja muut merkittävät ja kalliit Alzheimerin taudin hoidossa käytettävät lääkkeet

Memantiini on 1.4.2003 lukien tullut uutena lääkkeenä peruskorvattavaksi potilaille, joille on myönnetty korvausoikeus 307.

Korvausoikeus 307 on 1.7.2003 lukien voitu myöntää myös vaikeaa Alzheimerin tautia poteville ja korvausoikeuspäätökset on voitu tehdä ilman määräaikaa. Korvausoikeuden myöntäminen edellyttää edelleen, että hoitoa aloitettaessa taudinmääritys ja hoidon tarpeen arvio on tehty neurologian tai geriatrian erikoisalalla, mutta tarkistetun päätöksen mukaan B-lausunnon ei välttämättä tarvitse olla näiltä erikoisaloilta annettu.

Erillisselvityksiä ja erityisiä käyttöaiheita koskeva päätös täsmällisessä muodossaan on liitteenä (liite 1).

313. Etanersepti, infliksimabi ja muut merkittävät ja kalliit reumaattisten sairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet

Anakinra on 1.5.2003 lukien tullut peruskorvattavaksi potilaille, joille on myönnetty korvausoikeus 313.

Korvausoikeus 313 on 1.5.2003 lukien voitu myöntää aktiivisen nivelreuman ja aktiivisen kroonisen juveniilin polyartriitin lisäksi myös aktiivisen psoriaasiin liittyvän niveltulehduksen, aktiivisen selkärankareuman ja edellä mainittuja niveltulehduksia läheisesti muistuttavien niveltulehdusten hoidossa potilaille, jotka eivät ole saaneet riittävää vastetta tavanomaisista reumalääkkeistä tai joilla niiden käyttö on vasta-aiheista.

Erillisselvityksiä ja erityisiä käyttöaiheita koskeva päätös on täsmällisessä muodossaan liitteenä (liite 2).

Ylemmän erityiskorvausryhmän (100 %) mukaan erityiskorvattavat sairaudet ja lääkkeet

103. Diabetes: glargininsuliini

Valtioneuvoston asetuksen nojalla glargininsuliini tulee 1.11.2003 lukien erityiskorvattavaksi tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Glargininsuliini on geeniteknologisesti valmistettu insuliinijohdos, joka poikkeaa luonnollisesta ihmisinsuliinista kolmen aminohapon verran. Sen muunnetun rakenteen tarkoituksena on pidentää insuliinivaikutuksen kestoa. Glargininsuliinin hinta on noin kaksinkertainen sille lähinnä vaihtoehtoisiin ihmisinsuliinivalmisteisiin verraten. Asetuksen perustelumuistiossa esitetyn mukaan glargininsuliinin erityiskorvattavuutta voidaan pitää perusteltuna sellaisilla tyypin 1 diabeetikoilla, jotka pääsevät glargininsuliinin avulla parempaan hoitotasapainoon.

Glargininsuliinia erityiskorvataan potilaille, joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 103 (Diabetes) edellyttäen, että lääkäri on glargininsuliinia määrätessään merkinnyt lääkemääräyksen kohtaan 'Lääkärin perustelut' 'Tyypin 1 diabetes' tai lyhyesti 'DM 1'.

110. Parkinsonin tauti ja siihen verrattavat liikehäiriöt

Valtioneuvoston asetuksen nojalla aiempi tautinimike 'Parkinsonin tauti' muuttui yllä esitetyn otsikon mukaiseen muotoon 1.2.2003. Kansaneläkelaitoksen tätä sairautta koskeva ohje vahvistetaan erityiskorvattavan sairauden määrittelyn osalta seuraavaan muotoon:

Parkinsonin taudin lisäksi dopaherkkä dystonia ja muut sellaiset tyvitumakkeiden rappeutumissairaudet, joiden hoidossa Parkinsonin taudin lääkkeiden teho on osoitettu, oikeuttavat erityiskorvaukseen.

Erityiskorvausoikeuteen 110 varsinaisen Parkinsonin taudin (G20) ja dopaherkän dystonian (G241 tai G248) lisäksi oikeuttavat sairaudet merkitään kansainvälisen tautiluokituksen koodeilla G230-G239 tai G903.

114. Glaukooma

Latanoprostia koskeva 'vaikeahoitoinen glaukooma' -määre poistuu asetuksesta 1.11.2003. Määreen poistamisen perusteena ovat latanoprostin erityiskorvattavaksi tulon jälkeen saadut käyttökokemukset ja tutkimustulokset, joiden perusteella myös lääketurvallisuusviranomaiset ovat hyväksyneet latanoprostin käytettäväksi ensisijaislääkkeenä.

124. Synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt: kaliumkloridi ja natriumkloridi

Asetuksen nojalla kaliumkloridi ja natriumkloridi tulevat 1.11.2003 erityiskorvattaviksi synnynnäisen kloridiripulin hoidossa. Niitä erityiskorvataan potilaille, joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 124. Potilaille, joiden on osoitettu tarvitsevan synnynnäisen kloridiripulin takia kalium- ja natriumkloridikorvaushoitoa, myönnetään erityiskorvausoikeus 124.

134. Yleinen erytrodermia: metotreksaatti

Metotreksaatti tulee asetuksen nojalla erityiskorvattavaksi yleisen erytrodermian hoidossa 1.11.2003. Asetuksen perustelumuistion mukaan psoriaasi on eräs ihosairaus, joka saattaa yleistyä käsittämään yli 75 prosenttia ihon pinta-alasta, jolloin kysymyksessä on asetuksessa tarkoitettu yleinen erytrodermia.

Metoreksaattia erityiskorvataan ihosairauksien hoidossa potilaille, joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 134 (Yleinen erytrodermia).

Alemman erityiskorvausryhmän (75 %) mukaan erityiskorvattavat sairaudet ja lääkkeet

202. Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat: leflunomidi

Leflunomidi tulee asetuksen nojalla erityiskorvattavaksi otsikon mukaisen sairauden hoidossa 1.11.2003. Sitä erityiskorvataan potilaille, joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 202.

205. Krooninen verenpainetauti

Valtioneuvoston uuden asetuksen mukaisesti poistuu 1.11.2003 eprosartaania, kandesartaania, losartaania, telmisartaania ja valsartaania koskeva asetuksen määre 'vaikeahoitoinen verenpainetauti', joka asetettiin ensimmäisten tämän lääkeryhmän lääkkeiden tullessa erityiskorvattavaksi. Ryhmän lääkkeistä on sittemmin julkaistu uusia tutkimuksia ja saatu käyttökokemusta usean vuoden ajalta.

Näitä lääkkeitä erityiskorvataan potilaille, joille on myönnetty erityiskorvausoikeus 205 (Krooninen verenpainetauti).

Liitteet:

Kansaneläkelaitoksen päätös 18.6.2003

Kansaneläkelaitoksen päätös 25.4.2003

Valtioneuvoston 1.11.2003 voimaan tuleva asetus 780/2003