Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand –tekijää sisältävä valmiste sekä lantaanikarbonaatti

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä sekä rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevia päätöksiään. 1.1.2009 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.


Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand –tekijää sisältävä valmiste (Haemate) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) ja rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.1.2009 alkaen

Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävät Haemate-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.1.2009 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) ja rajoitetusti erityiskorvattavia sairaudessa krooniset hyytymishäiriöt tietyin edellytyksin.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevia päätöksiään. Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää koskevan peruskorvausoikeuden (332) ja erityiskorvausoikeuden (194) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.1.2009.

332. Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä

Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävä lääkevalmiste on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (332) myönnetään ja sitä peruskorvataan von Willebrandin taudin hoitoon seuraavin edellytyksin. Valmiste voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon hyytymishäiriöitä hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään hyvän hoitokäytännön mukaiseen

  • von Willebrandin taudin hoitoon, kun desmopressiinihoito ei ole riittävä tai se on vasta-aiheinen.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa tämän lääkkeen tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi.

194. Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä

Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävä lääkevalmiste on erityiskorvattavaa kroonisten hyytymishäiriöiden hoidossa tässä päätöksessä esitetyin edellytyksin.

Hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävän valmisteen erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon hyytymishäiriöitä hoitavasta yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • von Willebrandin taudin hoitoon, kun desmopressiinihoito ei ole riittävä tai se on vasta-aiheinen.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa hyytymistekijää VIII ja von Willebrand -tekijää sisältävän valmisteen tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi.


Lantaanikarbonaatti (Fosrenol) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.1.2009 alkaen

Lantaanikarbonaattia sisältävät Fosrenol-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden lisäksi 1.1.2009 alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa D-vitamiinin krooniset aineenvaihdunnan häiriöt sellaisille dialyysipotilaille, joiden hyperfosfatemian hoidossa kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuden tuloa.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Lantaanikarbonaatti on sisällytetty Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksessä kohtaan 190 (Sevelameeri). Lantaanikarbonaatin erityiskorvausoikeuden (190) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.1.2009.

190. Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri

Lantaanikarbonaatti ja sevelameeri ovat erityiskorvattavia sairauden D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt hoidossa tässä päätöksessä esitetyin edellytyksin.

Lantaanikarbonaatin ja sevelameerin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon dialyysipotilaita hoitavasta nefrologian tai sisätautien yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • dialyysipotilaille, joiden hyperfosfatemian hoidossa kalsiumsuoloilla ei voida saavuttaa tyydyttävää seerumin fosfaattipitoisuutta aiheuttamatta hyperkalsemiaa tai liian korkeaa kalsium- ja fosfaattipitoisuuksien tuloa.

Lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on edellä kuvatun mukainen dialyysipotilaan vaikeahoitoinen hyperfosfatemia.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.