Muutoksia lääkekorvauksiin 1.3.2008 alkaen

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan ja Kansaneläkelaitoksen päätösten myötä eräiden rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden korvattavuudessa tapahtuu muutoksia. Rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaan Kansaneläkelaitoksen päätökseen on lisäksi tarkennettu tiettyjä sanamuotoja. 1.3.2008 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.

Sevelameeri ja erlotinibi ovat 1.3.2008 alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä alla mainituin kriteerein. Aikaisemmin ne ovat olleet vain rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Henkilöille, joilla on voimassaoleva oikeus sevelameerin (320) tai erlotinibin (325) peruskorvaukseen, myönnetään Kelasta automaattisesti oikeus sevelameerin (190) tai erlotinibin (191) erityiskorvaukseen. Erityiskorvausoikeus myönnetään siihen saakka, kun henkilöllä on oikeus sevelameerin tai erlotinibin peruskorvaukseen. Uutta lääkärinlausuntoa B ei näissä tapauksissa tarvita.

Erlotinibista on 8.11.2007 annetun Kansaneläkelaitoksen päätöksen mukaisesti annettu peruskorvaus apteekin välityksellä myös pelkän lääkemääräysmerkinnän "Keuhkosyöpä" tai "Haimasyöpä" perusteella. Tämä siirtymäaikaan liittyvä menettely on edellä mainitun Kansaneläkelaitoksen päätöksen mukaisesti voimassa 29.2.2008 asti.


112. Ixel-lääkevalmisteet erityiskorvattaviksi (100%) 1.3.2008 alkaen

Milnasipraania sisältävät Ixel-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaisesti 1.3.2008 alkaen erityiskorvattavia ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt (112).


190. Sevelameeri rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100%) 1.3.2008 alkaen

Sevelameeria sisältävä Renagel-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.3.2008 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt sellaisille

 • dialyysipotilaille, joiden hyperfosfatemian hoidossa kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuden tuloa.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Sevelameerin (190) erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.3.2008.

190. Sevelameeri

Sevelameeri on erityiskorvattavaa sairauden D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt hoidossa tässä päätöksessä esitetyin edellytyksin.

Sevelameerin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon dialyysipotilaita hoitavasta nefrologian tai sisätautien yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

 • dialyysipotilaille, joiden hyperfosfatemian hoidossa kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuksien tuloa.

Lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on edellä kuvatun mukainen dialyysipotilaan vaikeahoitoinen hyperfosfatemia.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.


191. Erlotinibi rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100%) 1.3.2008 alkaen

Erlotinibia sisältävät Tarceva-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.3.2008 alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia ylemmässä erityiskorvausluokassa (100 %) sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu, tiettyjen syöpäsairauksien hoidossa, kun kysymyksessä on

 • paikallisesti levinneen tai metastasoituneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito, kun vähintään yksi aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi tai
   
 • metastasoituneen haimasyövän hoito yhdessä gemsitabiinin kanssa.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Erlotinibin (191) erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.3.2008.

191. Erlotinibi

Erlotinibi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisten pahanlaatuisten kasvainten hoidossa.

Erlotinibin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

 • paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon, kun vähintään yksi aikaisempi solunsalpaajahoito on osoittautunut tehottomaksi
   
 • etäpesäkkeitä lähettäneen haimasyövän hoitoon yhdessä gemsitabiinin kanssa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa erlotinibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.


211., 213. Rosuvastatiini rajoitetusti erityiskorvattavaksi (72%) 1.3.2008 alkaen

Rosuvastatiinia sisältävät Crestor-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.3.2008 alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia alemmassa erityiskorvausluokassa (72 %) sairauksissa

 • periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (familiaalinen hyperkolesterolemia ja tyyppi III dyslipoproteinemia) ja
   
 • krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö,

kun kysymyksessä on vaikeahoitoisen rasva-aineenvaihdunnan häiriön hoito.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Rosuvastatiinin (211, 213) erityiskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.3.2008.

