Lääkäreille ja terveydenhuollon palvelujen tuottajille

Lääkekorvausmuutoksia 1.1.2007 - 1.3.2007

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan ja Kansaneläkelaitoksen päätösten myötä eräiden lääkkeiden korvattavuudessa tapahtuu muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.1. – 1.3.2007. Seuraavassa esitetään lyhyesti muutosten pääkohtia.

Kansaneläkelaitoksen päätösten muuttuneet kohdat löytyvät täsmällisessä muodossaan linkeistä.

1. Erityiskorvattavat lääkkeet

103. Diabetes

Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti glargininsuliinia erityiskorvataan (100 %) 1.1.2007 alkaen myös tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Erityiskorvaaminen ei tällöin edellytä erillistä lääkemääräykseen tehtävää merkintää, vaan erityiskorvausoikeus 103 (Diabetes) riittää yksinään.

Hintalautakunnan aiemman päätöksen mukaisesti detemirinsuliinia erityiskorvataan edelleen vain tyypin 1 diabeteksen hoidossa. Detemirinsuliinin erityiskorvaaminen edellyttää erityiskorvausoikeuden 103 (Diabetes) lisäksi lääkärin lääkemääräyslomakkeeseen tekemää merkintää 'Tyypin 1 diabetes' tai 'DM1'.

Diabeteslääkkeiden erityiskorvausoikeuden myöntöedellytykset muuttuvat 1.2.2007, josta lähtien noudatetaan myös erityiskorvausoikeuksia myönnettäessä Maailman terveysjärjestön mukaisia diabeteksen diagnostisia glukoosipitoisuuden raja-arvoja. Samalla diabeteslääkkeiden erityiskorvausoikeuden myöntöedellytyksiin tulee eräitä noudatettujen tulkintojen mukaisia täsmennyksiä.

112. Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt

Sairausnimike 'maanisdepressiivinen psykoosi' korvautuu 1.2.2007 nykyiseen tautiluokitukseen pohjautuvalla nimikkeellä 'kaksisuuntainen mielialahäiriö, jossa on ollut maniavaihe tai psykoottinen masennusvaihe'.

115, 116, 117, 128, 130. Syöpäsairaudet

Syöpäsairauksien erityiskorvausoikeudet myönnetään 1.2.2007 lähtien joko hoitosuunnitelman edellyttämäksi määräajaksi tai enintään viideksi vuodeksi. Muutoksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja selkeyttää käytäntöjä.

104, 107, 121. Muut ylemmän erityiskorvausryhmän (100 %) sairaudet

Erityiskorvattavien (100 %) sairauksien Kilpirauhasen vajaatoiminta, Pernisiöösi anemia ja muut B12-vitamiinin imeytymishäiriöt ja Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta osalta 1.2.2007 voimaan tulevaan Kansaneläkelaitoksen päätökseen on sisällytetty aiempien päätösten ja tulkintojen mukaisia täsmennyksiä.

202. Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat

Päätökseen on sisällytetty primaari biliaarinen kirroosi ja sklerosoiva kolangiitti, joiden hoidossa ursodeoksikoolihappo on ollut lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla erityiskorvattavaa (72 %) 1.10.2006 lukien. 1.2.2007 voimaan tulevaan päätökseen on sisällytetty erikseen mainittuna myös noudatetun tulkinnan mukainen vaikea ja pitkäaikainen glomerulonefriitti.

203. Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet

Keuhkoastman erityiskorvausoikeuden (72 %) myöntöperusteena olevat diagnostiset löydökset on 1.2.2007 voimaan tulevassa päätöksessä uudistettu vastaamaan uudistettujen hoitosuositusten mukaisia astman diagnostisia kriteereitä. Pienten lasten astman diagnosointia koskeva osa on uudistuneita Käypä hoito -suosituksia seuraten aiempaa laajempi. Erityiskorvausoikeuden myöntäminen astman perusteella edellyttää kaikkien osalta yli kuusi kuukautta kestävää säännöllistä keuhkoputkien tulehdusta vähentävää lääkehoitoa. Alle 16-vuotiaille astmalääkkeiden erityiskorvausoikeus myönnetään 1.2.2007 alkaen kerralla enintään viideksi vuodeksi, alle kolmivuotiaille enintään kahdeksi vuodeksi.

