Viitehintajärjestelmä käyttöön 1.4.2009

Sairausvakuutuslain ja lääkelain muutoksilla otetaan 1.4.2009 lääkekorvausjärjestelmässä käyttöön viitehintajärjestelmä. Viitehintajärjestelmä koostuu viitehintaryhmistä, jotka perustuvat Lääkelaitoksen ylläpitämään luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Viitehintaryhmät määrittää sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta.

Viitehintaryhmä muodostetaan korvattavista keskenään vastaavista lääkevalmisteista, joiden vaikuttavat lääkeaineet ja niiden määrät ovat samanlaisia. Lisäksi samaan viitehintaryhmään sisällytettävien lääkevalmisteiden tulee olla lääkemuodoltaan toisiaan vastaavia ja pakkauskooltaan toisiaan läheisesti vastaavia.

Viitehintaryhmälle asetettava viitehinta on korkein hinta, jonka perusteella viitehintaryhmään sisällytetyn lääkevalmisteen korvauksen suuruus voidaan laskea. Viitehintojen määrittäminen perustuu lääkkeiden myyntiluvan haltijoiden esittämiin tukkuhintoihin ja niiden perusteella laskettuihin arvonlisäverollisiin vähittäishintoihin. Viitehintaryhmälle asetettava viitehinta on viitehintaryhmän edullisimman valmisteen arvonlisäverollinen vähittäishinta lisättynä 1,5 eurolla. Jos edullisimman valmisteen hinta on 40 euroa tai yli, viitehintaryhmän viitehinta on arvonlisäverollinen vähittäishinta lisättynä kahdella eurolla.

Viitehintajärjestelmässä viitehinnan ylittävä osuus jää vakuutetun maksettavaksi, jos hän kieltää lääkkeen vaihdon. Tilanteissa, joissa lääkärin arvion mukaan tietyllä kauppanimellä olevan lääkkeen käyttö on tarpeellista lääketieteellisin tai hoidollisin perustein, lääkäri voi kieltää lääkevaihdon. Tällöin korvaus maksetaan lääkärin lääkemääräykseen kirjaaman valmisteen hinnasta.

Viitehintajärjestelmän käyttöönoton yhteydessä lääkelain lääkevaihtoa koskevia säännöksiä muutetaan vastaamaan viitehintajärjestelmässä noudatettavia menettelyjä. Lisäksi lääkelakia muutetaan siten, että vuoden 2006 lääkelain muutoksella lääkevaihdon ulkopuolelle jätetyt samaa vaikuttavaa lääkeainetta sisältävät keskenään vastaavat valmisteet sisällytetään lääkevaihdon piiriin.

Sairausvakuutuslain muuttamista koskeva laki tuli voimaan 1.1.2009 kuitenkin siten, että viitehintajärjestelmää koskevia säännöksiä sovelletaan 1.4.2009 alkaen. Lääkelain muuttamista koskeva laki tulee voimaan 1.4.2009.