211., 213 Atorvastatiini ja rosuvastatiini

Atorvastatiini ja rosuvastatiini ovat erityiskorvattavia sairauksissa periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt (211) ja krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö (213), kun kysymyksessä on vaikeahoitoinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö.

Atorvastatiinin ja rosuvastatiinin erityiskorvaamisen edellytyksenä on erityiskorvausoikeuden 211 tai 213 lisäksi, että

 • fluvastatiinilla, lovastatiinilla, pravastatiinilla tai simvastatiinilla ei ole saavutettu toivottavaa kolesterolitasoa tai niitä ei voida käyttää niiden aiheuttamien haittavaikutusten tai lääkkeiden yhteisvaikutusten vuoksi

ja että lääkäri on tehnyt näiden ehtojen täyttymisen merkiksi atorvastatiinia tai rosuvastatiinia määrätessään lääkemääräyksen kohtaan 'Lääkärin perustelut' merkinnän 'vaikeahoitoinen rasva-aineenvaihdunnan häiriö'.

Toivottavalla kolesterolitasolla tarkoitetaan tutkimusnäyttöön perustuvien hoitosuositusten mukaista tavoitetasoa. Fluvastatiinin, lovastatiinin, pravastatiinin tai simvastatiinin riittämättömän tehon osoittaminen edellyttää, että vähintään yhtä niistä on käytetty asianmukaisin hoitoannoksin.


307. Donepetsiili, galantamiini, memantiini ja rivastigmiini

Kansaneläkelaitos on lisännyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen kohdan 307 korvausoikeuden myöntämisen lääketieteellisiin edellytyksiin erillisen maininnan Downin oireyhtymää potevien Alzheimerin taudista. Päätökseen on otettu myös erillinen maininta kyseisten lausunnon antajien pätevyysvaatimuksista ja Down-potilaiden aivojen kuvantamistutkimuksista. Peruskorvausoikeuden 307 myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.3.2008.

307. Donepetsiili, galantamiini, memantiini ja rivastigmiini

Donepetsiili, galantamiini, memantiini ja rivastigmiini ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (307) myönnetään merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavan Alzheimerin taudin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Rivastigmiinin peruskorvaamiseksi peruskorvausoikeus 307 voidaan lisäksi myöntää idiopaattiseen Parkinsonin tautiin liittyvän lievän ja kohtalaisen vaikean dementian oireenmukaiseen hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon neurologian tai geriatrian yksiköstä tai neurologian tai geriatrian erikoislääkäriltä tai kehitysvammalääketieteeseen perehtyneeltä lääkäriltä. Selvissä tapauksissa voidaan erillisselvitykseksi hyväksyä muunkin Alzheimerin taudin tai Parkinsonin tautiin liittyvän dementian hoitoon perehtyneen lääkärin antama B-lausunto edellyttäen, että hoitoa aloitettaessa taudinmäärityksen ja hoidon tarpeen arvion on tehnyt neurologian tai geriatrian erikoislääkäri tai että ne on tehty erikoissairaanhoidon näiden alojen yksikössä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että donepetsiiliä, galantamiinia, memantiinia tai rivastigmiiniä käytetään merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavan Alzheimerin taudin hoitoon tai että rivastigmiiniä käytetään idiopaattiseen Parkinsonin tautiin liittyvän lievän tai kohtalaisen vaikean dementian oireenmukaiseen hoitoon.

Lausunnosta tulee ilmetä, että neurologian tai geriatrian erikoislääkäri on hoitoa aloitettaessa tehnyt Alzheimerin taudin tai idiopaattiseen Parkinsonin tautiin liittyvän lievän tai kohtalaisen vaikean dementian taudinmäärityksen ja arvioinut hoidon tarpeen tai että taudinmääritys ja hoidon tarpeen arviointi on tehty näiden alojen erikoissairaanhoidon yksikössä.

