Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Sertolitsumabipegoli ja prasugreeli

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. 1.5.2010 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.Sertolitsumabipegoli (Cimzia) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.5.2010 alkaen

Sertolitsumabipegolia sisältävä Cimzia-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.5.2010 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) eräiden reumaattisten sairauksien hoidossa erityisin käyttöaihein.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Sertolitsumabipegoli on sisällytetty Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätöksessä kohtaan 313 'Adalimumabi, anakinra ja etanersepti (reumaattiset sairaudet)'. Sertolitsumabipegolin peruskorvausoikeuden edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.5.2010


313. Adalimumabi, anakinra, etanersepti ja sertolitsumabipegoli (reumaattiset sairaudet)

Adalimumabi, anakinra, etanersepti ja sertolitsumabipegoli ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus eräiden reumaattisten sairauksien hoitoon (313) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B näiden sairauksien hoitoon perehtyneestä alan erikoisyksiköstä tai näiden sairauksien hoitoon perehtyneeltä alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään

 • aktiivisen nivelreuman,
 • aktiivisen kroonisen juveniilin polyartriitin,
 • aktiivisen psoriaasiin liittyvän niveltulehduksen,
 • aktiivisen selkärankareuman ja
 • edellä mainittuja niveltulehduksia läheisesti muistuttavien niveltulehdusten

tutkimusnäyttöön perustuvan hyvän hoitokäytännön mukaiseen hoitoon, kun vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai kun nämä ovat vasta-aiheisia.

Lausunnon tulee olla laadittu reumasairauksia hoitavassa erikoisyksikössä tai sen tulee olla näiden sairauksien hoitoon perehtyneen sisätautien, reumatologian tai lastentautien erikoislääkärin laatima. Lausunnosta tulee taudinmääritystä ja aiempia hoitoja koskevien tietojen lisäksi ilmetä perustelut adalimumabin, anakinran, etanerseptin tai sertolitsumabipegolin käytölle sekä hoitosuunnitelma, johon sisältyy tieto käytettävästä lääkkeestä, lääkkeen annostuksesta ja annostelupaikasta.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Ensimmäisen korvausjakson jälkeen jatkokorvausoikeus voidaan edellä mainituilta erikoisaloilta annetun lausunnon perusteella myöntää kerralla enintään kahdeksi vuodeksi. Jatkokorvausoikeuden myöntämisen edellytyksenä on, että lausunnossa on kuvattu hoitovasteen järjestelmällinen seuranta, josta voidaan päätellä käytetyn lääkityksen tehoavan.Prasugreeli (Efient) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.5.2010 alkaen

Prasugreeliä sisältävät Efient-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.5.2010 alkaen rajoitetusti peruskorvattavia (42 %)

sepelvaltimotautikohtauspotilaille, joille on tehty tai suunnitteilla sepelvaltimon pallolaajennus, kun

 • sydäninfarktiin (ST-nousuin) vaaditaan kiireellinen PCI-toimenpide

  tai
 • klopidogreelihoidon aikana on ilmaantunut stenttitromboosi

  tai
 • potilaalla on diabetes.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Prasugreelin peruskorvausoikeuden edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.5.2010


Prasugreeli

Prasugreeli on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sitä peruskorvataan sepelvaltimotautikoh-tauspotilaille, joille on tehty tai suunnitteilla sepelvaltimon pallolaajennus, seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Prasugreelin peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa hoitopaikan lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Lääkärin perustelut' tekemällä merkinnällä 'Sepelvaltimotautikohtaus' tai 'Sepelvaltimotoimenpide', jonka jälkeen on merkitty sepelvaltimotautikohtauksen tai sepelvaltimotoimenpiteen päivämäärä, esimerkiksi 'Sepelvaltimotautikohtaus 15.5.2010' tai 'Sepelvaltimotoimenpide 17.8.2010'.

Lääketieteelliset edellytykset

Prasugreeli on peruskorvattavaa sepelvaltimotautikohtaukseen (epästabiili angina pectoris tai sydäninfarkti) sairastuneille, joille on tehty tai suunnitellaan tehtäväksi sepelvaltimon pallolaajennus, kun potilaan sairaus edellyttää hyvän hoitokäytännön mukaan asetyylisalisyylihappo-prasugreeliyhdistelmähoitoa ja

 • sydäninfarktiin (ST-nousuin) vaaditaan kiireellinen sepelvaltimotoimenpide (PCI-toimenpide)

  tai
   
 • klopidogreelihoidon aikana on ilmaantunut stenttitromboosi

  tai
   
 • potilaalla on diabetes.

Lääkemääräykseen tehtävän merkinnän nojalla prasugreeliä voidaan peruskorvata kerralla enintään kolmen kuukauden hoitoa varten tarvittava määrä ja kaikkiaan enintään yhden vuoden ajalta sepelvaltimotautikohtauksesta tai sepelvaltimotoimenpiteestä lukien.