Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä sekä rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevia päätöksiään. 1.11.2008 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.


Lenalidomidi (Revlimid) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.11.2008 alkaen

Lenalidomidia sisältävät Revlimid-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.11.2008 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) eräissä syöpäsairauksissa, kun kysymyksessä on sellaisten multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden hoito, jotka ovat saaneet vähintään yhtä aiempaa hoitoa.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Lenalidomidia koskevan peruskorvausoikeuden (329) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Toimiston tulee tarvittaessa pyytää lausunto aluekeskuksen asiantuntijalääkäriltä ennen lenalidomidin korvausoikeuden ratkaisemista.

Päätös tulee voimaan 1.11.2008.

329. Lenalidomidi

Lenalidomidi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (329) myönnetään eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

 • sellaisten multippelia myeloomaa sairastavien potilaiden hoitoon, jotka ovat saaneet vähintään yhtä aiempaa hoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa lenalidomidin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.


Mekasermiini (Increlex) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.11.2008 alkaen

Mekasermiiniä sisältävä Increlex-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.11.2008 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) lasten vaikeissa kasvuhäiriöissä, kun kysymyksessä on vaikea primaarinen insuliininkaltaisen kasvutekijän 1 puutos.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Mekasermiiniä koskevan peruskorvausoikeuden (330) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Toimiston tulee tarvittaessa pyytää lausunto aluekeskuksen asiantuntijalääkäriltä ennen mekasermiinin korvausoikeuden ratkaisemista.

Päätös tulee voimaan 1.11.2008.

330. Mekasermiini

Mekasermiini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (330) myönnetään lasten vaikeiden kasvuhäiriöiden hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon lastentautien yksiköstä lastenendokrinologiaan ja lasten kasvuhäiriöihin perehtyneen lastentautien erikoislääkärin valvonnassa.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään kasvuhäiriön pitkäaikaishoitoon lapsilla ja nuorilla, joilla on vaikea primaarinen insuliininkaltaisen kasvutekijän 1 puutos (primaarinen IGF-1-puutos).

Peruskorvattavuuden edellytyksenä on, että hoito on aloitettu erikoissairaanhoidon yksikössä alan erikoislääkärin valvonnassa ja hoidon tarve perusteltu tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla.

Vaikean primaarisen IGF-1-puutoksen tunnusmerkit:

 • pituuden standardipoikkeamapisteytys (SDS) ≤ - 3,0 ja
   
 • IGF-1-peruspitoisuudet alle iän ja sukupuolen mukaisen 2,5. persentiilin
   
 • riittävä määrä kasvuhormonia
   
 • suljettava pois: IGF-1-puutoksen sekundaariset muodot, kuten aliravitsemus, hypotyreoosi tai pitkäaikainen hoito anti-inflammatoristen steroidien farmakologisilla annoksilla.

Mekasermiinivalmisteen hyväksyttyjen käyttöaiheiden mukaan on suositeltavaa vahvistaa diagnoosi suorittamalla IGF-1:n muodostumistesti.

Peruskorvausoikeus myönnetään kasvuhäiriön korjaamiseen tarvittavaksi ajaksi, yleensä kasvuiäksi.


Tsonisamidi (Zonegran) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.11.2008 alkaen

Tsonisamidia sisältävät Zonegran-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla voimassa olevan peruskorvattavuuden lisäksi 1.11.2008 alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat, kun kysymyksessä on vaikeahoitoinen paikallinen tai paikallisalkuinen epilepsia erityisin käyttöaihein.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Tsonisamidi on sisällytetty Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksessä kohtaan 182 'Gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini ja tiagabiini. Tsonisamidin erityiskorvausoikeuden (182) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.11.2008.

182. Gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi

Gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi ovat erityiskorvattavia epilepsian ja siihen verrattavien kouristustilojen toisen linjan hoidossa, kun kysymyksessä on tämän päätöksen mukainen paikallinen tai muu vaikeahoitoinen epilepsia (182).

Monimuotoista paikallista epilepsiaa sairastavilla on tietyin edellytyksin oikeus saada gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini, tiagabiini tai tsonisamidi lisälääkkeenä erityiskorvattuna. Edellytyksenä on, että B-lausunnolla on osoitettu kysymyksessä olevan monimuotoinen paikallinen epilepsia, jonka hoidossa yksinään käytetyillä epilepsialääkkeillä ei ole voitu saavuttaa hyvää hoitotulosta ja jonka hoitoon esitetään perustellusti lisättäväksi gabapentiini, levetirasetaami, pregabaliini, tiagabiini tai tsonisamidi.

Tsonisamidia erityiskorvataan lisälääkkeenä aikuisille paikallista ja paikallisalkuista epilepsiaa sairastaville, joiden hoidossa yksinään käytetyillä epilepsialääkkeillä ei ole voitu saavuttaa hyvää hoitotulosta ja joiden hoitoon esitetään perustellusti lisättäväksi tsonisamidi.

Levetirasetaamia voidaan erityiskorvata lisälääkkeenä myös nuoruusiän myoklonista epilepsiaa ja idiopaattista yleistynyttä epilepsiaa sairastavien hoidossa, kun yksinään käytetyillä epilepsialääkkeillä ei ole saavutettu hyvää hoitotulosta.

Gabapentiiniä ja levetirasetaamia voidaan erityiskorvata myös ainoana lääkkeenä paikallisalkuisten kohtausten hoidossa, jos tavanomaiset lääkkeet eivät sovi potilaalle huonon tehon tai haittavaikutusten takia.

B-lausunnon tulee perustua erikoissairaanhoidon tutkimuksiin tai olla alan erikoislääkärin laatima.