Merkittävää toiminnallista haittaa aiheuttavan Alzheimerin taudin taudinmäärityksen tulee perustua kliiniseen neurologiseen tutkimukseen ja aivojen kuvantamistutkimukseen (pään tietokonetomografia tai magneettitutkimus), älyllisen toimintakyvyn seulontatestaukseen sekä kliiniseen seurantaan. Tarvittaessa tutkimusta voidaan täydentää neuropsykologisella tutkimuksella.

Idiopaattiseen Parkinsonin tautiin liittyvän lievän tai kohtalaisen vaikean dementian taudinmäärityksen tulee perustua kliiniseen neurologiseen tutkimukseen, älyllisen toimintakyvyn seulontatestaukseen, kliiniseen seurantaan ja tarvittaessa aivojen kuvantamistutkimukseen.

Lausunnossa kuvatuista tutkimustuloksista tulee olla pääteltävissä, että potilaalla on dementia, jonka pääasiallinen aiheuttaja on Alzheimerin tauti, tai lievä tai kohtalaisen vaikea dementia, joka liittyy idiopaattiseen Parkinsonin tautiin.

Merkittävä toiminnallinen haitta tarkoittaa, että potilaalla on osoitettu esiintyneen merkittävää sosiaalisen toiminnan heikkenemistä aiemmin paremmalta toimin­nan tasolta vähintään kolmen kuukauden ajan ja että tämän haitan voidaan arvioida olevan seurausta muistin ja vähintään yhden muun älyllisen toiminnan osa-alueen häiriintymisestä.

Downin oireyhtymää sairastaville, joille kehittyy Alzheimerin taudiksi sopiva dementia, voidaan myöntää peruskorvausoikeus myös ilman aivojen kuvantamistutkimusta. Down-potilaiden Alzheimerin taudin osoittamisessa hyväksytään erillisselvitykseksi myös kehitysvammalääketieteeseen perehtyneen lääkärin antama B-lausunto edellyttämättä edellä esitettyä erikoisalan pätevyyttä.

Peruskorvausoikeus voidaan myöntää ilman määräaikaa.


310. Rimonabantti rajoitetusti peruskorvattavaksi (42%) 1.3.2008 alkaen

Rimonabanttia sisältävä Acomplia-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.3.2008 alkaen rajoitetusti peruskorvattava lääke sairaudessa sairaalloinen liikalihavuus erityisin käyttöaihein.

Peruskorvattavuus edellyttää jokaisen kolmesta seuraavasta vaatimuksesta täyttymistä:

1. Luotettavalla vaa'alla osoitettu vähintään viiden prosentin laihtuminen kolmen kuukauden kestoisessa pelkkään ruokavalioon tai ruokavalioon ja laihdutukseen perustuvassa laihdutuksessa.

2. Painoindeksi vähintään 32 kg/m2 ennen laihdutusta.

3. Vähintään yksi seuraavista sairauksista: diabetes, verenpainetauti, uniapnea tai nivelrikko.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Rimonabantin (310) korvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.3.2008.

310. Orlistaatti, rimonabantti ja sibutramiini

Orlistaatti, rimonabantti ja sibutramiini ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (310) myönnetään sairaalloisen liikalihavuuden hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B hoitavalta lääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvattavuus edellyttää jokaisen kolmesta seuraavasta vaatimuksesta täyttymistä:

1. Luotettavalla vaa'alla osoitettu vähintään viiden prosentin laihtuminen kolmen kuukauden kestoisessa pelkkään ruokavalioon tai ruokavalioon ja lääkehoitoon perustuvassa laihdutuksessa.

2. Painoindeksi vähintään 32 kg/m2 ennen laihdutusta.

3. Vähintään yksi seuraavista sairauksista

 • diabetes: paastoverinäytteen glukoosipitoisuus (fB-gluk) toistetusti vähintään 6,1 mmol/l tai aiemmin myönnetty diabeteslääkkeiden erityiskorvausoikeus
   
 • verenpainetauti: verenpaine kolmen kuukauden laihdutusjakson kuluessa toistetuissa mittauksissa diastolisesti vähintään 100 tai systolisesti vähintään 170 mmHg tai aiemmin myönnetty verenpainelääkkeiden erityiskorvausoikeus
   
 • uniapnea: vaikeusasteeltaan sellainen uniapnea, jonka katsotaan vallitsevan hyvän hoitokäytännön mukaan vaativan nenän kautta annettavaa ylipainehengitystä
   
 • lonkka-, polvi- tai nilkkanivelen toiminnallisesti merkittävästi haittaava nivelrikko.

