Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Tsanamiviiri, imigluseraasi ja rasagiliini

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan lääkkeiden hintalautakunnan päätösten myötä Kansaneläkelaitos on muuttanut rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä sekä rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevia päätöksiään. 1.4.2010 voimaan tulevat muutokset esitetään seuraavassa.Tsanamiviiri (Relenza) rajoitetusti peruskorvattavaksi (42 %) 1.4.2010 alkaen

Tsanamiviiriä sisältävä Relenza-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla 1.4.2010 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (42 %) virologisesti osoitetun influenssan hoidossa erikseen määriteltyyn riskiryhmään kuuluville potilaille tietyin edellytyksin.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Tsanamiviirin peruskorvausoikeuden edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.4.2010


Oseltamiviiri ja tsanamiviiri

Oseltamiviiri ja tsanamiviiri ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niitä peruskorvataan seuraavin edellytyksin virologisesti osoitetun influenssan A ja influenssan B hoitoon erikseen määriteltyyn riskiryhmään kuuluville potilaille kahden vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta, jos rokotus ei ole antanut tarvittavaa suojaa tai henkilöä ei ole voitu rokottaa.

Erillisselvitys

Oseltamiviirin ja tsanamiviirin peruskorvauksen edellytyksenä olevien tässä päätöksessä kuvattujen lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Lääkärin perustelut' tekemillä merkinnöillä

 • 'Influenssa A' tai 'Influenssa B' sen mukaan, onko potilaalla osoitettu influenssa A vai B

ja

 • 'Riskiryhmä'.

Lääketieteelliset edellytykset

Oseltamiviiri ja tsanamiviiri ovat peruskorvattavia virologisesti osoitetun influenssan A ja influenssan B hoitoon tässä päätöksessä mainittuun riskiryhmään kuuluville potilaille kahden vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta, jos rokotus ei ole antanut riittävää suojaa tai henkilöä ei ole voitu rokottaa.

Riskiryhmät ovat

 • kliinisesti merkittävää sydän- ja verisuonisairautta sairastavat potilaat (krooninen sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti)
 • kroonista keuhkosairautta sairastavat potilaat (keuhkoastma ja krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet)
 • kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat
 • diabetespotilaat
 • immuunivajavuutta sairastavat potilaat ja potilaat, joiden sairauden hoito heikentää vastustuskykyä
 • 65 vuotta täyttäneet henkilöt

Oseltamiviirin osalta riskiryhmiin kuuluviksi katsotaan myös

 • 12 – 35 kuukauden ikäiset lapset.

Influenssan ehkäisyyn käytettävä tai muuhun tarkoitukseen kuin yllä kuvatun kaltaiseen influenssan A tai influenssan B hoitoon käytettävä oseltamiviiri- tai tsanamiviirilääkitys eivät ole sairausvakuutuksesta korvattavia.Imigluseraasi (Cerezyme) rajoitetusti erityiskorvattavaksi (100 %) 1.4.2010 alkaen

Imigluseraasia sisältävät Cerezyme-lääkevalmisteet ovat lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen nojalla voimassa olevan rajoitetun peruskorvattavuuden lisäksi 1.4.2010 alkaen rajoitetusti erityiskorvattavia (100 %) sairaudessa synnynnäiset aineenvaihduntahäiriöt potilailla, joilla on todettu tyypin 1 tai tyypin 3 Gaucherin tauti.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Imigluseraasin erityiskorvausoikeuden (151) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.4.2010


151. Imigluseraasi

Imigluseraasi on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisen Gaucherin taudin hoidossa.

Imigluseraasin erityiskorvausoikeus myönnetään erikoissairaanhoidon harvinaisia aineenvaihdunnan häiriöitä hoitavasta erikoisyksiköstä annetun B-lausunnon perusteella, kun lausunnon on antanut Gaucherin taudin hoitoon perehtynyt lääkäri, asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaiseen

 • tyypin 1 Gaucherin taudin hoitoon ja
 • tyypin 3 Gaucherin taudin hoitoon potilaille, joilla on taudin kliinisesti merkittäviä muita kuin neurologisia oireita.

Erityiskorvattavuuden edellytyksenä on, että hoito on aloitettu edellä kuvatussa erikoissairaanhoidon yksikössä alan erikoislääkärin valvonnassa ja hoidon tarve perusteltu tällaisessa yksikössä laaditulla B-lausunnolla. Lausunnossa tulee kuvata, missä ja kenen valvonnassa hoito annetaan.

Erityiskorvausoikeus myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerralla.Rasagiliinia sisältävän valmisteen (Azilect) rajoitetun erityiskorvattavuuden (100 %) laajeneminen 1.4.2010 alkaen

Lääkkeiden hintalautakunta on laajentanut rasagiliinia sisältävän Azilect-lääkevalmisteen rajoitettua erityiskorvattavuutta (100 %) 1.4.2010 alkaen koskemaan nykyisen rajoituksen (idiopaattisen Parkinsonin taudin yhdistelmähoito potilailla, joilla esiintyy tilanvaihteluita) lisäksi myös idiopaattisen Parkinsonin taudin hoitoa, kun kysymyksessä on hoito yksinään (ilman levodopaa), kun edullisemmilla MAO-B:n estäjillä ei ole saavutettu toivottavaa hoitovastetta tai ne eivät sovi.

Kansaneläkelaitos on hintalautakunnan päätöksen toimeen panemiseksi täydentänyt rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevaa päätöstään. Rasagiliinia koskevan erityiskorvausoikeuden (193) myöntämisen edellytykset ja tarvittavat selvitykset on esitetty täsmällisessä muodossaan alla.

Päätös tulee voimaan 1.4.2010.


193. Rasagiliini

Rasagiliini on erityiskorvattavaa tämän päätöksen mukaisessa Parkinsonin taudin hoidossa.

Rasagiliinin erityiskorvausoikeus myönnetään asianomaisesta erikoissairaanhoidon yksiköstä annetun tai neurologian erikoislääkärin antaman B-lausunnon perusteella idiopaattisen Parkinsonin taudin hoitoon, kun kysymyksessä on

 • hoito yksinään (ilman levodopaa), kun edullisemmilla MAO-B:n estäjillä ei ole saavutettu toivottavaa hoitovastetta tai ne eivät sovi, tai
 • yhdistelmähoito levodopan kanssa potilailla, joilla esiintyy tilanvaihteluita.

Lausunnosta tulee ilmetä, että kysymyksessä on edellä kuvatun kaltainen idiopaattinen Parkinsonin tauti, jonka hoidossa rasagiliinin käyttö yksinään tai yhdessä levodopan kanssa on edellä kuvatun mukaista.