Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: C1-esteraasin estäjä sekä buprenorfiinia ja naloksonia sisältävä valmiste

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. 1.8.2009 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.


C1-esteraasin estäjä (Cetor) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.8.2009 alkaen

C1-esteraasin estäjää sisältävä erityisluvallinen Cetor-lääkevalmiste on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.8.2009 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) vaikean ja vaikeahoitoisen hereditaarisen angioedeeman hoitoon potilaille, joilla esiintyy vaikeita kohtauksia ja joiden sairaus ei ole hallittavissa muulla lääkehoidolla.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. C1-esteraasin estäjän peruskorvausoikeuden (338) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.8.2009.

338. C1-esteraasin estäjä

C1-esteraasin estäjää sisältävä lääkevalmiste on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (338) myönnetään vaikean ja vaikeahoitoisen hereditaarisen angioedeeman hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon vaikean ja vaikeahoitoisen hereditaarisen angioedeeman hoitoon perehtyneestä yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen vaikean ja vaikeahoitoisen hereditaarisen angioedeeman hoitoon potilaille,

  • joilla esiintyy vaikeita kohtauksia ja joiden sairaus ei ole hallittavissa muulla lääkehoidolla.

Peruskorvattavuuden edellytyksenä on, että hoito on aloitettu edellä kuvatussa erikoissairaanhoidon yksikössä erikoislääkärin valvonnassa ja hoidon tarve perusteltu tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, missä ja kenen valvonnassa hoito annetaan.

Peruskorvausoikeus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.


Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävä valmiste (Suboxone) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.8.2009 alkaen

Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävät Suboxone-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.8.2009 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) opioidiriippuvuuden hoidossa.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävän valmisteen peruskorvausoikeuden (339) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.8.2009.

339. Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävä valmiste

Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävä lääkevalmiste on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Valmisteen peruskorvausoikeus (339) myönnetään opioidiriippuvuuden hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 33/2008 tarkoitetusta opioidiriippuvaisten hoitoa antavasta hoitoyksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen opioidiriippuvuuden hoitoon edellyttäen, että hakija täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 33/2008 vaatimukset kaikkien asetuksen mukaisten edellytysten osalta. Edellytyksiin sisältyy mm. hoitosuunnitelmaa ja asetuksen tarkoittamaa apteekkisopimusta koskevia vaatimuksia.

Peruskorvausoikeus myönnetään hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi kerralla.