Annosjakelupalkkion korvaaminen

Lääkkeiden annosjakelu

Lääkkeiden annosjakelulla tarkoitetaan menettelyä, jossa apteekki toimittaa asiakkaan tabletti- ja kapselimuotoiset lääkkeet kerta-annoksiin jaeltuina enintään kahden viikon erissä. Lääkkeet jaellaan kerta-annoksiksi koneellisesti tai käsin. Lääkkeiden annosjakelusta apteekit perivät asiakkaalta palkkion, josta Kela maksaa osalle asiakkaista sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen.

Annosjakelupalkkion korvattavuus

1.1.2009 voimaan tulleessa sairausvakuutuslain muutoksessa annosjakelupalkkion korvaamista koskeva 5 luvun 10 § muuttui toistaiseksi voimassa olevaksi. Asiakkaalle korvataan yhden viikon hoitoaikaa vastaavien lääkkeiden annosjakelusta perittävästä palkkiosta 42 prosenttia enintään 3 euron suuruisen annosjakelupalkkion määrästä, jolloin korvaus on korkeintaan 1,26 euroa viikkoa kohti.

Annosjakelusta perittävän palkkion korvaukset on kohdistettu rajatulle potilasryhmälle.

Annosjakelupalkkion korvaamisen edellytykset potilaalle ovat (SVL 5 luku 10 §)

  • on täyttänyt 75 vuotta,
  • käytössä on annosjakelun alkaessa vähintään kuusi annosjakeluun soveltuvaa korvattavaa lääkettä,
  • lääkitys on tarkistettu tarpeettomien, keskenään yhteensopimattomien ja päällekkäisten lääkitysten poistamiseksi,
  • annosjakeluun siirtyminen on pitkäaikaisessa lääkehoidossa lääketieteelliseltä kannalta perusteltua.

Peruste annosjakeluun siirtymisestä osoitetaan lääkärin lääkemääräykseen tekemällä merkinnällä "Annosjakelu".

Annosjakelusta perittävän palkkion korvaaminen asiakkaalle edellyttää, että apteekki on tehnyt Kansaneläkelaitoksen kanssa sopimuksen korvattavan annosjakelupalvelun tarjoamisesta.