Muutoksia lääkekorvauksiin 1.5.2007 lukien

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan ja Kansaneläkelaitoksen päätösten myötä eräiden rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden korvattavuudessa tapahtuu muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.5.2007. Seuraavassa esitetään lyhyesti muutosten pääkohdat.

Detemirinsuliinin erityiskorvattavuus laajenee

Detemirinsuliinia sisältävät Levemir-lääkevalmisteet erityiskorvataan (100 %) 1.5.2007 alkaen myös tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Erityiskorvauksen saaminen ei 1.5.2007 lukien edellytä erillistä lääkemääräykseen tehtävää merkintää, vaan erityiskorvausoikeus 103 (Diabetes) riittää yksinään.

Sunitinibi rajoitetusti peruskorvattavaksi

Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla sunitinibia sisältävät Sutent-lääkevalmisteet ovat rajoitetusti peruskorvattavia 1.5.2007 lukien. Peruskorvattavuus on rajoitettu eräisiin syöpäsairauksiin, kun kyseessä on

  • inoperaabelin ja/tai metastasoituneen pahanlaatuisen gastrointestinaali sen stroomakasvaimen (GIST) hoito, silloin kun imatinibimesilaattihoito on resistenssin tai intoleranssin vuoksi epäonnistunut tai
  • edenneen ja/tai metastasoituneen munuaissolukarsinooman (MRCC) hoito, silloin kun alfainterferoni- tai interleukiini-2-hoito on epäonnistunut.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Sunitinibin (322) peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.5.2007.


322. Sunitinibi

Sunitinibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (322) myönnetään levinneen GIST-kasvaimen tai levinneen munuaissyövän toisen linjan hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

  • levinneen pahanlaatuisen GIST-kasvaimen hoitoon, kun kasvain ei sovellu leikkaushoitoon ja imatinibihoito on epäonnistunut.
  • levinneen munuaissyövän hoitoon, kun alfainterferoni- tai interleukiini 2 -hoito on epäonnistunut.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa sunitinibin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.


Rivastigmiinin peruskorvattavuus laajenee

Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla rivastigmiinia sisältävät Exelon-lääkevalmisteet ovat 1.5.2007 lukien rajoitetusti peruskorvattavia myös lievän ja kohtalaisen vaikean dementian oireenmukaisessa hoidossa erityisin käyttöaihein potilailla, joilla on idiopaattinen Parkinsonin tauti.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Rivastigmiinin (307) peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan1.5.2007.


307. Donepetsiili, galantamiini, memantiini ja rivastigmiini

Donepetsiili, galantamiini, memantiini ja rivastigmiini ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (307) myönnetään merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavan Alzheimerin taudin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Rivastigmiinin peruskorvaamiseksi peruskorvausoikeus 307 voidaan lisäksi myöntää idiopaattiseen Parkinsonin tautiin liittyvän lievän ja kohtalaisen vaikean dementian oireenmukaiseen hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon neurologian tai geriatrian yksiköstä tai neurologian tai geriatrian erikoislääkäriltä. Selvissä tapauksissa voidaan erillisselvitykseksi hyväksyä muunkin Alzheimerin taudin tai Parkinsonin tautiin liittyvän dementian hoitoon perehtyneen lääkärin antama B-lausunto edellyttäen, että hoitoa aloitettaessa taudinmäärityksen ja hoidon tarpeen arvion on tehnyt neurologian tai geriatrian erikoislääkäri tai että ne on tehty erikoissairaanhoidon näiden alojen yksikössä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että donepetsiiliä, galantamiinia, memantiinia tai rivastigmiiniä käytetään merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavan Alzheimerin taudin hoitoon tai että rivastigmiiniä käytetään idiopaattiseen Parkinsonin tautiin liittyvän lievän tai kohtalaisen vaikean dementian oireenmukaiseen hoitoon.

Lausunnosta tulee ilmetä, että neurologian tai geriatrian erikoislääkäri on hoitoa aloitettaessa tehnyt Alzheimerin taudin tai idiopaattiseen Parkinsonin tautiin liittyvän lievän tai kohtalaisen vaikean dementian taudinmäärityksen ja arvioinut hoidon tarpeen tai että taudinmääritys ja hoidon tarpeen arviointi on tehty näiden alojen erikoissairaanhoidon yksikössä.

Merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavan Alzheimerin taudin taudinmäärityksen tulee perustua kliiniseen neurologiseen tutkimukseen ja aivojen kuvantamistutkimukseen (pään tietokonetomografia tai magneettitutkimus), älyllisen toimintakyvyn seulontatestaukseen sekä kliiniseen seurantaan. Tarvittaessa tutkimusta voidaan täydentää neuropsykologisella tutkimuksella.

Idiopaattiseen Parkinsonin tautiin liittyvän lievän tai kohtalaisen vaikean dementian taudinmäärityksen tulee perustua kliiniseen neurologiseen tutkimukseen, älyllisen toimintakyvyn seulontatestaukseen, kliiniseen seurantaan ja tarvittaessa aivojen kuvantamistutkimukseen.

Lausunnossa kuvatuista tutkimustuloksista tulee olla pääteltävissä, että potilaalla on dementia, jonka pääasiallinen aiheuttaja on Alzheimerin tauti, tai lievä tai kohtalaisen vaikea dementia, joka liittyy idiopaattiseen Parkinsonin tautiin.

Merkittävä toiminnallinen haitta tarkoittaa, että potilaalla on osoitettu esiintyneen merkittävää sosiaalisen toiminnan heikkenemistä aiemmin paremmalta toiminnan tasolta vähintään kolmen kuukauden ajan ja että tämän haitan voidaan arvioida olevan seurausta muistin ja vähintään yhden muun älyllisen toiminnan osa-alueen häiriintymisestä.

Peruskorvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.