315. ja 280. Klopidogreelin korvattavuus laajenee

Klopidogreeliä sisältävä Plavix-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.9.2007 lukien rajoitetusti peruskorvattava ja rajoitetusti erityiskorvattava uudessa käyttöaiheessa, asetyylisalisyylihappoon (ASA) yhdistettynä lääkkein hoidetuille potilaille, joilla on akuutti sydäninfarkti, johon liittyy ST-segmentin nousu ja joille soveltuu trombolyyttinen hoito.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Samassa yhteydessä on selkeytetty klopidogreelin korvausoikeuden myöntämisen lääketieteellisten edellytysten ja tarvittavien selvitysten sanamuotoja. Klopidogreelin erityiskorvausoikeutta koskevassa Kansaneläkelaitoksen päätöksessä viitataan rajoitettua peruskorvattavuutta koskevaan päätökseen. Klopidogreelin (315) peruskorvausoikeuden ja siten myös erityiskorvausoikeuden (280) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.9.2007.


315. Klopidogreeli

Klopidogreeli on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (315) myönnetään ja sitä peruskorvataan suuren veritulppavaaran aiheuttavien sairauksien hoidossa seuraavin edellytyksin. Klopidogreeli voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon asianomaisen erikoisalan (sisätaudit, kardiologia, neurologia, verisuonikirurgia tai sydän- ja rintaelinkirurgia) yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä. Sepelvaltimotautikohtauksen ja pallolaajennuksen jälkitilassa klopidogreelistä voidaan suorittaa peruskorvausta myös pelkän lääkemääräysmerkinnän perusteella siten kuin seuraavassa esitetään.

Lääketieteelliset edellytykset

Klopidogreeli on peruskorvattavaa oireiseen valtimosairauteen (sydäninfarkti, aivohalvaus, perifeerinen valtimosairaus) sairastuneille, joiden veritulppavaaran takia verihiutaleisiin vaikuttava lääkitys on tutkimustietoon perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaan aiheellista, mutta luotettavasti osoitettu yliherkkyys estää asetyylisalisyylihappovalmisteiden käytön.

Lisäksi klopidogreeli voi olla peruskorvattavaa potilaille, joille yksinään käytetty asetyylisalisyylihappohoito on osoittautunut teholtaan riittämättömäksi tai jotka tarvitsevat erityisen suuren veritulppavaaran takia hyvän hoitokäytännön mukaan asetyylisalisyylihappohoidon ohella klopidogreelihoitoa. Tällaisia potilaita ovat

  • edellä esitetyn mukaista valtimosairautta potevat, joilla esiintyy veritulppia asetyylisalisyylihappohoidosta huolimatta,
  • eräitä harvinaisia hyytymishäiriöitä potevat, joiden hoidossa asetyylisalisyylihappo yksinään on teholtaan riittämätöntä,
  • äkillisen sepelvaltimotautikohtauksen (epästabiili angina pectoris tai sydäninfarkti) takia hoidetut, jotka tarvitsevat hyvän hoitokäytännön mukaan asetyylisalisyylihappo-klopidogreeliyhdistelmähoitoa, ja
  • potilaat, joille tehty valtimon pallolaajennus edellyttää asetyylisalisyylihappo-klopidogreeliyhdistelmähoitoa.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerralla, edellä kuvatun kaltaisen sepelvaltimotautikohtauksen tai pallolaajennuksen perusteella kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi.

Edellä kuvatussa sepelvaltimotautikohtauksen ja valtimon pallolaajennuksen jälkitilassa klopidogreelihoidon peruste voidaan osoittaa myös ilman lääkärinlausuntoa kirjoittamalla hoitopaikasta annettavan lääkemääräyksen kohtaan 'Lääkärin perustelut' merkintä 'Sepelvaltimotautikohtaus' tai 'Pallolaajennus' ja merkitsemällä sen jälkeen sepelvaltimotautikohtauksen tai pallolaajennuksen päivämäärä, esimerkiksi 'Sepelvaltimotautikohtaus 15.6.2007' tai 'Pallolaajennus 5.7.2007'. Tällöin potilaan ei tarvitse erikseen hakea peruskorvausoikeutta eikä hänen Kela-korttiinsa tehdä merkintää peruskorvausoikeudesta.

Lääkemääräykseen tehtävän merkinnän nojalla klopidogreeliä voidaan peruskorvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoa varten tarvittava määrä ja kaikkiaan enintään yhden vuoden ajalta sepelvaltimotautikohtauksesta tai pallolaajennuksesta lukien.


322. Sunitinibin korvattavuus laajenee

Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla sunitinibia sisältävät Sutent-lääkevalmisteet ovat rajoitetusti peruskorvattavia 1.9.2007 lukien myös edenneen ja/tai metastasoituneen munuaissolukarsinooman (MRCC) (ensi linjan) hoidossa.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Sunitinibin (322) peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.9.2007.


322. Sunitinibi

Sunitinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (322) myönnetään levinneen GIST-kasvaimen toisen linjan hoitoon tai levinneen munuaissyövän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

  • levinneen pahanlaatuisen GIST-kasvaimen hoitoon, kun kasvain ei sovellu leikkaushoitoon ja imatinibihoito on epäonnistunut.
  • levinneen munuaissyövän hoitoon.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa sunitinibin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.