324. Dasatinibi rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.11.2007 lukien

Dasatinibia sisältävät Sprycel-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.11.2007 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia tietyissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on

  • kroonisessa, akseleraatio- tai blastikriisivaiheessa olevan kroonisen myelooisen leukemian hoito silloin, kun aikaisempi hoito, imatinibimesilaatti mukaan lukien, ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole sietänyt sitä tai

  • Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian ja lymfaattisen blastikriisivaiheen kroonisen myelooisen leukemian hoito, kun aikaisempi hoito ei ole tuottanut tulosta tai potilas ei ole sietänyt sitä.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti täydentänyt 26.9.2007 rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Dasatinibin (324) peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.11.2007.


324. Dasatinibi

Dasatinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (324) myönnetään eräiden syöpäsairauksien toisen linjan hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

  • kroonisen myelooisen leukemian ja

  • Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian

toisen linjan hoitoon, kun aikaisempi hoito, imatinibi mukaan lukien, ei ole tuottanut tulosta tai imatinibi ei sovellu potilaalle.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa dasatinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.


325. Erlotinibi rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.11.2007 lukien

Erlotinibia sisältävät Tarceva-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.11.2007 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia tietyissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on

  • paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito, kun vähintään yksi aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi tai

  • metastasoituneen haimasyövän hoito yhdessä gemsitabiinin kanssa.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti täydentänyt 26.9.2007 rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Erlotinibin (325) peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.11.2007.


325. Erlotinibi

Erlotinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (325) myönnetään eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

  • paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän toisen linjan hoitoon, kun vähintään yksi aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi

  • etäpesäkkeitä lähettäneen haimasyövän hoitoon yhdessä gemsitabiinin kanssa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa erlotinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.


182. Levetirasetaamin korvattavuus laajenee 1.11.2007 lukien

Levetirasetaamia sisältävät Keppra-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.11.2007 alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) erityisin käyttöaihein silloin kun on osoitettu, että muut epilepsian lääkevaihtoehdot eivät tehoa tai eivät sovi

  • lisälääkkeenä hyväksytyn käyttöaiheen mukaisesti, kun yksinään käytetyillä epilepsialääkkeillä ei ole saavutettu hyvää hoitotulosta,

  • ainoana epilepsialääkkeenä hyväksytyn käyttöaiheen mukaisesti, kun tavanomaisilla epilepsialääkkeillä ei ole riittävää tehoa tai ne eivät sovi.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti muuttanut rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Levetirasetaamin (182) erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.11.2007.


182. Gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini ja tiagabiini

Gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini ja tiagabiini ovat erityiskorvattavia epilepsian ja siihen verrattavien kouristustilojen toisen linjan hoidossa, kun kysymyksessä on tämän päätöksen mukainen paikallinen tai muu vaikeahoitoinen epilepsia (182).

Monimuotoista paikallista epilepsiaa sairastavilla on tietyin edellytyksin oikeus saada gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini tai tiagabiini lisälääkkeenä erityiskorvattuna. Edellytyksenä on, että B-lausunnolla on osoitettu kysymyksessä olevan monimuotoinen paikallinen epilepsia, jonka hoidossa yksinään käytetyillä epilepsialääkkeillä ei ole voitu saavuttaa hyvää hoitotulosta ja jonka hoitoon esitetään perustellusti lisättäväksi gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini tai tiagabiini.

Levetirasetaamia voidaan erityiskorvata lisälääkkeenä myös nuoruusiän myoklonista epilepsiaa ja idiopaattista yleistynyttä epilepsiaa sairastavien hoidossa, kun yksinään käytetyillä epilepsialääkkeillä ei ole saavutettu hyvää hoitotulosta.

Gabapentiiniä ja levetirasetaamia voidaan erityiskorvata myös ainoana lääkkeenä paikallisalkuisten kohtausten hoidossa, jos tavanomaiset lääkkeet eivät sovi potilaalle huonon tehon tai haittavaikutusten takia.

B-lausunnon tulee perustua erikoissairaanhoidon tutkimuksiin tai olla alan erikoislääkärin laatima.


315. ja 280. Klopidogreelin erillisselvitys

Kansaneläkelaitos on 16.10.2007 muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Klopidogreeliä (315) ja siten myös klopidogreeliä (280) koskevaan erillisselvityskohtaan on tehty lisäys:

"Määräaikaisen korvausoikeuden päättyessä voidaan lääketieteellisten edellytysten edelleen täyttyessä selvissä tapauksissa hyväksyä erillisselvitykseksi myös muun potilasta hoitavan lääkärin antama lausunto."

Klopidogreelin (315) ja siten myös klopidogreelin (280) erillisselvitys on täsmällisessä muodossaan alla.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon asianomaisen erikoisalan (sisätaudit, kardiologia, neurologia, verisuonikirurgia tai sydän- ja rintaelinkirurgia) yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä. Määräaikaisen korvausoikeuden päättyessä voidaan lääketieteellisten edellytysten edelleen täyttyessä selvissä tapauksissa hyväksyä erillisselvitykseksi myös muun potilasta hoitavan lääkärin antama lausunto. Sepelvaltimotautikohtauksen ja pallolaajennuksen jälkitilassa klopidogreelistä voidaan suorittaa peruskorvausta myös pelkän lääkemääräysmerkinnän perusteella siten kuin seuraavassa esitetään.

Päätös tulee voimaan 1.11.2007.


Lääkekorvausten vuotuinen omavastuuraja vuonna 2008

Vuonna 2008 asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, jos hänen korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista maksamansa kustannukset ylittävät 643,14 euroa.