Tiedote terveydenhuoltohenkilöstölle 5.7.2005

Kasvuhormonin peruskorvaus

Kansaneläkelaitos on 1.7.2005 antanut uuden päätöksen erityisperustein korvattavien lääkkeiden sairausvakuutuslain mukaisissa peruskorvauksissa noudatettavista erityisistä käyttöaiheista ja korvattavuuden edellytyksistä. Päätös tulee voimaan 1.7.2005.

Päätöksessä on täydennetty ja täsmennetty lasten kasvuhormonihoidon peruskorvauksissa noudatettavia aiempia yleisluonteisia erityisiä käyttöaiheita ja korvattavuuden edellytyksiä. Päätös vastaa asiasisällöltään aiempaa käytäntöä.


301. Kasvuhormoni

Kasvuhormoni on peruskorvattavaa lasten vaikeissa kasvuhäiriöissä ja aikuisten vaikeassa kasvuhormonin puutteessa erityisin käyttöaihein. Tämän lisäksi kasvuhormoni voi olla erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa ohjeissa kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon yksiköstä alan erikoislääkärin (endokrinologian erikoislääkäri taikka lastenendokrinologiaan tai lastennefrologiaan perehtynyt lastentautien erikoislääkäri) valvonnassa.

Erityiset käyttöaiheet

Kasvuhormonin peruskorvattavuuden edellytyksenä on, että hoito on aloitettu erikoissairaanhoidon yksikössä alan erikoislääkärin valvonnassa ja hoidon tarve perusteltu tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla.

Lapsilla peruskorvattavuuden edellytyksenä on vaikeaan kasvuhäiriöön johtava sairaus. Peruskorvausoikeus myönnetään kasvuhäiriön korjaamiseen tarvittavaksi ajaksi, yleensä kasvuiäksi. Lapsilla kasvuhormonihoito voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa ohjeissa kuvataan.

Peruskorvaukseen oikeuttavina vaikeaan kasvuhäiriöön johtavina sairauksina pidetään seuraavia tiloja:

  • Turnerin oireyhtymä ja Prader-Willin oireyhtymä
  • raskauden kestoon nähden pienikokoisina syntyneiden lasten lyhytkasvuisuus, kun
    • syntymäpaino ja/tai pituus on ollut < -2 SD ja
    • nykyinen pituus on < -2,5 SD ja vanhempien pituuteen suhteutettu odotuspituus < -1 SD ja
    • kasvuvauhti on ollut < 0 SD viimeksi kuluneen vuoden aikana neljänteen ikävuoteen mennessä tai sen jälkeen.

Lisäksi merkkinä peruskorvaukseen oikeuttavasta vaikeaan kasvuhäiriöön johtavasta sairaudesta pidetään kasvuhäiriötä, jolle ei perusteellisissa tutkimuksissa ole todettavissa muuta syytä, kun lapsi kasvaa normaalia hitaammin (kasvunopeus alle 25. persentiilin luustoiän mukaan) tai on poikkeavan lyhyt (< -3,0 SD alle iänmukaisen keskiarvon) ja alan erikoissairaanhoidon yksikössä lasten kasvuhäiriöihin perehtynyt lastentautien erikoislääkäri katsoo kasvuhormonihoidon tarpeelliseksi.

Aikuisilla peruskorvattavuuden edellytyksenä on aivolisäkkeen tai hypotalamuksen sairaudesta johtuva huomattava kasvuhormonin vajaus, joka on todettu vähintään kahdessa eri rasitustestissä. Huomattavan kasvuhormonin vajauksen lisäksi edellytetään, että potilaalla on lisäksi todettu prolaktiinia lukuun ottamatta ainakin yksi muu hormonierityksen vajaus. Aikuisilla peruskorvausoikeus myönnetään ensimmäisellä kerralla enintään vuodeksi. Peruskorvattavuuden jatkumisen myöntäminen edellyttää uutta B-lausuntoa, josta ilmenevät hoidon teho, lääkkeen käyttö ja edelleen jatkuva lääkityksen tarve. Jatkossa peruskorvausoikeus myönnetään yleensä enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sitä ei myönnetä, ellei lausunnosta ole pääteltävissä, että hoito tehoaa.

Selkeästi osoitetussa aikuisen pysyvässä kasvuhormonin puutteessa – esimerkiksi aivolisäkkeen poiston jälkitilassa – peruskorvausoikeus voidaan myöntää edellä esitettyä pitemmäksi ajaksi.