Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Ustekinumabi ja efalitsumabi

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan ja Euroopan komission päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. 1.11.2009 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.


Ustekinumabi (Stelara) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.11.2009 alkaen

Ustekinumabia sisältävä Stelara-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.11.2009 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) vaikean ja vaikeahoitoisen psoriaasin hoidossa erityisin käyttöaihein.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Ustekinumabin peruskorvausoikeuden (319) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Samassa yhteydessä Kansaneläkelaitoksen päätöksestä on poistettu efalitsumabi, koska efalitsumabia sisältävillä valmisteilla ei enää ole myyntilupaa eikä niitä ole saatavilla.

Päätös tulee voimaan 1.11.2009


319. Adalimumabi, etanersepti ja ustekinumabi (psoriaasi)

Adalimumabi, etanersepti ja ustekinumabi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus vaikean ja vaikeahoitoisen psoriaasin hoitoon (319) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon ihotautien yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään vaikean kroonisen psoriaasin hoitoon aikuisille, joilla muut systeemiset hoidot, mukaan lukien siklosporiini, metotreksaatti ja PUVA, eivät saa aikaan riittävää vastetta, ovat vasta-aiheisia tai eivät ole siedettyjä.

Erikoissairaanhoidon ihotautien yksikössä laaditusta lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on vaikea krooninen psoriaasi, jonka hoidossa adalimumabin, etanerseptin tai ustekinumabin käyttö on tutkimusnäyttöön perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaista, ja että muut systeemiset hoidot, mukaan lukien siklosporiini, metotreksaatti ja PUVA, eivät saa aikaan riittävää hoitovastetta tai ovat vasta-aiheisia tai eivät ole siedettyjä.

Korvausoikeus myönnetään kerralla yhdeksi vuodeksi. Korvausoikeus voidaan myöntää erikoissairaanhoidon ihotautien yksikössä laaditun uuden lääkärinlausunto B:n perusteella uudelleen vuodeksi kerrallaan edellä esitettyjä erityisiä käyttöaiheita noudattaen edellyttäen, että lausunnosta on pääteltävissä hoidon tehoavan ja lääkityksen käytön olevan edelleen edellä esitetyn mukaisesti perusteltua.