Muutoksia rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaan Kansaneläkelaitoksen päätökseen: Atomoksetiini ja teriparatidi

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. 1.12.2008 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.


Atomoksetiini rajoitetusti peruskorvattavaksi(42 %) 1.12.2008 alkaen

Atomoksetiinia sisältävät Strattera-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.12.2008 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa erityisin käyttöaihein.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Atomoksetiinin peruskorvausoikeuden (331) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.12.2008.

331. Atomoksetiini

Atomoksetiini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (331) myönnetään lasten ja nuorten tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon lastentautien, lastenneurologian, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, neurologian tai psykiatrian yksiköstä ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtyneeltä lääkäriltä tai muulta näiden erikoisalojen ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtyneeltä erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon vähintään 6-vuotiaille lapsille ja nuorille osana potilaan kattavaa hoito-ohjelmaa, kun metyylifenidaattihoito ei ole tuottanut tulosta tai ei sovi potilaalle.

Peruskorvattavuuden edellytyksenä on, että hoidon on aloittanut ADHD-oireyhtymän hoitoon perehtynyt lääkäri, että taudinmääritys on tehty asianmukaisesti ja että hoidon tarve on perusteltu edellä olevan mukaisesti.

Peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi.


Teriparatidin rajoitettu peruskorvattavuus (42 %) laajenee 1.12.2008 alkaen

Teriparatidia sisältävä Forsteo-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden lisäksi 1.12.2008 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) sairaudessa vaikea ja vaikeahoitoinen luunmurtumiin johtanut osteoporoosi erityisin käyttöaihein myös pitkäaikaiseen systeemiseen glukokortikoidihoitoon liittyvän osteoporoosin hoidossa sekä naisilla että miehillä, joiden luunmurtuman vaara on suurentunut (GIOP).

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Lisäkilpirauhashormonin ja teriparatidin peruskorvausoikeuden (318) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.12.2008.

318. Lisäkilpirauhashormoni ja teriparatidi

Lisäkilpirauhashormoni ja teriparatidi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (318) myönnetään vaikean ja vaikeahoitoisen, luunmurtumiin johtaneen osteoporoosin hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B sisätautien, reumatologian, endokrinologian, geriatrian, kirurgian, ortopedian ja traumatologian tai fysiatrian erikoissairaanhoidon yksiköstä tai näiden alojen erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus voidaan myöntää potilaille, joilla on todettu vähintään yksi pienienerginen murtuma ja

  • osteoporoosi (T-score < -2,5) ja jotka eivät voi käyttää bisfosfonaattivalmisteita hoitokokeiluissa osoitettujen haittavaikutusten takia

tai

  • pitkäaikaiseen systeemiseen glukokortikoidihoitoon liittyvä osteoporoosi

tai

  • vaikea osteoporoosi (T-score < -3,0) ja joilla asianmukaisesta annostelusta huolimatta bisfosfonaattihoito on osoittautunut tehottomaksi, jolloin

  • luotettavasti osoitettu luun tiheyden pienentymä on ollut > 5 % vuodessa tai > 10 % kolmessa vuodessa tai

  • vuoden kestäneen bisfosfonaattihoidon jälkeen potilaalla on todettu uusi nikamanmurtuma.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään 18 kuukaudeksi.