Atorvastatiini ja rosuvastatiini rajoitetusti korvattaviksi lääkkeiksi 1.10.2006

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta päätti 18.5.2006 pitämässään kokouksessa, että atorvastatiinia sisältävä Lipitor-lääkevalmiste ja rosuvastatiinia sisältävä Crestor-lääkevalmiste ovat rajoitetusti korvattavia lääkkeitä 1.10.2006 - 30.9.2007.

Hintalautakunnan päätösten mukaisesti atorvastatiinia ja rosuvastatiinia sisältäviä lääkevalmisteita korvataan 1.10.2006 lukien vain vaikeahoitoisen rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoidossa korkean riskin potilailla, kun ruokavaliolla, laihdutuksella ja edullisimmilla statiineilla ei ole saavutettu toivottavaa kolesterolitasoa tai edullisempia statiineja ei voida käyttää niiden aiheuttamien haittavaikutusten tai lääkkeiden yhteisvaikutusten vuoksi.

Hintalautakunnan päätöksissä tarkoitettuja hinnaltaan atorvastatiini- ja rosuvastatiinivalmisteita edullisempia statiineita ovat päätösten tullessa voimaan fluvastatiinia, lovastatiinia, pravastatiinia ja simvastatiinia sisältävät valmisteet. Näitä lääkeaineita sisältäviä valmisteita on myynnissä ja sairausvakuutuksesta korvattavina useilla eri kauppanimillä.

Sairausvakuutuksen toimeenpanijana Kansaneläkelaitos on sairausvakuutuslain nojalla päättänyt atorvastatiinin ja rosuvastatiinin korvattavuuden edellytyksenä 1.10.2006 lukien olevista selvityksistä ja lääketieteellisistä edellytyksistä. Päätösten sisältö esitetään seuraavassa.

Rajoitetusti peruskorvattava (42 %) atorvastatiini ja rosuvastatiini 1.10.2006 lukien

Atorvastatiini ja rosuvastatiini ovat peruskorvattavia vaikeahoitoisen rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoidossa. Atorvastatiini voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Atorvastatiinin ja rosuvastatiinin peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Lääkärin perustelut' tekemällä merkinnällä 'vaikeahoitoinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö'.

Lääketieteelliset edellytykset

Atorvastatiini ja rosuvastatiini ovat peruskorvattavia vaikeahoitoisen rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoidossa korkean riskin potilailla, kun

  • ruokavaliolla, laihdutuksella ja fluvastatiinilla, lovastatiinilla, pravastatiinilla tai simvastatiinilla ei ole saavutettu toivottavaa kolesterolitasoa tai niitä ei voida käyttää niiden aiheuttamien haittavaikutusten tai lääkkeiden yhteisvaikutusten takia.

Korkean riskin potilailla tarkoitetaan tutkimusnäyttöön perustuvien hoitosuositusten mukaisia suuren riskin potilaita ja toivottavalla kolesterolitasolla tällaisten hoitosuositusten mukaista tavoitetasoa. Fluvastatiinin, lovastatiinin, pravastatiinin tai simvastatiinin riittämättömän tehon osoittaminen edellyttää, että vähintään yhtä niistä on käytetty asianmukaisin hoitoannoksin.

Rajoitetusti erityiskorvattava (72 %) atorvastatiini 1.10.2006 lukien

Atorvastatiini on erityiskorvattavaa sairauksissa periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (211) ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö (213), kun kysymyksessä on vaikeahoitoinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö.

Atorvastatiinin erityiskorvaamisen edellytyksenä on erityiskorvausoikeuden 211 tai 213 lisäksi, että

  • fluvastatiinilla, lovastatiinilla, pravastatiinilla tai simvastatiinilla ei ole saavutettu toivottavaa kolesterolitasoa tai niitä ei voida käyttää niiden aiheuttamien haittavaikutusten tai lääkkeiden yhteisvaikutusten vuoksi

ja että lääkäri on tehnyt näiden ehtojen täyttymisen merkiksi atorvastatiinia määrätessään lääkemääräyksen kohtaan 'Lääkärin perustelut' merkinnän 'vaikeahoitoinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö'.

Toivottavalla kolesterolitasolla tarkoitetaan tutkimusnäyttöön perustuvien hoitosuositusten mukaista tavoitetasoa. Fluvastatiinin, lovastatiinin, pravastatiinin tai simvastatiinin riittämättömän tehon osoittaminen edellyttää, että vähintään yhtä niistä on käytetty asianmukaisin hoitoannoksin.

Ajanmukaisia lääkkeiden sairausvakuutuskorvauksia koskevia tietoja ja tiedotteita on löydettävissä myös Internetin avulla osoitteesta www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuoltohenkilöstö > Lääkkeet ja lääkekorvaukset, jossa esitetään myös ajanmukaiset tiedot myynnissä olevista lääkevalmisteista, niiden korvattavuudesta ja hinnoista.