Korvausoikeuden myöntäminen edellyttää, että hoito on hyvän hoitokäytännön mukaista. Valmisteyhteenvedon mukaan epäadekvaatisti hoidettu hypertensio (>145/90 mmHg) on sibutramiinihoidon vasta-aihe eikä se näin ollen sovellu sibutramiinihoidon korvattavuuden perusteeksi.

Näiden lääkkeiden peruskorvausoikeus myönnetään hoitavan lääkärin laatiman B-lausunnon perusteella. Lausunnon tulee sisältää seuraavat tiedot: mitattu pituus, punnittu paino ja painoindeksi ennen edellä kohdassa 1 esitetyn mukaista laihdutusta, annettu ruokavalio-ohjaus, punnitusten tulokset (kg) laihdutuksen aikana, paino ja painoindeksi laihdutuksen jälkeen, sekä liitännäissairauksiin liittyvät perustelut ja niiden kehitys laihdutuksen aikana. Peruskorvausoikeus myönnetään määräaikaisena enintään kahdeksi vuodeksi.


315. ja 280. Klopidogreeli

Kansaneläkelaitos on tarkentanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen klopidogreelin (315) korvausoikeuden myöntämisen lääketieteellisten edellytysten sanamuotoja. Klopidogreelin (315) peruskorvausoikeuden ja siten myös erityiskorvausoikeuden (280) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.3.2008.

315. Klopidogreeli

Klopidogreeli on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (315) myönnetään ja sitä peruskorvataan suuren veritulppavaaran aiheuttavien sairauksien hoidossa seuraavin edellytyksin. Klopidogreeli voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon asianomaisen erikoisalan (sisätaudit, kardiologia, neurologia, verisuonikirurgia tai sydän- ja rintaelinkirurgia) yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä. Määräaikaisen korvausoikeuden päättyessä voidaan lääketieteellisten edellytysten edelleen täyttyessä selvissä tapauksissa hyväksyä erillisselvitykseksi myös muun potilasta hoitavan lääkärin antama lausunto. Sepelvaltimotautikohtauksen ja pallolaajennuksen jälkitilassa klopidogreelistä voidaan suorittaa peruskorvausta myös pelkän lääkemääräysmerkinnän perusteella siten kuin seuraavassa esitetään.

Lääketieteelliset edellytykset

Klopidogreeli on peruskorvattavaa oireiseen valtimosairauteen sairastuneille, joiden veritulppavaaran takia verihiutaleisiin vaikuttava lääkitys on tutkimustietoon perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaan aiheellista, mutta luotettavasti osoitettu yliherkkyys estää asetyylisalisyylihappovalmisteiden käytön.

Lisäksi klopidogreeli voi olla peruskorvattavaa potilaille, joille asetyylisalisyylihappohoito on osoittautunut teholtaan riittämättömäksi tai jotka tarvitsevat erityisen suuren veritulppavaaran takia hyvän hoitokäytännön mukaan asetyylisalisyylihappohoidon ohella klopidogreelihoitoa. Tällaisia potilaita ovat esimerkiksi

 • edellä esitetyn mukaista valtimosairautta potevat, joilla esiintyy veritulppia asetyylisalisyylihappohoidosta huolimatta,
   
 • eräitä harvinaisia hyytymishäiriöitä potevat, joiden hoidossa asetyyli­salisyylihappo yksinään on teholtaan riittämätöntä,
   
 • äkillisen sepelvaltimotautikohtauksen (epästabiili angina pectoris tai sydäninfarkti) takia hoidetut, jotka tarvitsevat hyvän hoitokäytännön mukaan asetyylisalisyylihappo-klopidogreeliyhdistelmähoitoa, ja
   
 • potilaat, joille tehty valtimon pallolaajennus tai muu verisuonitoimenpide edellyttää asetyylisalisyylihappo-klopidogreeliyhdistelmähoitoa.
   

