Hallitus esittää asumistuen uudistamista


Uudesta asumistukijärjestelmästä halutaan selkeä ja hallinnollisesti yksinkertainen. Tuki kohdentuu nykyistä paremmin pienituloisille lapsiperheille.

Hallitus on esittänyt eduskunnalle, että yleinen asumistuki uudistetaan ensi vuoden alusta. Uudistuksella halutaan selkeyttää asumistukea.

Yleinen asumistuki olisi edelleen 80 prosenttia kohtuullisten asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Jatkossa kuitenkin kohtuullisten asumismenojen enimmäismäärään vaikuttaisivat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Siihen eivät enää vaikuttaisi asunnon valmistumis- tai perusparantamisvuosi, pinta-ala ja lämmitysjärjestelmä.

Perusomavastuu yksinkertaistuisi siten, että valtioneuvoston asetuksella vuosittain annetut asunnon sijaintiin perustuvat omavastuutaulukot poistuisivat käytöstä. Perusomavastuu määräytyisi samalla tavalla koko maassa.

Perusomavastuun laskennassa otettaisiin käyttöön kaava, jossa omavastuun määrään vaikuttavat ruokakunnan yhteenlaskettujen tulojen lisäksi ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä. Lapsilla on kaavassa suurempi painoarvo: omavastuu pienenee ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän kasvaessa. Kaavassa olevat kertoimet muuttuvat kansaneläkeindeksin mukaan. Täyttä työmarkkinatukea saavalla yksin asuvalla henkilöllä ei ole perusomavastuuta.

Esityksen mukaan omaisuus ei enää vaikuttaisi yleisen asumistuen määrään. Pääomatulot huomioitaisiin kuitenkin edelleen tulona.

Uudistuksen jälkeen eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen välinen valintaoikeus poistuisi, jolloin eläkkeensaajan asumistukea saaneet lapsiperheet siirtyisivät yleisen asumistuen piiriin.

Tuen tarkistamiseen lisää joustoa

Lisäksi hallitus esittää, että asumistuen tarkistamiseen tulisi muutoksia. Tuki tarkistettaisiin jatkossa, jos tulot laskevat 200 e/kk tai nousevat 400 e/kk. Pitkäaikaistyöttömän tarkistuksen lykkäys poistuisi. Kaikki tulojen muutokset huomioitaisiin kuukautta myöhemmin. Esimerkiksi, jos tulot muuttuvat 15.4.2015, asumistuki tarkistettaisiin 1.6.2015 alkaen.

Esityksessä on mukana myös 300 euron suuruinen ansiotulovähennys, joka tehdään jokaisen ruokakunnan jäsenen yhteenlasketuista ansio- ja yrittäjätuloista. Tämä vähennys tulisi voimaan 1.9.2015.

Tuen määrä voi muuttua

Yleisen asumistuen uudistamisen vaikutuksesta noin 72 prosentilla tuensaajista tuen arvioidaan nousevan tai pysyvän ennallaan ja noin 28 prosentilla tuen arvioidaan pienentyvän. Tuen muutokset olisivat kuitenkin enimmäkseen vähäisiä. Asumistuki tarkistetaan uusien perusteiden mukaiseksi seuraavassa väli- tai vuositarkistuksessa lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys (52/2014 vp) annettiin eduskunnan käsittelyyn 24.4.2014. Kela tiedottaa asiasta tarkemmin, kun lakiesitys on käsitelty eduskunnassa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015. Lisätietoja on sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa 24.4.2014.

Lisätietoja asiakkaille


Verkossa www.kela.fi/asumistuki
Asumistuen palvelunumero 020 692 201 arkisin klo 8–18