Pregabaliini rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.7.2007 lukien

Pregabaliinia sisältävät Lyrica-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.7.2007 alkaen erityiskorvattavia ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat, kun kysymyksessä on paikallinen ja muu vaikeahoitoinen epilepsia.

Kansaneläkelaitos on täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään hintalautakunnan päätöksen edellyttämällä tavalla. Pregabaliinin (182) erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.7.2007.


182. Gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini ja tiagabiini

Gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini ja tiagabiini ovat erityiskorvattavia epilepsiassa ja siihen verrattavissa kouristustiloissa, kun kysymyksessä on tämän päätöksen mukainen paikallinen tai muu vaikeahoitoinen epilepsia (182).

Monimuotoista paikallista epilepsiaa sairastavilla on tietyin edellytyksin oikeus saada gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini tai tiagabiini lisälääkkeenä erityiskorvattuna. Edellytyksenä on, että B-lausunnolla on osoitettu kysymyksessä olevan monimuotoinen paikallinen epilepsia, jonka hoidossa yksinään käytetyillä epilepsialääkkeillä ei ole voitu saavuttaa hyvää hoitotulosta ja jonka hoitoon esitetään perustellusti lisättäväksi gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini tai tiagabiini.

Gabapentiiniä voidaan erityiskorvata myös ainoana lääkkeenä osittaisten kohtausten hoidossa, jos tavanomaiset lääkkeet eivät sovi potilaalle huonon tehon tai haittavaikutusten takia.

B-lausunnon tulee perustua erikoissairaanhoidon tutkimuksiin tai olla alan erikoislääkärin laatima.