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerralla, edellä kuvatun kaltaisen sepelvaltimotautikohtauksen tai pallolaajennuksen perusteella kuitenkin enintään yhdeksi vuodeksi.

Edellä kuvatussa sepelvaltimotautikohtauksen ja valtimon pallolaajennuksen tai muun verisuonitoimenpiteen jälkitilassa klopidogreelihoidon peruste voidaan osoittaa myös ilman lääkärinlausuntoa kirjoittamalla hoitopaikasta annettavan lääkemääräyksen kohtaan 'Lääkärin perustelut' merkintä 'Sepelvaltimotautikohtaus' tai 'Pallolaajennus' tai 'Verisuonitoimenpide' ja merkitsemällä sen jälkeen sepelvaltimotautikohtauksen tai toimenpiteen päivämäärä, esimerkiksi 'Sepelvaltimotautikohtaus 15.3.2008' tai 'Pallolaajennus 5.4.2008'tai 'Verisuonitoimenpide 3.5.2008'. Tällöin potilaan ei tarvitse erikseen hakea peruskorvausoikeutta eikä hänen Kela-korttiinsa tehdä merkintää peruskorvausoikeudesta.

Lääkemääräykseen tehtävän merkinnän nojalla klopidogreeliä voidaan peruskorvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoa varten tarvittava määrä ja kaikkiaan enintään yhden vuoden ajalta sepelvaltimotautikohtauksesta tai pallolaajennuksesta alkaen.


318. Teriparatidin korvattavuus laajenee 1.3.2008 alkaen

Teriparatidia sisältävä Forsteo-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.3.2008 alkaen rajoitetusti peruskorvattava myös suuressa luunmurtumavaarassa oleville miehille.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen mukaisesti muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Teriparatidin peruskorvausoikeuden myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.3.2008.

318. Lisäkilpirauhashormoni ja teriparatidi

Lisäkilpirauhashormoni ja teriparatidi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (318) myönnetään vaikean ja vaikeahoitoisen, luunmurtumiin johtaneen osteoporoosin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B sisätautien, reumatologian, endokrinologian, geriatrian, kirurgian, ortopedian ja traumatologian tai fysiatrian erikoissairaanhoidon yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus voidaan myöntää potilaille, joilla on todettu vähintään yksi pienienerginen murtuma ja

 • osteoporoosi (T-score < -2,5) ja jotka eivät voi käyttää bisfosfonaattivalmisteita hoitokokeiluissa osoitettujen haittavaikutusten takia

tai

 • vaikea osteoporoosi (T-score < -3,0) ja joilla asianmukaisesta annoste­lusta huolimatta bisfosfonaattihoito on osoittautunut tehottomaksi, jolloin
 • luotettavasti osoitettu luun tiheyden pienentymä on ollut > 5 % vuodessa tai > 10 % kolmessa vuodessa tai
 • vuoden kestäneen bisfosfonaattihoidon jälkeen potilaalla on todettu uusi nikamanmurtuma.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään 18 kuukaudeksi.


323. Sorafenibi

Kansaneläkelaitos on tarkentanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen sorafenibin (323) korvausoikeuden myöntämisen lääketieteellisten edellytysten sanamuotoja. Sorafenibin (323) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla. Päätös tulee voimaan 1.3.2008.

323. Sorafenibi

Sorafenibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (323) myönnetään levinneen munuaissyövän toisen linjan hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

 • edenneen munuaissyövän hoitoon, kun aiempi hyvän hoitokäytännön mukainen lääkehoito ei ole tuottanut tulosta tai ei sovi potilaalle.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa sorafenibin tarve perustellaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.