Vaikean keuhkoahtaumataudin perusteella erityiskorvausoikeus 203 voidaan 1.2.2007 lukien myöntää myös tapauksissa, joissa sekuntikapasiteetti on pysyvästi alle 50 % viitearvosta edellyttäen, että potilaalla on keuhkoputkia laajentavan lääkityksen aikana ollut päätöksessä tarkemmin kuvattuja pahenemisvaiheita.

201, 205, 206, 207, 211. Muut alemman erityiskorvausryhmän (72 %) sairaudet

Erityiskorvattavien (72 %) sairauksien Krooninen sydämen vajaatoiminta, Krooninen verenpainetauti, Krooninen sepelvaltimotauti, Krooniset sydämen rytmihäiriöt ja Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt osalta 1.2.2007 voimaan tulevaan päätökseen on sisällytetty aiempien tulkintojen mukaisia täsmennyksiä.

101 - 213. Kaikki erityiskorvattavat sairaudet

Lääkärinlausuntoja koskevia yleisiä ohjeita ei tähän mennessä ole esitetty päätöksen sairauskohtaisilla sivuilla. Ne ovat siksi saattaneet jäädä huomaamatta selainpohjaisia Internet-ohjeita käytettäessä. 1.2.2007 voimaan tulevaan päätökseen on lisätty sairauskohtaisia mainintoja tutkimustulosten ja hoitosuunnitelman esittämisestä lausunnossa.

2. Rajoitetusti peruskorvattavat ja rajoitetusti erityiskorvattavat lääkkeet

303. Interferoni beeta ja glatirameeriasetaatti

Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla eräs interferoni beeta -valmiste on 1.3.2007 lukien rajoitetusti peruskorvattava (42 %) myös varmasti osoitettua aaltoilevaa tai siihen läheisesti rinnastettavaa MS-tautia sairastaville, joilla on viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana ennen lääkehoidon aloittamista ollut yksi varmasti osoitettu neurologisin toimintahäiriöin ilmennyt oirejakso ja tätä seurannut vähintään yksi ajallisesti ja alueellisesti edellisestä eroava, magneettikuvauksella asianmukaisesti osoitettu uusi MS-tautiin sopiva löydös. Sisällöltään hintalautakunnan päätös muistuttaa vuonna 2006 uudistettua MS-taudin Käypä hoito -suositusta.

Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisen interferoni beetan korvattavuuden laajentamisen mahdollistamiseksi Kansaneläkelaitoksen päätöstä on ajanmukaistettu noudatettavaksi 1.3.2007 lukien.

316 ja 189. Imatinibi

Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla imatinibi on tietyin edellytyksin 1.1.2007 lukien rajoitetusti peruskorvattavaa (koodi 316: 42 %) ja rajoitetusti erityiskorvattavaa (koodi 189: 100 %) myös dermatofibrosarcoma protuberans -kasvainten (DFSP-kasvainten) hoidossa. Tämän mukaisesti DFSP-kasvaimet on sisällytetty 1.1.2007 voimaan tuleviin Kansaneläkelaitoksen päätöksiin.

3. Kliiniset ravintovalmisteet

602. Lasten vaikeat aliravitsemustilat

Valtioneuvoston asetuksen mukaisen sairauden Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602) hoidossa korvataan (42 %) tietyin edellytyksin kliinisiä ravintovalmisteita myös pienille keskosille. Edellytykset on selvyyden vuoksi kirjattu 1.2.2007 voimaan tulevaan Kansaneläkelaitoksen päätökseen.