Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Sinakalseetti ja trabektediini

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä sekä rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevia päätöksiään. 1.5.2009 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.


Sinakalseettia sisältävän valmisteen (Mimpara) rajoitettu peruskorvattavuus (42 %) laajenee ja valmiste tulee rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.5.2009 alkaen

Lääkkeiden hintalautakunta on 12.2.2009 antamillaan päätöksillä laajentanut sinakalseettia sisältävien Mimpara-lääkevalmisteiden rajoitettua peruskorvattavuutta ja hyväksynyt Mimpara-lääkevalmisteet rajoitetusti erityiskorvattaviksi.

Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla sinakalseettia sisältävien lääkevalmisteiden rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.5.2009 alkaen kattamaan myös käyttöaiheen: Hyperkalsemian vähentäminen potilailla, joilla on lisäkilpirauhasen syöpä tai primaarinen hyperparatyreoosi erityisin käyttöaihein. Lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla sinakalseettia sisältävät lääkevalmisteet ovat 1.5.2009 alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia sairaudessa D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt tietyin edellytyksin.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätösten toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä ja rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevia päätöksiään. Sinakalseettia koskevan peruskorvausoikeuden (321) ja erityiskorvausoikeuden (196) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.5.2009.


321. Sinakalseetti

Sinakalseetti on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sinakalseetin peruskorvausoikeus (321) myönnetään lisäkilpirauhasen syövän ja hyperparatyreoosin hoitoon seuraavin edellytyksin. Sinakalseetti voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin muualla erityiskorvattavia lääkkeitä koskevissa päätöksissä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon kyseisen alan yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Sinakalseetti on peruskorvattavaa

  • dialyysipotilaille, joiden loppuvaiheen munuaistautiin liittyvä sekundaarinen hyperparatyreoosi ei ole hallittavissa tavanomaisella lääkehoidolla.
  • potilaille, joilla on lisäkilpirauhasen syöpä.
  • potilaille, joilla lisäkilpirauhasen poisto olisi aiheellinen primaarisen hyperparatyreoosin takia, mutta poistoleikkaus on vasta-aiheinen tai se ei ole kliinisesti tarkoituksenmukainen.

Erikoissairaanhoidon nefrologian tai sisätautien yksiköstä annetusta lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on edellä kuvattu hyperparatyreoosi tai lisäkilpirauhasen syöpä.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.


196. Sinakalseetti

Sinakalseetti on erityiskorvattavaa sairauden D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt hoidossa tässä päätöksessä esitetyin edellytyksin.

Sinakalseetin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon dialyysipotilaita hoitavasta nefrologian tai sisätautien yksiköstä annetun B-lausunnon perusteella

  • dialyysipotilaille, joiden loppuvaiheen munuaistautiin liittyvä sekundaarinen hyperparatyreoosi ei ole hallittavissa tavanomaisella lääkehoidolla.

Lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on loppuvaiheen munuaistautiin liittyvä sekundaarinen hyperparatyreoosi, joka ei ole hallittavissa tavanomaisella lääkehoidolla.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.


Trabektediini (Yondelis) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.5.2009 alkaen

Trabektediinia sisältävät Yondelis-lääkevalmisteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.5.2009 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %) eräissä syöpäsairauksissa tietyin edellytyksin.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Trabektediinin peruskorvausoikeuden (337) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.5.2009.


337. Trabektediini

Trabektediini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (337) myönnetään eräiden syöpäsairauksien hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpätauteja hoitavasta yksiköstä tai syöpätautien erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

  • edenneen pehmytkudossarkooman hoitoon potilaille, joiden antrasykliini- tai ifosfamidihoidot ovat epäonnistuneet tai joille nämä lääkkeet eivät sovi.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa trabektediinin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.